Länkstig

Anna Dunér

Om Anna Dunér

Kompetensområden Formellt och informellt nätverk för personer i behov av långvarigt stöd, personlig assistans inom familjen, äldre och åldrande, äldreomsorgens organisering och yrkesgrupper.

Pågående forskningsprojekt ◾Hybrid mellan traditionell familjeomsorg och modern välfärdspolitik – en studie om anhörigassistans till personer med funktionsnedsättning. Finansierat av Forte. ◾Beslutsfattande av, om och för äldre i behov av hjälp i vardagen: Förutsättningar och hinder för välbefinnande och autonomi. Genomförs tillsammans med professor Boo Johansson och fil lic Pär Bjälkebring vid psykologiska institutionen, GU. Finansierat av Forte. Avslutade projekt ◾Samverkan i team för brukarens bästa? – om team inom vård, omsorg och rehabilitering för äldre personer med omfattande behov. Postdoc-projekt, Vårdalinstitutet. ◾Vårdkedja: Från akutmottagning till eget boende – implementering och utvärdering av en intervention för multisjuka äldre. Finansierat av Vårdalinstitutet och Vinnvård. ◾Livssituationen för personer med psykiskt funktionshinder. Finansierat av Vårdalinstitutet. ◾Min avhandling baserades på studien Bistånd – från förfrågan till verkställighet. Om biståndshandläggare och äldre i kommunal äldreomsorg. Undervisning Undervisning på grund- och avancerad nivå främst med inriktning mot äldre och äldreomsorg. Handledning av uppsatser på samtliga nivåer. Huvudhandledare och bitr. handledare för doktorander.

Samverkan ◾Vårdalinstitutets flervetenskapliga forkningsplattform Äldre och äldres vård och omsorg(vardalinstitutet.net) ◾Medlem i det flervetenskapliga forskningsnätverket Age well vid GU. ◾Medlem i det nationella forskningsnätverket kring socialvetenskaplig äldreforskning. ◾Suppleant i styrelsen för Sveriges gerontologiska sällskap, SGS.