Länkstig

David Karlsson

Viceprefekt

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om David Karlsson

Bakgrund: Jag disputerade i offentlig förvaltning 2003 och har därefter varit verksam som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, universitetslektor sedan 2007, docent sedan 2012 och professor sedan 2019.

Uppdrag: Viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Förvaltningshögskolan sedan 2017. Redaktör för Förvaltningshögskolans rapportserie och SPA Working Paper Series.

Forskningsintresse: Mitt forskningsfält ligger främst inom kommunforskning, närmare bestämt kommunal politik och förvaltning med särskilt fokus på den lokala demokratins aktörer och institutioner. Jag har ansvarat för ett flertal enkätundersökningar riktade till politiker (på alla samhällsnivåer), medborgare och tjänstepersoner. Teman som berörs i min forskning inkluderar representation och representativitet, kommunal parlamentarism, självstyre, jämlikhet och likvärdighet, makt, politiska konflikter, outsourcing och backsourcing, indelningsfrågor, lokaliseringspolitik och kulturpolitik. Jag studerar även den svenska alkoholopinionen.

Projektledare för: Konkurrensdemokrati i svenska kommuner, KOLFU-undersökningen, Alkoholopinionen och de politiska styrmedlen.

Medarbetare i projekten: Lokaliseringsutmaningen och Cybersäkerhet i kommuner.

Medlem i: SNS Demokratiråd 2022, Nordiska kommunforskarföreningens (NORKOM) styrelse, Systembolagets utvecklingsgrupp för alkoholfrågor.

Undervisningsprofil: Politik och förvaltning, särskilt det svenska politiska systemet ur ett flernivåperspektiv. Kommunalrätt. Kvantitativ metod. Handledning inom forskar- och masterutbildning.

_____________________________________________________

PUBLIKATIONER

(Sorterat efter artiklar, böcker och kapitel/rapporter. Fullständig publikationslista i kronologisk ordning från GUP längst ner på sidan)

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter/kapitel i antologier som genomgått blind peer review granskning

Donatella, P., & Karlsson, D. (2024). Local politicians’ perceptions of financial conditions – do they align with financial indicators? Local Government Studies, 50(1), 28-47. DOI: 10.1080/03003930.2022.2158184

Berlin, J., Carlström, E., & Karlsson, D. (2023). Backsourcing in the private and public sectors: A systematic review. Financial Accountability & Management, 39(3), 636–687. DOI: 10.1111/faam.12361

Carlström, E., Jansson, M., Karlsson, D., & Berlin, J. (2023). Quasi-backsourcing in the Public Sector – The Challenge of Withdrawing from an Intertwined and Long-standing Relationship. International Journal of Public Administration, 46(4), 302-315. DOI: 10.1080/01900692.2021.1995411

Skoog, L., & Karlsson, D. (2022). Perceptions of polarization among political representatives. Political Research Exchange (PRX), 4(1), 2124923. DOI: 10.1080/2474736X.2022.2124923

Berlin, J., Jansson, M., Karlsson, D., & Carlström, E. (2022). Involuntary backsourcing – from conflict to collaboration. Public Administration, 100(3), 674-691. DOI: 10.1111/padm.12740

Jansson, M., Berlin, J., Carlström, E., & Karlsson, D. (2021). Drivers of outsourcing and backsourcing in the public sector - From idealism to pragmatism. Financial Accountability & Management, 37(3), 262-278. DOI: 10.1111/faam.12273

Dahlerup, D., Karlsson, D., & Stensöta, H. O. (2021). What does it mean to be a feminist MP? A comparative analysis of the Swedish and Danish parliaments. Party Politics, 27(6), 1198-1210. DOI: 10.1177/1354068820942690

Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2020). Solidarity or Self-Interest? Public Opinion in Relation to Alcohol Policies in Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), 37(2), 105–121. DOI: 10.1177/1455072520904644

Navarro, C., Karlsson, D., Magre, J., & Reinholde, I. (2018). Mayors in the Town Hall: Patterns of Relations and Conflict Among Municipal Actors. I H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, & H. Reynaert (Red.), Political Leaders and Changing Local Democracy: Governance and Public Management. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-67410-0_12

Karlsson, D., & Skoog, L. (2018). Causes of Party Conflict in Local Politics. Politics, 38(2), 182-196. DOI: 10.1177/0263395716678878

Karlsson, D. (2018). Putting Party First. Swedish MPs and their constituencies. Representation, 54(1), 87-102. DOI: 10.1080/00344893.2018.1467337

Kokkonen, A., & Karlsson, D. (2017). That's What Friends Are For: How Intergroup Friendships Promote Historically Disadvantaged Groups' Substantive Political Representation. British Journal of Sociology, 68(4), 693-717. DOI: 10.1111/1468-4446.12266

Karlsson, D. (2017). Inter-level trust in a multilevel political system. Scandinavian Political Studies, 40(3), 289-311. DOI: 10.1080/00344893.2018.1467337

Karlsson, D., & Gilljam, M. (2016). Cost-of-ruling in Local Elections – The Case of Sweden. Lex Localis, 14(3), 695-714. DOI: 10.4335/14.3.695-714(2016)

Karlsson, D. (2015). Local autonomy or national equality? A conflict of values and interests for political leaders. Regional & Federal Studies, 25(1), 19-44. DOI: 10.1080/13597566.2014.983089

Gilljam, M., & Karlsson, D. (2015). Ruling Majority and Opposition: How Parliamentary Position Affects the Attitudes of Political Representatives. Parliamentary Affairs, 63(3). DOI: 10.1093/pa/gsu007

Karlsson, D. (2013). Who do the Councillors of Europe represent? I B. Egner, H. Heinelt, & D. Sweating (Red.), Local councillors in Europe. Springer VS. Part of DOI: 10.1007/978-3-658-01857-3_6

Karlsson, D. (2013). A Democracy of Scale: Size and Representative Democracy in Swedish Municipalities. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(1). DOI: https://doi.org/10.58235/sjpa.v17i1.16141

Karlsson, D. (2013). The Hidden Constitutions. How informal institutions affect notions of democracy among councillors. Local Government Studies, 39(5), 681-702. DOI: 10.1080/03003930.2012.670748 (Även publicerad som kapitel Heinelt, H. (red) (2015) The Changing Context of Local Democracry. Role perception and Behviour of Municipal Councillors. Routledge.)

Karlsson, D. (2012). Alcohol Policy and Local Democracy – the case of Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD), 3/2012. DOI: 10.2478/v10199-012-0016-9

Gilljam, M., Persson, M., & Karlsson, D. (2012). Representatives' Attitudes Toward Citizen Protests: The Impact of Ideology, Parliamentary Position and Experiences. Legislative Studies Quarterly, 37(2), 251–268. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2012.00045.x

Gilljam, M., Granberg, D., Holm, B., Karlsson, D., Persson, M., & Sundell, A. (2011). Comparison of Web and Mail Responses in a Census of Swedish Local Political Representatives. Survey Practice, 4(3), June 2011. https://doi.org/10.29115/SP-2011-0014

_____________________________________________________

Böcker/antologier

de Fine Licht, J., Karlsson, D., & Skoog, L. (kommande 2024). Location of Public Services. Legitimacy, Challenges, and Solutions in Sweden. Palgrave Mcmillan. ISBN 978-3-031-64462-7.

Erlingsson, G. Ó., Karlsson, D., Wide, J., & Öhrvall, R. (2022). Demokratirapport 2022: Den lokala demokratins vägval. SNS Förlag. ISBN 978-91-984547-1-0.

Karlsson, D. (red.). (2018). Folkets främsta företrädare. Göteborgs universitet. ISBN 978-91-984547-1-0. Kapitel i denna volym:

Weibull, L., Holmberg, S., & Karlsson, D. (2017). Studier i svensk alkoholopinion. SOM-institutet, Göteborgs universitet. ISBN 978-91-89-673-41-0.

Karlsson, D., & Gilljam, M. (red.). (2014). Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun. Santérus förlag. ISBN 978-91-7359-080-8. Kapitel i denna volym:

Gilljam, M., Karlsson, D., & Sundell, A. (2010). Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati. SKL Kommentus. ISBN 978-91-7345-244-1.

Siverbo, S., Andersson-Felé, L., Karlsson, D., & Nilsson, V. (red.). (2007). Demokratisk och effektiv styrning. En antologi om forskning i offentlig förvaltning. Studentlitteratur. ISBN 9789144048000. Kapitel i denna volym:

  • Tema 2 – När folket styr
  • 9 Att vidga sina gränser

Johansson, F., Karlsson, D., Johansson, B, & Noren Bretzer, Y. (2007). Kommunstorlek och demokrati. Sveriges Kommuner och Landsting. ISBN/ISSN: 978-91-7164-284-4. Kapitel i denna volym:

  • 1 Kommunstorlek och demokrati – en introduktion
  • 3 Demokratiska stordriftsfördelar? Kommunstorlek och demokrati ur ett politikerperspektiv
  • 4 Kommunpolitikerna och indelningsförändringar. I Kommunstorlek och demokrati ur ett politikerperspektiv

Karlsson, D. (2003). En chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik. [avhandling] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. ISBN 91-628-5803.

_____________________________________________________

Kapitel/rapporter mm. (urval)

Karlsson, D. (2024). Kommunernas makt: Den kommunala självstyrelsen i det svenska statsskicket. I T. Möller (Red.), En författning i tiden: Regeringsformen 50 år. Medströms.

Karlsson, D., Holmberg, S. & Weibull, L. (2024). Alkoholskatten som styrmedel. I U. Andersson, A. Carlander & B.Rönnerstrand (Red.), Inferno. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

de Fine Licht, J., Karlsson, D., & Skoog, L. (2023). Här, där eller överallt: Medborgares åsikter om lokalisering av offentlig service. I U. Andersson, P. Öhberg, A. Carlander, J. Martinsson, & N. Theorin (Red.), Ovisshetens tid. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. & Skoog, L. (2023). Lokalisering av offentlig service som politikområde – partipolitiska åsiktskonflikter i svenska kommuner. School of Public Administration Working paper series 2023:36. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., Holmberg, S. & Weibull, L. (2023). Svenska folket tycker om Systembolaget. I U. Andersson, P. Öhberg, A. Carlander, J. Martinsson & N. Theorin (Red.), Ovisshetens tid. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2022). Lokalisering av offentlig service – ideologi och egenintresse. I P. Öhberg, H. Oscarsson & J. Ahlbom (Red.), Folkviljans förverkligare. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2022). Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen. I U. Andersson, H. Oscarsson, B. Rönnerstrand & N. Theorin (Red.), Du sköra nya värld. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2022). Folkinitiativ utmanar valens legitimitet. I N. Bolin, K. Falasca, M. Grusell & L. Nord (Red.), Snabbtänkt 2.0. Mittuniversitetet: Demicon.

Karlsson, D. (2022). Svenska politikers syn på kommunalt självstyre, likvärdighet och decentralisering av service. I B. P. Larsson (Red.), Kommunal självstyrelse – värd att värna? SKR.

Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2021). Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken. I U. Andersson, A. Carlander, M. Grusell & P. Öhberg (Red.), Ingen anledning till oro(?). SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2020). Njutning eller hälsa? En studie om riskkonsumtion. I U. Andersson, A. Carlander & P. Öhberg (Red.), Regntunga skyar. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2020). Enkäter. I C. Abrahamson Löfström & B. Rombach (Red.), Andra hjälpen: Allt du behöver veta om att skriva en uppsats. Studentlitteratur.

Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2019). Åsiktsöverenstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor. I U. Andersson, B. Rönnerstrand, P. Öhberg & A. Bergström (Red.), Storm och stiltje. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2018). Den kommunala parlamentarismens utmaningar 2014–2018. I L. Nord, M. Grusell, N. Bolin & K. Falasca (Red.), Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Demicon, Mittuniversitetet.

Karlsson, D., Holmberg, S., och Weibull, L. (2018). Värderingsmönster bakom alkoholopinionen. I U. Andersson, A. Carlander, E. Lindgren & M. Oskarson (Red.), Sprickor i fasaden. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2017). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2017. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., Holmberg, S., och Weibull, L. (2017). Alkoholopinionen och verkligheten. I U. Andersson, B. Johansson, H. Oscarsson & M. Oskarson (Red.), Larmar och gör sig till. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Weibull, L., Holmberg, S., Karlsson, D., & Arkhede, S. (2017). Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986–2016. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2016). Europas borgmästare – en teknisk rapport. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2016). Kommunpartiet i Sveriges riksdag. School of Public Administration Working Paper Series 2016:31. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., Weibull, L. & Holmberg, S. (2016). Alkoholideologi och alkoholopinion. I A. Bergström, H. Oscarsson & M. Solevid (Red.), Ekvilibrium. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Holmberg, S., Karlsson, D., och Weibull, L. (2015). Alkoholen som samhällsproblem. I A. Bergström & H. Oscarsson (Red.), Fragment. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2015). Upplevelser av makt i riksdag och kommun. PM till 2014 års Demokratiutredning. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., & Nordin, L. (2015). Riksdagsundersökningen 2014. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D., & Gilljam, M. (2015). Den lokala demokratins utmaningar. I Låt fler forma framtiden! Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande SOU (2015:96). Wolters Kluwers.

Skoog, L. & Karlsson, D., (2015). Politiska konflikter och marknadisering – utmaningar för politiska ledare? I N. Aarsæther & K. H. Mikalsen (Red.), Lokalpolitisk lederskap i Norden. Gyldendal Akademisk.

Karlsson, D. (2014). SDN-reformen och göteborgarnas nöjdhet med demokrati och service. I A. Bergström & J. Ohlsson (Red.): Brytningstider. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2013). Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken. I A. Bergström & J. Ohlsson (Red.): En region för alla? Medborgare, människor och medier i Västsverige. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. & Erikson, M. (2013). Political leaders and the local constitution. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(1), 3-6. DOI: https://doi.org/10.58235/sjpa.v17i1.16135

Karlsson, D. & Montin, S. (2013). Solving Municipal Paradoxes - Challenges for Swedish Local Democracy. Panorama - Insights into Asian and European Affairs, 2013(1).

Esaiasson, P., Gilljam, M., & Karlsson, D. (2013). Sources of Elite Democratic Satisfaction: How Elected Representatives Evaluate Their Political System. I S. Dahlberg, H. Oscarsson & L. Wängnerud (Red.), Stepping Stones: Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Bengtsson, M., & Karlsson, D. (2012). Demokratins svängrum. Lokalpolitikens roll i den speciallagsreglerade verksamheten. Förvaltningshögskolans rapporter nr 124. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Gilljam, M., & Karlsson, D. (2012). Tunganpåvågenpartier i Sveriges kommuner. I J. Björkman & B. Fjaestad (Red.), Tungan på vågen: Vågmästare och balanspartier. Göteborg: Makadam förlag.

Karlsson, D. (2012). Centrum och periferi i omvalet. Regionpolitikens geografiska dimension. I L. Berg och H. Oscarsson (Red.), Omstritt omval. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. & Norén Bretzer, Y. (2012). The Swedish Regional Reform and the Political Map: Party Interests at Stake. School of Public Administration Working paper series 2012:21. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Ivarsson, A., & Karlsson, D. (2011). Den demokratiska styrningskedjan. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Regionreformen och demokratin. PM framtaget på uppdrag av SKL inför seminariet "Större regioner - sämre demokrati?". Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Karlsson, D. (2011). Jämlikhet och mångfald i kommunal politik och förvaltning. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Lokalt politiskt ledarskap. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Politiker tycker om demokrati – Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Den europeiske borgmästaren och Europas fullmäktigeledamöter. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Kommunerna och flernivåperspektivet. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Kommun- och regionstorlek och demokrati i Sverige. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. & Nilsson, L. (2011). Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen. I A. Ivarsson (Red.), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2011). Gåtan Fagersta. Om partier som lokalt har större framgång i kommunalvalet än i riksdagsvalet. School of Public Administration Working Papers series 2011:18, Göteborgs universitet.

Gilljam, M., Karlsson, D. & Sundell, A. (2010). Representationsprinciper i riksdag och kommun. I M. Brothén & S. Holmberg (Red.), Folkets representanter: En bok om riksdagsledamöter och politisk representation i Sverige. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Gustafsson, A. & Karlsson, D. (2010). Regionstorlek och demokrati - Möjliga effekter av en sammanslagning av Värmland och Västra Götaland. Vänersborg: Landstinget i Värmland, Region Värmland, Västra Götalandsregionen.

Karlsson, D. & Tahvilzadeh, N. (2010). The Unrepresentative Bureaucracy: Ethnic Representativeness and Segregation in Scandinavian Public Administration. I B. Bengtsson, P. Strömblad & A.-H. Bay (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Karlsson, D. (2010). Effektiv demokrati. I F. Johansson (Red.), Kommunalvalet 2006: Väljare och partier i den lokala demokratin. Göteborgs universitet: CEFOS och Statsvetenskapliga institutionen.

Karlsson, D. (2010). Landstingspolitikerna och den regionala demokratins framtid. I L. Nilsson (Red.), En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999–2008. Göteborgs universitet: CEFOS och SOM-institutet.

Karlsson, D. & Erikson, M. (2009). The Statesmanship Effect: Local Leadership and Policy Priorities in Sweden. I P. Delwit, J.-B. Pilet, H. Reynaert & K. Steyvers (Red.), Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? Brygge: Vanden Broele Publishers.

Karlsson, D., Rommel, O. & Svensson, J. (2009). Alternativa politiska organisationer: En studie om kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. Stockholm: SKL. ISBN: 978-91-7164-462-6

Karlsson, D.; Johansson, V. (2008). Kingdom of Sweden. (Country report) The Global Observatory on Local Democracy and Decentralisation (GOLD).

Erikson, M., Karlsson, D., Bäck, H. & Rombach, B. (2007). Lokalt politiskt ledarskap i en konstitutionell brytningstid. Statsvetenskaplig tidskrift, 7(2), 138-142.

Karlsson, D. (2006). Lokal alkoholpolitik. Enkät till lokalt förtroendevalda i Västsverige 2006. Rapport till Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA). Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2006). Den svenske borgmästaren. Kommunstyrelsens ordförande och den lokala demokratin. Förvaltningshögskolans rapporter nr 80. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. & Andersson, C. (2004). 84% män. Kvinnor och män i kurslitteraturen. Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (2001). Ny som förtroendevald i kommuner och landsting. I Att vara med på riktigt - demokratiutveckling i kommuner och landsting. Bilagor till betänkande av Kommundemokratikommittén SOU 2001:48. Stockholm: Fritzes.

Karlsson, D. (2001). Sveriges kommunala kulturpolitiker. Förvaltningshögskolans rapporter nr 36. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Gustafsson, A., Karlsson, D. och Rodrigo Blomqvist, P. (1998). Forskning att räkna med - tre kvantitativa studier om den lokala demokratins förutsättningar. Förvaltningshögskolans rapporter nr 17. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Karlsson, D. (1997). Kommunerna och rättvisan. Förvaltningshögskolans rapporter nr 10. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.