Göteborgs universitet
Bild
Körundervisning
Foto: Johan Wingborg

Musikpedagogik

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll.

Således behandlas problem i sammanhang där musik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi och musikvetenskap för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.

Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde.

Genom utbildningen skall de forskarstuderande skaffa sig en kvalificerad kunskap om musikpedagogik som vetenskap, en bred teoretisk och forskningsmetodisk skolning och förmåga till självständigt forskningsarbete. Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i musikpedagogik är uppbyggd, se studieplan nedan.