Göteborgs universitet
Bild
Workshop med människor som arbetar i ett gemensamt projekt
Foto: Unsplash

Projekt ViS

Följande projekt pågår inom Vårdforskning i Samverkan

Pågående projekt

 

Projekt Wellness och KASAM – två sidor av samma mynt? En begreppsanalys inom hälso- och sjukvård

Vad betyder Wellness? Detsamma som känsla av sammanhang? Hälsa? Välbefinnande? Livskvalitet och tillfredsställelse med livet? Det är svårt att definiera begreppet Wellness. Betydelsen av begreppet är oklart, olika forskare definierar Wellness på olika sätt. Det finns dock en samstämmighet i att wellness som begrepp är multidimensionellt med olika dimensioner: emotionell, intellektuell, spirituell, fysisk, social, yrkes- och miljörelaterad (Hettler, 1984). Wellness anses lägga fokus på en positiv hälsoutveckling med inriktning på styrkor och förmågor i ett kontinuum. Det finns stora likheter mellan KASAM-begreppet och Wellness (Antonovsky, 1987; Levenstein, 1994; Eriksson, 2007; Mittelmark et al., 2016). Är det kanske så att Wellness och KASAM är två sidor av samma mynt? Spelar det någon roll  vilka ord man använder för att beskriva Wellness? Att klargöra innehållet i olika begrepp är ett viktigt steg i att utveckla teorier och metoder. Det är inte en slutpunkt, utan ett kritiskt steg i en process att utveckla ny kunskap för en disciplin (Rodgers, 1989; 2000).

Syfte

Projektet syftar till att klargöra innebörden av begreppet wellness inom hälso- och sjukvården utifrån Rodger’s metod för begreppsanalys.

Projektledare

Monica Eriksson, Docent Institutionen för hälsovetenskap, Centrum för Salutogenes, Högskolan Väst. monica.eriksson@hv.se tel. 0520 223861 

Ingela Lundgren, professor, Göteborgs universitet
Anette Ekström,
professor, Högskolan Väst
Stina Thorstensson, Docent, Högskolan i Skövde
Henrika Jormfeldt,
Professor, Högskolan i Halmstad
Susann Arvidsson, PhD, Högskolan i Halmstad
Ulrica Åström, Adjunkt, Högskolan i Halmstad
Åsa Roxberg,
Professor, Högskolan Väst

Tidsplan

Projektet startade 2017 och pågår. En vetenskaplig artikel med titeln ”The Meaning of Wellness in Health Care Settings from the Perspective of Rodger’s Evolutionary Concept Analysis”, är under bearbetning.

 

 

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete – en longitudinell studie

Syftet är att utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete under och efter professionsutbildningar som ges på lärosätena inom VIS samarbetet (Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköpings universitet)

Sammanfattning

Ett hållbart arbetsliv är en utmaning inom s.k. kontaktyrken inom hälsa, vård och omsorg. Sjukfrånvaron har fördubblats sedan 2009 och många slutar sitt arbete inom de tre första yrkesåren. Hälsa i arbetslivet har intresse för människors förmågor och resurser till att må bra och uppleva balans mellan fritid och arbetsliv, ett salutogent perspektiv, och är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Hållbart arbetsliv utifrån ett salutogent perspektiv är exempelvis hälsofaktorer som autonomi, reflekterande förmåga, fördomsfrihet, begriplighet, harmoni, flexibilitet, ansvar, uppmuntran, samverkan och socialt klimat. Hälsa i arbetslivet grundläggs under grundutbildningen där varje lärosäte ansvarar för kvalitetsutvecklingen. För att ge underlag till att stärka kvaliteten avseende hälsofaktorer i utbildningar är syftet att under och efter medellång högre utbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Projektet genomförs inom ramen för ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS) där samtliga studenter (totalt ca 2200 studenter) som år 2018 gick sin första termin på någon av professionsutbildningarna på ett lärosäte inom VIS tillfrågades om deltagande: Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker, Fysioterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist samt Socionom. Studien är longitudinell där deltagarna besvarar en webbenkät med frågor om hälsa, personella resurser och hälsobeteenden vid tre tillfällen under utbildningstiden samt ett och tre år efter examen.

Övergripande syfte 


Syftet med studien är att utifrån ett salutogent perspektiv att under och efter högre medellång vårdutbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete.

Betydelse 


Målsättning med projektet är att ge underlag för att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under utbildningen. Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv och kartlägga eventuell utveckling av salutogena faktorer och processer över tid. Vidare förväntas resultatet generar kunskaper som kan stimulera till implementering och utvecklandet av salutogena faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv.

Projektperiod

2016-ff

Projektledare:


Ingrid Larsson, Docent i omvårdnad
Avdelningen för Hälsa och Omvårdnad
Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad

Inger Ahlstrand, Fil.dr. i hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för Rehabilitering
Hälsohögskolan, Jönköping University

Projektgrupp

Inger Ahlstrand, PhD, Jönköpings universitet
Aimee Ekman, PhD, Jönköpings universitet
Elenita Forsberg, PhD, Högskolan i Halmstad
Jenny Hallgren, PhD, Högskolan i Skövde
Lena Hedén, Docent i omvårdnad, Högskolan i Borås
Katja Laakso, PhD, Göteborgs universitet
Ingrid Larsson, Docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Margareta Larsson, PhD, Högskolan i Skövde
Håkan Nunstedt, Docent, Högskolan i Väst
Lena Oxelmark, Docent i omvårdnad, Göteborgs universitet
Sandra Pennbrant, Professor, Högskolan i Väst
Annelie Sundler, Professor, Högskolan i Borås

Länkar till publicerade artiklar


Lindmark, U., Ahlstrand, I., Ekman, A., Berg, L., Heden, L., Kallstrand, J., Larsson, M., Nunstedt, H., Oxelmark, L., Pennsbrant, S., Sundler, A., Larsson I. Impact within the Swedish framework for "Health Research in Collaboration. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life - protocol for a multicenter longitudinal study. BMC Public Health, 20(1), 233. doi:10.1186/s12889-020-8181-3