Göteborgs universitet
Bild
Pianist
Foto: Stig Magnus Thorsén

Musikalisk gestaltning

Syftet med den konstnärliga utbildningen på forskarnivå i musikalisk gestaltning är att genom skolning i relevanta konstnärliga metoder och teoribildning utbilda musiker och tonkonstnärer inom skilda genrer med förmåga att självständigt kunna driva forskningsprojekt som bidrar till kunskaps- och metodutveckling inom ämnet.

Detta görs genom:

  • Att med vetenskapligt arbete och vetenskapliga metoder fördjupa den musikaliska gestaltningen - upprätta en dialog mellan praktiska frågor rörande musikalisk gestaltning och teoretisk underbyggda metoder och angreppssätt
  • Att manifestera kunskaper inom ämnesområdet musikalisk gestaltning med hjälp av för ämnesområdet relevant metodutveckling
  • Utformande av nya former för manifesterande av musikalisk kunskap och gestaltningsförmåga

Forskarutbildningen i musikalisk gestaltning har följande alternativa ämnesinriktningar:

  • Musikalisk gestaltning med inriktning på interpretation
  • Musikalisk gestaltning med inriktning på komposition
  • Musikalisk gestaltning med inriktning på improvisation
  • Teori med inriktning mot musikalisk gestaltning

Syftet med forskarutbildningen vid konstnärlig fakultet är att ge en tydlig forskningsanknytning åt det konstnärliga och konstpedagogiska kompetensområdet, ett område som tidigare behandlats som rena yrkesutbildningar. Detta innebär att utbildningen präglas av en medveten strävan att skapa en syntes av traditionellt konstnärliga och vetenskapliga arbetsformer.

Den konstnärliga forskarutbildningen leder fram till doktorsgrad genom framläggande av en doktorsavhandling. Denna avhandling kan blanda konstnärliga och vetenskapliga moment på flera olika sätt:

  • Den innehåller inslag av både konstnärlig och vetenskaplig art
  • Den har relevans för konstnärliga och vetenskapliga frågeställningar
  • Den innebär konstnärliga och vetenskapliga innovationer

Den konstnärliga forskarutbildningen ska leda till att den forskarstuderande bibringas såväl bredd som djup i sin utbildning. Detta sker genom att obligatoriska och fakultetsgemensamma kurser riktas mot översiktlighet och centrala teoretiska och metodologiska färdigheter. De individuella läskurserna och avhandlingsarbetet riktas mot att ge en fördjupning i en särskild problematik.

Sedan 2010 finns, förutom filosofie doktorsexamen, även möjlighet till en konstnärlig doktorsexamen. Tyngdpunkten i den konstnärliga examen är en dokumenterad och reflekterad konstnärlig produktion eller gestaltning. 

För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i musikalisk gestaltning är uppbyggd, se studieplaner.