Länkstig

Helle Wijk

Viceprefekt

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1
41346 Göteborg
Rumsnummer
2417
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Helle Wijk

Helle Wijk är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Hon har även vidareutbildning och lång erfarenhet inom förbättringskunskap och är en av initiativtagarna till den Nationella plattformen för förbättringskunskap (NPFK). Helle är excellent lärare och viceprefekt för samverkan.

Helle undervisar och forskar inom området vårdmiljöns betydelse för patienters/boendes hälsa samt miljön som hinder och stöd för vårdens gnomförande. Hon är forskargruppsledare för institutionens forskargrupp inom Vårdmiljöforskning och är gästprofessor vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola.

Hon bedriver också forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Helle är ordförande för forskarnätverket Vårdforskning i Samverkan, styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad samt ledamot i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och SveDem.

Forskning

Helle forskar inom områdena vårdmiljöns beydelse samt vård och omsorg av äldre. Hennes forskning inom äldreområdet fokuserar det personcentrerade förhållningssättets inflytande för en god och säker vård. Vårdmiljöforskningen inriktas på faktorer i vårdmiljön som har betydelse för patienters/boendes hälsa, funktion, aktivitet och välbefinnande, samt som förutsättning för personalens arbetssätt.

Forskargrupper och nätverk:

Undervisning

Äldres hälsa, Demens, Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, Förbättringskunskap.

Klinisk verksamhet

Helle är universitetssjukhusöversjuksköterska med lång erfarenhet från vård och kliniskt förbättringsarbete inom sluten och kommunal vård. Hon har tidigare arbetat under många år som verksamhetsutvecklare på Geriatriken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har en kombinationstjänst vid Kvalitetsstrategiska avdelningen (KSA) en stabsfunktion vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och är akademiledamot i Område 6 ledningsgrupp samt i Sahlgrenska Universitetssjukhusets övergripande funktionsgrupp för FoUUI

Nyckelord

Äldres hälsa, demens, vårdmiljö, förbättringskunskap