Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Föreläsning inför stor publik på Förvaltningshögskolans dag
Gunnar Wetterberg föreläser på Förvaltningshögskolans dag 2019
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Förvaltningshögskolans dag

Förvaltningshögskolans dag är ett led i att sprida kunskap och skapa mötesplatser mellan praktiker och akademiker. Dagen har startas inom ramen för Förvaltningshögskolans samarbetsavtal med kommunerna i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen (KOLV).

Förvaltningshögskolans dag 2020-2021

(OBS! Anmälan är stängd)

Årets tema: Etik i offentlig förvaltning

14 oktober 2021, kl 9:00 - 15:30
Konferenscentrum Wallenberg

Den 14 oktober går äntligen Förvaltningshögskolans dag av stapeln, den här gången med temat "etik". I vanlig ordning bjuds det på lunch, föreläsningar, diskussioner och mycket annat. Dagen är kostnadsfri men kräver anmälan. Tänk på att antalet platser är begränsade!

2020 års upplaga av Förvaltningshögskolans dag fick skjutas upp ett år på grund av pandemin. Det har därefter varit osäkert om dagen sedan skulle komma gå att genomföra fysiskt, men efter beskedet om lättade restriktioner är det nu bestämt att dagen genomförs som planerat på plats. Det kommer inte att ges någon digital version, men däremot kan föreläsningar komma att spelas in och tillgängliggöras i efterhand.


Programpunkter:

 

Lars Karlsson:
Den problematiska etiken
Om vikten av, och problemen med, etik i offentlig förvaltning

Föredraget syftar till att belysa vikten av etik och etiskt beteende inom offentlig förvaltning, samtidigt som de problem som finns med att säkerställa ett etiskt beteende lyfts fram. En oetisk offentlig förvaltning riskerar att skada både människor och verksamheter. Det är med andra ord önskvärt och viktigt att försöka säkerställa att tjänstemän agerar etiskt. Problemet är att det tycks vara så svårt att ta reda på vad man konkret ska göra för att åstadkomma just detta. Och mer precist, varför är det så svårt med etik?In-Anna Knutsdotter & Anna Ljungkvist:
10 år med en visselblåsarfunktion
Att utveckla en effektiv och legitim funktion Göteborgs Stads erfarenheter

Bild
Foto: Valerio Lo Bello

Göteborgs Stad var 2011 första kommun i landet att införa en visselblåsarfunktion där man anonymt kunde anmäla misstankar om oegentligheter som berör anställda och förtroendevalda. Ett antal uppmärksammade händelser hade lett fram till beslutet om att inrätta funktionen, som sedan dess utvecklats från att ta emot ca 10-15 tips per år till att idag hantera 70-80 tips årligen. Visselblåsarfunktioner är särskilt aktuella i år då det kommer ny lagstiftning på området genom ett EU-direktiv, som också ger förändringar i den svenska lagstiftningen. Bland annat innebär det att alla organisationer (privata och offentliga) med över 50 anställda måste inrätta en funktion för rapportering av missförhållanden. Utifrån våra erfarenheter kommer vi att prata om vad som krävs för att få en effektiv och legitim visselblåsarfunktion på plats.


 

Jörgen Johansson:
Etik och kommunernas digitalisering
Principer, problem och närbyråkraternas friutrymme

Bild
Foto: Grétar Þór Eyþórsson

Föreläsningen presenterar några iakttagelser från ett pågående forskningsprojekt om AI och robotisering i kommunal förvaltning. I forskningsprojektet – AI i byråkratins tjänst - förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen – studeras introduktionen av automatiserade system i Halmstads kommun ur dels ett policyperspektiv och dels ett arbetsmiljöperspektiv. En av forskningsfrågorna i projektet behandlar hur kommunerna utformat politiska strategier för digitalisering av beslutssystem och förvaltning; vilka grundprinciper utgår man från, vilka behov ska tillgodoses och på vilka sätt beaktas den kommunala personalens arbetsmiljö. I det sistnämnda analyseras begreppet ’digital discretion’ som innebär att en växande andel av kommunens professionsbaserade kunskap bland närbyråkrater i växande grad ersätts av robotkollegor. På vilka sätt kan denna utveckling påverka demokratiska och etiska grundproblem i kommunal förvaltning?Bo Per Larsson
Kommunal självstyrelse - ifrågasatt kontrakt

Det svenska kommunsystemet kan beskrivas som ett historiskt kontrakt mellan staten och den kommunala sektorn: Staten har varit beredd att ge kommuner och regioner stort handlingsutrymme under förutsättning att de tar ett omfattande ansvar för välfärd, samhällsutveckling och demokrati. Idag ifrågasätts dock om kommuner och regioner har kapacitet att erbjuda medborgarna en likvärdig välfärd av god kvalitet och om de klarar sitt uppdrag. Samtidigt har statens styrning blivit alltmer omfattande och detaljerad. Det finns därför skäl att diskutera hur roll-, ansvars- och maktfördelningen mellan staten och kommunerna bör utformas framöver. Har ”kontraktet” någon framtid? Vad krävs i såfall för att förverkliga självstyrelsens potential? 

Bo Per Larsson är mottagare av Förvaltningshögskolans pris 2020.Oskar Svärd
Att hantera många döda - en balansakt mellan etik och rationalitet

Bild
Foto: Henrik Sandgren

Sjukdomar, krig, naturkatastrofer, missväxt och olyckor. Listan kan göras lång på katastrofer som ger upphov till att många människor omkommer på kort tid. Katastrofernas omfattning kan variera, men varje gång de inträffar behöver de drabbade samhällena finna en lösning på frågan hur ska hantera alla de som dött.  

I föredraget kommer Oskar Svärd diskutera vilka planer som finns i Sverige för att hantera många dödsoffer, och hur det offentliga strävar efter att upprätthålla etik och värdighet också i situationer som kräver rationalitet, resursoptimering och effektivitet.KOLV 25 år!

Vi uppmärksammar att KOLV-samarbetet firar 25 år.Utdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris tillkännages!


 

Preliminära tider:

 • 08:30 Registrering och kaffe 
 • 09:00 Välkomna
 • 09:15 Den problematiska etiken
 • 10:00 Fika
 • 10:15 10 år med en visselblåsarfunktion
 • 11:00 Etik och kommunernas digitalisering
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Att hantera många döda
 • 13:45 Utdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • 14:00 Uppmärksammande av att KOLV firar 25 år
 • 14:15 Fika
 • 14:30 Kommunal självstyrelse 
 • 15:15 Avslutning

Tidigare års Förvaltningshögskolans dag

Klicka på det år du är intresserad av för att läsa mer.

Årets tema: Vart är välfärden på väg?

Hotell Gothia Towers
10 oktober 2019

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Integration

20 april 2018
Konferenscentrum Wallenberg

De senaste åren har migrationsströmmarna till Europa ökat, vilket inneburit stora samhällsutmaningar. Men vad innebär det att arbeta för integration? Vilka utmaningar och strategier finns det, och vad står på spel när integrationen misslyckas?

Detta är några av de frågor som diskuterades under 2019 års Förvaltningshögskolans dag, då temat var integration. Här är de offentliga organisationerna på alla nivåer centrala för att hantera integrationen, både socialt och ekonomiskt. Integrationsarbetet kan ta sig många olika uttryck och bedrivas av flera olika aktörer.

 

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • Underhållning med Göteborgs akademiska kammarkör

Årets tema: Kommunernas utmaningar

21 april 2017
Konferenscentrum Wallenberg

Kommunerna är centrala för samhällets förmåga att hantera de utmaningar som vi tillsammans står inför. Urbaniseringen, de ökande sociala klyftorna och strävan efter att skapa ett samhälle som är miljömässigt hållbart utgör enorma utmaningar. Vad betyder dessa för kommunerna? Vilka förutsättningar och strategier finns det för att hantera de? Och, vad innebär de olika samhällsförändringarna för demokratin?

Samtidigt som kommunerna står inför stora samhällsförändringar, så har de också stora utmaningar att hantera inom sina organisationer. Inom kommunerna arbetar många olika människor. Vilka är de kommunala tjänstepersonerna? Hur ser deras roll ut idag, och hur har den förändrats över tid? Och hur kan kommunerna skapa organisationer som främjar en god arbetsmiljö för sina anställda?
Detta är några av de frågor som diskuterades under det här årets Förvaltningshögskolans dag.

 

Föreläsningar

 • Så ökar vi bostadsproduktionen från 50 till 750 per år
  Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB

 • The (Eco) Trojan Horse Enters the City Hall
  María José Zapata Campos, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

 • Demokrater eller meritokrater? Kommunala tjänstemän 1980 och 2016
  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan

 • Genusperspektiv på arbetsmiljö i offentlig sektor
  Annika Härenstam, Professor emerita, Göteborgs universitet.
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)

 • Jämlikt Göteborg – Hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer
  Ulrika Lundquist, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

 • Den lokala demokratins utmaningar
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: skolan

22 april 2016
SKF-salen, Handelshögskolan

Organisering och styrning av den svenska skolan stod det här året i fokus vid Förvaltningshögskolans dag. Under de senaste åren har flera större reformer genomförts av den svenska skolan. Hur har dessa genomförts? Varför görs så stora förändringar av den svenska skolan just nu och hur påverkar det verksamheten? Det var några av frågorna som diskuterades under dagen.

Föreläsningar:

 • När många reformer genomförs samtidigt
  Lars Karlsson & Angelica Börjesson, Förvaltningshögskolan

 • Planering, kvalitet, innovationer
  Sven Wiberg, Ekon. dr. & f.d. Direktör Kvalitetsmässan.
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)

 • Det politiska spelet om skolan
  – Om styrning och ledning av svensk skola

  Maria Jarl, Lärarutbildningsnämnden och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

 • Trängsel på skolans utvärderingsarena
  Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan

 • Resultatanalys och förbättringsarbete i vuxenutbildningen
  Jonas Österberg, alumn från Förvaltningshögskolan, numera utredare/analytiker på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad

 • Stärkt profession: Resultat, styrning och förstelärare
  Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Tema: Svenska tjänstemän

16 april 2015

År 2015 var Förvaltningshögskolans dag en heldag kring de svenska tjänstemännen. Vilka är de? Vad gör de? Hur agerar de och varför just så? Vilka förändringar kan vi se i tjänstemannarollen? Vilka förutsättningar arbetar de under? Det är några av de frågor som berördes under dagen.

Föreläsningar:

 • Är egenrättfärdiga och maktfullkomliga kommunala tjänstemän på väg tillbaka?
  Roll- och värdeförändring av NPM-inspirerade reformer och granskningssamhälle

  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Chefsrollen i förvandling – eller inte. Erfarenheter från 20 års studier av kommunchefer
  Rolf Solli, Förvaltningshögskolan
 • Värdegrundsexperterna – professionalisering av strategiarbete för mångfald, jämställdhet och folkhälsa
  Petra Svensson, Förvaltningshögskolan
 • Betydelsen av att inom vård och omsorg falla inom standardiseringens ramar
  Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)
 • Chefer och professionella medarbetare – en utmaning
  Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde
 • Omsättning på kommunala chefer – hur och varför?
  Anna Cregård, Förvaltningshögskolan
 • Om en ny kommunallag för framtiden
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Svenska politiker

23 april 2014
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Svenska politiker
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Styrelseledamöter i kommunala bolag. Vad gör de och varför?
  Oskar Svärd, Förvaltningshögskolan
 • Inflytande i praktiken
  Matilda Westerman, alumn från Förvaltningshögskolan, pressekreterare till Gustav Fridolin
 • Tjänstemän med politiskt uppdrag – om strateger för sociala tvärfrågor
  Petra Svensson, Förvaltningshögskolan
 • Tillitsbyggande mellan politiker och tjänstemän
  Karin Berg, alumn från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
 • Från komplext till ännu mer komplext – om politik och förvaltning i kommunerna under två decennier
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Strategi för hållbar framtidsutveckling

25 april 2013
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Strategi, hållbarhet och den offentliga förvaltningens roll
  Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan
 • Delaktighet och social hållbarhet: några tankar om medborgardialoger
  Nazem Tahvilzadeh, Förvaltninghögskolan
 • Att fördubbla kollektivtrafiken – hur och varför kom detta till?
  Jan Gustafsson, Mistra Urban Futures
 • Samhällsplanering och hållbar utveckling i ett regionalt perspektiv
  Mikael Cullberg, Länsstyrelsen
 • Hållbara relationer i långlivade organisationer
  Anna Cregård, Förvaltningshögskolan
 • Mistra Urban Futures: en presentation
  Lars Reuterswärd

Dessutom:

 • Akademiska kören sjunger vårsånger
 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Magiskt!

10 maj 2012
Konferenscentrum Wallenberg

Välkommen till Förvaltningshögskolans dag. I år är temat Magiskt! Det passar både på forskningen och utbildningen inom offentlig förvaltning samt på det samarbete som finns mellan Förvaltningshögskolan och de tretton samarbetsorganisationer som gör dagen möjlig:

Ale kommun, Alingsås kommun, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun samt Västra Götalandsregionen.

 

Föreläsningar:

 • Granskning av offentlig politik och verksamhet
  Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan
 • Hållbar stads- och glesbygdsutveckling
  Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan
 • Public Management
  Östen Ohlsson, Förvaltningshögskolan
 • Kommunforskning
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Energieffektivisering
  Carlos Andersson, Alingsås kommun

Dessutom:

 • Trolleri med trollkarlen Crillo
 • Akademiska kören
 • Chalmersspexet
 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: 10-årsjubileum: Då, nu och sedan

8 april 2011
Konferenscentrum Wallenberg

Välkommen till Förvaltningshögskolans dags 10-årsjubileum. Vi firar med att dela ut pris för bästa nyttiggörande av forskning om och i offentlig förvaltning. Vi kommer också att se i backspegeln och blicka framåt – både när det gäller forskning och utbildning, och när det gäller det vi kallar praktiken. Nuets forskning och viktiga händelser under året diskuteras också. Förvaltningshögskolans dag syftar till att sprida och diskutera kunskap om offentlig förvaltning – som ämne och som område.

Kunskapsutvecklingen förvaltas i en anda av samarbete där Förvaltningshögskolans uppdrag - att utbilda studenter för offentlig verksamhet - berikas genom en ständigt pågående diskussion och ett utbyte mellan praktisk erfarenhet och akademisk forskning. Förvaltningshögskolan anlitas för utbildnings- och forskningsuppdrag inom exempelvis offentligt ledarskap, kommunal utveckling, utvärdering, tillsyn och revision vilket i sin tur bidrar till aktualitet i utbildningen. Tack vare denna samverkan har Förvaltningshögskolan möjlighet att knyta an till de stora framtidsfrågorna på förvaltningens dagordning.

 

Föreläsningar:

 • Forskning om offentlig sektor under 10 år
  Björn Rombach, Förvaltningshögskolan
 • Utbildning i offentlig förvaltning – utveckling och fördjupning
  Malgorzata Eriksson, Förvaltningshögskolan
 • Vägen till en väg
  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Avfall, hållbarhet och stora städer
  Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan
 • Chefsrollens utveckling
  Mamela Grunewald och Åsa Andersson
 • Forskare + praktiker = sant?
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan
 • Västerländskt bistånd till Centraleuropa 1989-2005
  Iwona Sobis, Förvaltningshögskolan
 • Att hantera en förtroendekris – Göteborgs Stad och mutanklagelserna
  Bengt-Olof Berggren och Jens Lisell
 • Lokala politiska ledare
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Varför får svenska pappor vara med i föräldraförsäkringen men inte danska?
  Sofie Cedstrand

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • Musikunderhållning av Akademiska kören

Årets tema: Samverkan – forskning om, för och av offentlig förvaltning

23 april 2010
Röhsska museet

Kunskap blir allt viktigare i ett samhälle av ständig utveckling och förändring. Just därför är samverkan mellan akademin och det omgivande samhället en viktig faktor för en levande demokrati.

Denna kunskapsutveckling förvaltas i en anda av samarbete där Förvaltningshögskolans uppdrag - att utbilda studenter för offentlig verksamhet - berikas genom en ständigt pågående diskussion och ett utbyte mellan praktisk erfarenhet och akademisk forskning.

Förvaltningshögskolan anlitas för forskningsuppdrag inom exempelvis kommunal utveckling, utvärdering, tillsyn och revision vilket i sin tur bidrar till aktualitet i utbildningen. Tack vare denna samverkan har Förvaltningshögskolan möjlighet att knyta an till de stora framtidsfrågorna på förvaltningens dagordning.

Föreläsningar:

 • Vart är kommunen på väg?
  Organisationsformer, David Karlsson
  Identitetsskapande, Sara Brorström
  Finansieringsproblemen, Stellan Malmer
  Forskarutbildning, Vicki Johansson
  Den komplexa välfärdsstaten, Anna Melke
  Mångfald i politik och förvaltning, Nazem Tahvilzadeh
 • Efterhandskontroll – att utkräva ansvar
  Utvärdering, Ylva Norén Bretzer
  Statlig tillsyn och lokal användning, Emma Ek
  Myndigheter och utvecklingsarbete, Maria Gustavson
 • Att planera för framtiden
  Komplexitet, hållbarhet och samverkan, Åsa Boholm

Dessutom:

 • Röhsska museet presenteras: mode, design och konstslöjd, Tanja Lindblad, Röhsska museet

Årets tema: Det hållbara samhällsbygget och de globala kriserna

2 april 2009
Gothia Towers

Att bygga det hållbara samhället – ett samhälle som är såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt hållbart – är en av de största utmaningarna vi står inför. Samtidigt upplever vi globala kriser som klimatförändringar och lågkonjunktur.Vad har tidigare kriser lett till och vad pågår i det hållbara samhällsbygget?

Föreläsningar:

 • Vägen genom krisen – ett historiskt perspektiv
  Anders Björnsson, historiker och gästforskare
 • Begreppet hållbar utveckling – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
  Mats Bengtsson, Förvaltningshögskolan
 • Den ekologiska dimensionen av det hållbara samhället
  Ann-Marie Ramnerö, Miljöförvaltningen Göteborgs stad
 • Den sociala dimensionen av det hållbara samhället
  Pia Borg, Stadskansliet Göteborgs Stad
 • Är kommunalt säkerhetsarbete ologiskt?
  Lars Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Utvärdering och tillsyn i ett komplext flernivåsystem
  Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan
 • Visioner om framtida samarbete
  Pia Borg, Stadskansliet Göteborgs Stad, Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan

Årets tema: Speglingar av vår samtid

16 april 2008
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Tidens tecken
  Björn Rombach, Förvaltningshögskolan; Anders Björnsson, historiker; Eva Göransson, journalist och språkvårdare; Bo Lindberg, idéhistoriker
 • Lokalt politiskt ledarskap i en konstitutionell brytningstid
  Malgorzata Erikson, Förvaltningshögskolan
 • Livet, universum, allting och offentlig förvaltning
  Patrik Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Att fånga stormvinden eller att vara fångad av en stormvind – om vindkraftsutbildning och krishantering vid naturkatastrofer i kommuner
  Mats Bengtsson, Förvaltningshögskolan; Andreas Ivarsson, Förvaltningshögskolan
 • Leda lagom många
  Lena Anderson-Felé, Förvaltningshögskolan
 • Demokrati ur ett EU-perspektiv
  Eva Novakova, fil dr och medlem av Prags fullmäktige
 • Kommunerna i framtiden
  Dan Ericsson, statssekreterare

Dessutom:

 • Underhållning med Klarakvartetten