Länkstig

Anna Dunér

Om Anna Dunér

Kompetensområden Formellt och informellt nätverk för personer i behov av långvarigt stöd, personlig assistans inom familjen, äldre och åldrande, äldreomsorgens organisering och yrkesgrupper.

Pågående forskningsprojekt ◾Kommunernas handläggning av personlig assistans. ◾Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med minnessvårigheter eller lätt till måttlig demenssjukdom. Finansierat av Forte. ◾LOV och personer med nedsatt beslutsförmåga - Ett biståndshandläggarperspektiv.

Avslutade forskningsprojekt ◾Hybrid mellan traditionell familjeomsorg och modern välfärdspolitik – en studie om anhörigassistans till personer med funktionsnedsättning. Finansierat av Forte. ◾Beslutsfattande av, om och för äldre i behov av hjälp i vardagen: Förutsättningar och hinder för välbefinnande och autonomi. Genomfört tillsammans med professor Boo Johansson och fil lic Pär Bjälkebring vid psykologiska institutionen, GU. Finansierat av Forte. ◾Samverkan i team för brukarens bästa? – om team inom vård, omsorg och rehabilitering för äldre personer med omfattande behov. ◾Vårdkedja: Från akutmottagning till eget boende – implementering och utvärdering av en intervention för multisjuka äldre. Finansierat av Vårdalinstitutet och Vinnvård. ◾Livssituationen för personer med psykiskt funktionshinder. Finansierat av Vårdalinstitutet. ◾Min avhandling baserades på studien Bistånd – från förfrågan till verkställighet. Om biståndshandläggare och äldre i kommunal äldreomsorg.

Undervisning Undervisning på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå främst med inriktning mot äldre och äldreomsorg samt kvalitativ metod. Handledning av uppsatser på samtliga nivåer. Doktorandhandledning.

Samverkan ◾AgeCap - centrum för åldrande och hälsa. ◾Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. ◾Vice styrelseordförande Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.