Göteborgs universitet
Bild
Workshop med människor som arbetar i ett gemensamt projekt
Foto: Unsplash

Pågående projekt

Verksamhetsintegrerat lärande

Projektet Verksamhetsintegrerat lärande startade upp i september 2022 med representanter från samtliga lärosäten inom Vård i samverkan, utom Jönköping University. Syftet är att verka för möjligheterna att samverka inom utbildning i regionen.

Verksamhetsintegrerat lärande består av fyra samverkansgrupper:

  • Reflektion
  • Utbildningsmoduler
  • Simulering
  • Utvärdering av VFU

Projektledare

Viktoria Sjöstedt, utbildningsledare, Kansliet för Akademiska Vårdutbildningar/Utbildningsenhet FoUU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. viktoria.sjostedt@vgregion.se, tel: 0700 825738

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete – en longitudinell studie

Syftet är att utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete under och efter professionsutbildningar som ges på lärosätena inom VIS samarbetet (Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköpings universitet)

Sammanfattning

Ett hållbart arbetsliv är en utmaning inom s.k. kontaktyrken inom hälsa, vård och omsorg. Sjukfrånvaron har fördubblats sedan 2009 och många slutar sitt arbete inom de tre första yrkesåren. Hälsa i arbetslivet har intresse för människors förmågor och resurser till att må bra och uppleva balans mellan fritid och arbetsliv, ett salutogent perspektiv, och är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Hållbart arbetsliv utifrån ett salutogent perspektiv är exempelvis hälsofaktorer som autonomi, reflekterande förmåga, fördomsfrihet, begriplighet, harmoni, flexibilitet, ansvar, uppmuntran, samverkan och socialt klimat. Hälsa i arbetslivet grundläggs under grundutbildningen där varje lärosäte ansvarar för kvalitetsutvecklingen. För att ge underlag till att stärka kvaliteten avseende hälsofaktorer i utbildningar är syftet att under och efter medellång högre utbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Projektet genomförs inom ramen för ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS) där samtliga studenter (totalt ca 2200 studenter) som år 2018 gick sin första termin på någon av professionsutbildningarna på ett lärosäte inom VIS tillfrågades om deltagande: Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker, Fysioterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist samt Socionom. Studien är longitudinell där deltagarna besvarar en webbenkät med frågor om hälsa, personella resurser och hälsobeteenden vid tre tillfällen under utbildningstiden samt ett och tre år efter examen.

Övergripande syfte 


Syftet med studien är att utifrån ett salutogent perspektiv att under och efter högre medellång vårdutbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete.

Betydelse 


Målsättning med projektet är att ge underlag för att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under utbildningen. Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv och kartlägga eventuell utveckling av salutogena faktorer och processer över tid. Vidare förväntas resultatet generar kunskaper som kan stimulera till implementering och utvecklandet av salutogena faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv.

Projektperiod

2016-ff

Projektledare:


Ingrid Larsson, Docent i omvårdnad
Avdelningen för Hälsa och Omvårdnad
Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad

Inger Ahlstrand, Fil.dr. i hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för Rehabilitering
Hälsohögskolan, Jönköping University

Projektgrupp

Inger Ahlstrand, PhD, Jönköpings universitet
Aimee Ekman, PhD, Jönköpings universitet
Elenita Forsberg, PhD, Högskolan i Halmstad
Jenny Hallgren, PhD, Högskolan i Skövde
Lena Hedén, Docent i omvårdnad, Högskolan i Borås
Katja Laakso, PhD, Göteborgs universitet
Ingrid Larsson, Docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Margareta Larsson, PhD, Högskolan i Skövde
Håkan Nunstedt, Docent, Högskolan i Väst
Lena Oxelmark, Docent i omvårdnad, Göteborgs universitet
Sandra Pennbrant, Professor, Högskolan i Väst
Annelie Sundler, Professor, Högskolan i Borås

Länkar till publicerade artiklar


Lindmark, U., Ahlstrand, I., Ekman, A., Berg, L., Heden, L., Kallstrand, J., Larsson, M., Nunstedt, H., Oxelmark, L., Pennsbrant, S., Sundler, A., Larsson I. Impact within the Swedish framework for "Health Research in Collaboration. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life - protocol for a multicenter longitudinal study. BMC Public Health, 20(1), 233. doi:10.1186/s12889-020-8181-3

Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study