Göteborgs universitet
Länkstig

Arbetsmiljö vid Förvaltningshögskolan

Förvaltningshögskolan arbetar aktivt tillsammans med studenter och anställda för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt.

Allt som kan påverka människan i arbetet är en del av arbetsmiljön. Vid Förvaltningshögskolan är det systematiska arbetsmiljöarbetet en högt prioriterat verksamhet. Medarbetares och studenters trivsel och hälsa har ett egenvärde. En god arbetsmiljö är också nödvändig för att säkerställa att den verksamhet som bedrivs håller en hög kvalitet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att anställda och studenter varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Arbetsgivarens uppgift är att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet och studierna förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för universitetets ledning, anställda och studerande. Ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ligger hos arbetsgivaren. Vid institutionen är det prefekten som har ansvaret för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ske i samverkan med personal, studenter och arbetsmiljöombud. Vid fakulteten finns även en lokal arbetsmiljökommitté där arbetsgivare, arbetstagare och studenter är representerade och vid institutionen finns en motsvarande grupp som jobbar med de specifika problemen vid institutionen.

Systematisk arbetsmiljöplan

Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Förvaltningshögskolan är det dokument som det långsiktiga arbetsmiljöarbetet utgår ifrån. Dokumentet revideras årligen. Läs planen för systematiskt arbetsmiljöarbete här (pdf).

Anmäl och rapportera

Den skadade (anställd eller student) ska omedelbart meddela prefekt/motsvarande och arbetsmiljöombud att en skada har inträffat. Men vi ser också hur viktigt det förebyggande arbetet är. Vi jobbar därför aktivt med att förbygga både vad gäller skador och tillgänglighet. Därför är det viktigt att alla är uppmärksamma och tar kontakt med berörda även vid funderingar eller tänkbara problem.
Arbetsmiljöombud vid Förvaltningshögskolan är Louise Holm (ord), Oskar Svärd (ers) samt prefekt och högst ansvarig för arbetsmiljön är Vicki Johansson. Läs mer om Göteborgs universtets rutiner och riktlinjer i arbetsmiljöhandboken.

Brandskydd

När utrymningslarmet går är det alltid ett skarpt larm - påbörja utrymning omedelbart! Tag alltid närmaste utrymningsväg ut. Se dig om och följ de gröna utrymningsskyltarna.

Arbetsmiljöarbete vid Förvaltningshögskolan
Arbetsmiljöplan vid Förvaltningshögskolan (PDF)