Göteborgs universitet
Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Förvaltningshögskolans miljö- och hållbarhetsarbete


I Högskolelagens (1992:1434) första kapitlet 5 § står att:

Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Göteborgs universitet (GU) var ett av de första EMAS och ISO 14001-certifierade universiteten i världen. Ansvaret för institutionernas miljö- och hållbarhetsarbete är delegerat till universitetets prefekter.

På Förvaltningshögskolan har prefekten delegerat det beredande och rådgivande ansvaret vidare till Miljö- och hållbarhetsgruppen (MiHU). Sammankallande i MiHU är johanna.selin@spa.gu.se. MiHU är främst ansvariga att årligen bereda Förvaltningshögskolans Miljö- och hållbarhetsplan. Gruppen ansvarar även för aktivitetsuppföljningen som senare rapporteras in till Samhällsvetenskapliga fakulteten och till GU:s centrala miljörevision.

Ledamöter i MiHU-gruppen representerar områdena forskning, utbildning, samverkan, inköp, samt kommunikation. I MiHU-gruppen sitter även en doktorandrepresentant och en studeranderepresentant utsedd av studentföreningen Politeia.

Under 2019 genomfördes en utvärdering av de svenska universitetens interna miljöarbete (Brorström och Påhlsson 2019). Utvärderarna konstaterade att det finns tolv engagerade lärosäten i landet, varav Göteborgs universitet är ett av dessa. De finner även att de starkaste exemplen på framgångsrika miljöer där miljö- och hållbarhet integrerats i verksamheten karaktäriseras av två faktorer (s. 27):

  • Ett engagerat och starkt ledarskap
  • Långsiktiga strategier som kombineras med kortsiktiga målsättningar för regelbunden uppföljning och justering

Föreliggande Miljö- och hållbarhetsplan vid Förvaltningshögskolan är ett exempel på hur ett engagerat och starkt ledarskap finns på Förvaltningshögskolan idag – och att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen tillsammans med forskande och undervisande personal, studenter och övriga medarbetare.

Förvaltningshögskolans forskning om de Globala hållbarhetsmålen

Förvaltningshögskolan har två övergripande forskningsmål relaterade till de Globala hållbarhetsmålen.

Det första målet är att Förvaltningshögskolans forskning ska bedrivas i enlighet med GU:s måldokument Vision 2020/2030 och Handlingsplan för Miljö och hållbar utveckling 2017-2020 om hållbar utveckling, samt de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals).

Det andra målet är att förstärka Förvaltningshögskolans forskning med inriktning mot global hållbarhet, samt bidra med ökad relevans och samhällsnytta i dessa avseenden.

Förvaltningshögskolans Undervisning relaterad till de Globala hållbarhetsmålen

Förvaltningshögskolan har två övergripande mål för sina utbildningar.

Ett första mål är att Förvaltningshögskolan ska öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen, i linje med GU:s centrala utbildningsmål.

Ett andra mål är att alla studenter som lämnar Förvaltningshögskolans program, kurser och inriktningar ska ha fått användbara kunskaper om de Globala hållbarhetsmålen. Detta omfattar såväl kännedom om utmaningarnas historiska framväxt och globala karaktär, som förståelse för möjliga lösningar med tydlig koppling till ämnet offentlig förvaltning.

Några av de aktiviteter vi genomför för att uppnå dessa mål är att hållbar utveckling integreras i kurser och program, att minst 75 procent av våra kurser ska vara hållbarhetsmärkta, samt att vår egen forskning om global hållbarhet används och synliggörs i undervisningen.

Förvaltningshögskolans Studentmedverkan för Global hållbarhet

Förvaltningshögskolans mål är att inkludera studenterna i institutionens hållbarhetsarbete och i arbetet med integrering av global hållbarhet i utbildningen.

Detta görs genom:

  • att studenterna är representerade på prefektmöten, på institutionsråd och i miljö- och hållbarhetsgruppen
  • att studenter att söka praktikplats inom verksamheter som bland annat aktivt arbetar med global hållbarhet, till exempel miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, cirkulär ekonomi och motsvarande
  • att Förvaltningshögskolan samarbetar med HoloHouse för att hjälpa studenterna att hitta uppsatsämnen och uppdrag kring området hållbar utveckling inom offentlig sektor
  • att studenter uppmuntras att engagera sig i de hållbarhetsgrupper som redan finns vid fakulteten och Göteborgs universitet, till exempel Social Science Environmental Student Association (SSESA) och Handels Students for Sustainability (HASS).
  • att studentinitiativ inom Hållbar utveckling stöds så långt det är rimligt inom verksamhetens mandat och uppdrag

Förvaltningshögskolan förvaltar och utvecklar framtidens
hållbara handläggare, ledare och beslutsfattare

Förvaltningshögskolans Samverkan för de Globala hållbarhetsmålen

Förvaltningshögskolans mål är att kontakter med det omgivande samhället ska präglas av en gemensam ambition för ökad hållbarhet i samhällsutvecklingen – i social, ekologisk och ekonomisk bemärkelse.

Detta mål förverkligas exempelvis genom forskning, verksamhetsutveckling, uppdrag, uppdrags­utbildning, fortbildning, seminarier, alumnverksamhet, poddar och mycket annat.

Kanske är du i behov av att samverka med oss om ökad hållbarhet i er verksamhet? Om du har ett initiativ eller en fråga, kontakta samverkansansvarig oskar.svard@spa.gu.se.

Förvaltningshögskolan samverkar även med bland annat: