Göteborgs universitet
Bild
Pianist
Foto: Stig Magnus Thorsén

Musikalisk gestaltning

I utbildningen på forskarnivå i musikalisk gestaltning kan du studera till konstnärlig forskare i musik. Utbildningen vänder sig till erfarna musiker och tonkonstnärer inom skilda genrer som vill genomföra ett självständigt konstnärligt forskningsprojekt utifrån sin egen praktik samt utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att bedriva konstnärlig forskning i musik.

Forskarutbildningsämnet musikalisk gestaltning arbetar med frågeställningar som har relevans för musikområdet och samhället i övrigt, och där musikalisk praktik utgör en avgörande del i kunskapsutvecklingen.

Doktorandens eget konstnärliga forskningsprojekt är centralt i utbildningen. Genom obligatoriska, fakultetsgemensamma kurser ger utbildningen kunskaper och färdigheter i bland annat forskningsmetoder och teoribildningar relevanta för konstnärlig forskning, framställningsformer samt kollegiala och tvärkonstnärliga samarbeten. Den fakultetsgemensamma forskarskolans aktiviteter skapar en nära kontakt med doktorander inom ett stort antal konstnärliga områden.

Sökande till utbildningen ska kunna uppvisa musikaliska erfarenheter på hög nivå, en förtrogenhet med forskningsrelaterade frågeställningar och processer samt en förmåga att formulera ett forskningsrelaterat projekt inom ämnet.

Utbildningen leder till konstnärlig doktorsexamen i musikalisk gestaltning eller en filosofie doktorsexamen i musikalisk gestaltning.

För mer information, se de allmänna studieplanerna, bifogade på denna sida.

Antagning till forskarutbildning

När kan du söka?

Antagning till forskarutbildning vid Högskolan för scen och musik sker efter särskild utlysning.

Aktuell antagningsomgång annonseras på startsidan för Högskolan för scen och musik.

Sökande som har en garanterad extern finansiering kan ansöka varje år. För mer information se "Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet".

Anställning som doktorand

Vid utlysning av platser till forskarutbildningen, utlyses också anställning som doktorand för motsvarande tid som forskarutbildningen kräver, dvs. fyra år. Detta innebär att man som forskarstuderande och doktorand har en tidsbegränsad anställning med fast lön i fyra år. Ingångslönen är 28.050 kr. När man har uppnått 50% av sin forskarutbildning höjs månadslönen till 30.450 kr, och från 80% höjs månadslönen till 32.900 kr.