Göteborgs universitet

Våra samverkanspartners

Ämnet offentlig förvaltning är flervetenskapligt och till stor del tillämpningsorienterat. Naturligt nog samverkar därför Förvaltningshögskolan brett med både andra akademiska institutioner och det omgivande samhället. Här kan du läsa om några av våra samverkanspartners.

Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (Noos) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Målgruppen för Noos aktiviteter är doktorander och handledare som forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning i bred bemärkelse, oavsett vilken ämnestillhörighet de har. Noos huvudsyfte är att genom samverkan främja kunskapsutbyte, kunskapsutveckling och nätverksbyggande inom forskningsområdet.

Samverkansaktiviteter inom ramen för Noos är:

  • Ett årligt återkommande nationellt tvådagars doktorandseminarium som vänder sig till doktorander och handledare inom forskningsområdet
  • Informationsförmedling om forskarutbildningskurser som ges av de deltagande institutionerna så att doktoranderna i nätverket kan söka till dessa, oavsett vilken institution som arrangerar dem (på denna hemsida)
  • Informationsförmedling om disputationer inom ämnesområdet (på denna hemsida)
  • Gemensamma doktorandkurser utformas inom nätverket.

Nordisk kommunforskning är en årlig kommunforskarkonferens som pågått sedan 1998. Förvaltningshögskolan har stått som värd ett flertal gånger.

Läs mer om Norkom här.

Hösten 2020 stod Förvaltningshögskolan värd för konferensen. Läs mer om Norkom 2020 här.

Svenska utvärderingsföreningen SVUF är en ideell förening som arbetar med professionell utvärdering. Förvaltningshögskolan utgör en av ett 20-tal institutionella medlemmar.

Läs mer om Svuf här.

Läs mer om samarbetet under Nordisk Master.
Läs mer om Åbo Akademi här.