Göteborgs universitet
Bild
Performancekonst
Foto: Gunnar Jönsson

Scenisk gestaltning

Utbildningen på forskarnivå i scenisk gestaltning vänder sig till erfarna scenkonstnärer på avancerad nivå, som vill genomföra ett självständigt konstnärligt forskningsarbete och utveckla sin kritiska förmåga.

Syftet med utbildningen är att genom skolning i relevanta forskningsmetoder och teoribildning utbilda scenkonstnärliga forskare med förmåga att självständigt kunna driva forskningsprojekt som bidrar till kunskaps- och metodutveckling inom ämnet. 

Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker frågeställningar med relevans för scenkonsten, den konstnärliga forskningen och samhället i övrigt. Ämnet omfattar hela det scenkonstnärliga fältet och inkluderar samtliga discipliner och genrer. 

Inom utbildningen understöds både ämnesöverskridande korsbefruktningar och fördjupning inom doktorandens specifika konstnärliga inriktning. Doktorandens konstnärliga arbete – där gestaltning och kritisk reflektion betraktas som två̊ samverkande delar – är centralt i utbildningen. 

Utbildningen använder teorier och metoder från konstnärlig forskning men även från andra forskningsdiscipliner samt metoder utvecklade inom konstnärlig praktik. Utbildningen präglas av en medveten strävan till interaktion och korsbefruktning mellan traditionellt konstnärliga och vetenskapliga arbetsformer samt utvecklande av nya arbetssätt. Genom skolning i metoder och teoribildningar använda inom konstnärlig forskning ger utbildningen ett vidgat perspektiv på̊ kunskapsutveckling samt ökade kunskaper och färdigheter för att bedriva konstnärlig forskning inom ämnet.

Sökande till utbildningen ska kunna uppvisa en dokumenterad konstnärlig praktik på hög nivå inom det scenkonstnärliga området, liksom en förtrogenhet med forskningsrelaterade frågeställningar och processer.

Utbildningen leder till konstnärlig doktorsexamen i scenisk gestaltning eller en filosofie doktorsexamen i scenisk gestaltning. För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i scenisk gestaltning är uppbyggd, se de allmänna studieplanerna, bifogade på denna sida.

Forskarutbildningen är förlagd till Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg, i nära anslutning till grundutbildningar och masterutbildningar inom teater, opera, musikteater och musik – och flera forskarutbildningsämnen.

Antagning till forskarutbildningen

När kan du söka?

Antagning till forskarutbildning vid Högskolan för scen och musik sker efter särskild utlysning.
Aktuell antagningsomgång annonseras på startsidan för Högskolan för scen och musik.
Sökande som har en garanterad extern finansiering kan ansöka varje år. För mer information se "Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet".

Anställning som doktorand

Vid utlysning av platser till forskarutbildningen, utlyses också anställning som doktorand för motsvarande tid som forskarutbildningen kräver, dvs. fyra år. Detta innebär att man som forskarstuderande och doktorand har en tidsbegränsad anställning med fast lön i fyra år.