Göteborgs universitet
Bild
Foto: Andreas Gärdnert, Natalie Greppi
Länkstig

Vår forskning

Forskningen vid Högskolan för scen och musik bedrivs inom ämnena musikalisk gestaltning, scenisk gestaltning, musikpedagogik samt estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Forskningen söker skapa en fördjupad insikt och mening kring lärandet, undervisningen och den konstnärliga praktiken, och utgår i detta från såväl konstnärliga kunskapspraktiker som olika sociala och vetenskapliga fält.

Om forskningen

Scenkonstnärliga praktiker och det kritiska handlandet

Konstnärlig forskning inom scenkonst orienterar sig inom flera olika sceniska konstarter. Den undersöker frågor relevanta för scenkonstfältet i samspel med andra forskningsområden och samhället i övrigt. Här ryms bland annat forskning kring skådespelar- och regimetoder och dess applicerande inom, men också utanför, teatern (bland annat inom vård och hälsa eller i urbana miljöer), spelstrategier inom immersiv opera, utvecklingen av psykofysiska metoder och kroppslig agens inom platsspecifik scenkonst, genuskritiska och intersektionella praktiker samt undersökandet av nya dramaturgiska och narrativa metoder. Forskningsmetoderna är ofta performativa, aktionsorienterade och erfarenhetsbaserade, och inriktar sig såväl på att synliggöra och analysera den konstnärliga processen som på att iscensätta nya experimentella situationer.

Musikalisk gestaltning och experimentella praktiker

Den konstnärliga forskningen i musikalisk gestaltning undersöker frågor om musikalisk praktik, förbindelser mellan musikalisk gestaltning och samhället i övrigt samt andra frågeställningar där musikalisk praktik kan utgöra en del av forskningen. Ett profilerat forskningsområde är experimentella uttryck och ljudskapande. Området är brett och innefattar instrument- och materialforskning (bland annat om och med historiska orglar och andra klaverinstrument), forskning om musikteknologi, elektroakustisk musik, improvisation samt datorstödd komposition. Vidare innefattas forskning om musikalisk expressivitet och framförandekoncept, sociala och politiska förgreningar i det urbana ljudlandskapet och andra ljudmiljöer samt forskning som bryter med konventionella roller för musikskapande. Forskningsmetoderna är ofta experimentella och hämtas både från det vetenskapliga och det konstnärliga området.

Samhällsrelevant och praktiknära pedagogisk forskning inom konstarterna

Den pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningen i musik, teater och dans vid Högskolan för scen och musik omfattar undervisning, påverkan, fostran och socialisering i olika typer av lärandepraktiker, såväl informella som formella. Forskningen har en tvärvetenskaplig karaktär och inriktas mot samhällsrelevanta problemområden. Här ryms forskning kring genusordningar och kunskapsregimer inom högre konstnärlig utbildning, forskning om styrning, social rättvisa och jämlikhet i skola och kulturskola samt ämnesdidaktiskt inriktade studier med fokus på ämneskonception, kunnande och bedömning i skola och lärarutbildning. Forskningen är praktiknära och inte sällan etnografiskt inspirerad, där fältanteckningar, observationer, intervjuer och fokusgruppsamtal är vanliga metoder för att få fram intressanta forskningsresultat.