Länkstig

Elisabeth Olin

Om Elisabeth Olin

Bakgrund Jag är professor i socialt arbete och har en yrkesbakgrund inom funktionshinderområdet och ungdomspsykiatrin, där jag haft flera arbetsledande befattningar. Har också haft funktionen som forskningsledare för forskning och utveckling av funktionshinderområdet vid FoU - i Väst samt varit prefekt, studierektor för avancerad nivå samt forskarutbildning vid institutionen.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse är livssituationen för människor med funktionsnedsättningar. En stor del av den forskning som jag har bedrivit har fokuserat på unga människor med funktionsnedsättning, deras vardagsliv, sociala relationer, tillhörighet, strategier och professionella insatser. Men också anhörigas situation där personlig assistans inom familjen ägnats speciell uppmärksamhet.

Undervisning och handledning Jag har omfattande erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, undervisning och handledning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. I min tidigare roll som studierektor har jag lett flera omfattande övergripande pedagogiska förändrings- och utvecklingsarbeten.

Tilldelades Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2013 tillsammans med kollegan Björn Andersson.

Pågående forskning För närvarande har jag två pågående forskningsprojekt. Det första som sker i samarbete med professor Anna Dunér, handlar om den kommunala handläggningsprocessen gällande personlig assistans. Det andra fokuserar på socialt stöd i vardagslivet för människor med omfattande funktionsnedsättning och genomförs tillsammans med fil. dr. Bibbi Ringsby Jansson.

Uppdrag och nätverk Är medlem i forskargruppen NORM och ingår också i institutionens forskningsplattform ”Exkludering och kontroll” samt är medlem i Nordic Network on Disability Research (NNDR). Jag har flera förtroendeuppdrag inom vetenskapssamhället, däribland medlem av redaktionsrådet för tidskriften British Journal of Learning Disabilities. Har också regelbundet uppdrag som opponent, betygsnämndsledamot, sakkunniggranskare för forskningsprojekt och vid tjänstetillsättningar samt som reviewer för artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.