Länkstig

Kajsa Nolbeck

Postdoktor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kajsa Nolbeck

Fotograf: Gunnar Jönsson

Jag är postdoktor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga och fil. dr. i vårdvetenskap. I april 2022 disputerade jag på en avhandling som handlar om vårdmiljön på Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Jag har bakgrund i socialmedicin/folkhälsovetenskap och har tidigare arbetat med utvecklingsprojekt inom socialmedicin/psykosocial miljö. Jag har byggt på min grundutbildning med kurser i sociologi och socialt arbete, och har längre tillbaka arbetat med ungdomar på olika sätt, t.ex. på olika boenden, institution och ideellt.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete var jag särskilt intresserad av vad institutionsmiljön, institutionens materialiteter och inlåsningen gör med relationerna mellan ungdomar och personal på de särskilda ungdomshemmen. På SiS ungdomshem vårdas barn och ungdomar upp till 21 år under tvång enligt Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU). Här placeras också ungdomar 15-17 år som dömts i enlighet med Lag om verkställighet av Sluten Ungdomsvård (LSU). Ungdomarnas problematik utgörs av ett komplext samspel mellan personliga och hem- och miljörelaterade faktorer. Det som är specifikt för SiS jämfört med andra vårdformer är personalens tillgång till så kallade särskilda befogenheter, vilka exempelvis innebär användning av isolerande åtgärder. Sammantaget utgör de särskilda ungdomshemmen en komplex miljö där olika logiker om vård och behandling, samhällsskydd, säkerhet och barns rättigheter samsas innanför samma väggar. De teoretiska perspektiven i avhandlingsarbetet var Erving Goffmans (1956, 1961) dramaturgiska perspektiv, sociomaterialitet (Orlikowski och Scott, 2008) och vårdandet som en praktik med en egen logik (Mol, 2008; Mol et al., 2010; Gherardi och Rodeschini, 2016).

I mitt postdoktor-projekt kommer jag preliminärt att fokusera varför, när och på vilket sätt myndighetsutövande socialsekreterare anser att en placering på Sis ungdomshem är motiverad. Projektet tar avstamp i att jag i mitt avhandlingsarbete såg att ungdomar med vitt skild problematik placeras (ofta tillsammans) på Sis ungdomshem, och att såväl ungdomar som personal lyfte detta som hinder för vård och behandling. Området är endast delvis beforskat tidigare, och då i relation till specifika målgrupper eller/och i form av pilotstudier. Ambitionen är att ta ett större grepp på den breda grupp ungdomar som föreslås placering på Sis ungdomshem. Projektet förväntas pågå HT 2022- HT 2024.

Forskargrupper

Forskargruppen för Social exkludering och kontroll, Institutionen för socialt arbete: Social exkludering och kontroll | Göteborgs universitet (gu.se)

Forskargruppen för Vårdmiljöer, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa: https://www.gu.se/forskning/vardmiljoer

Undervisning

Jag undervisar både på grund och avancerad nivå på Göteborgs Universitet, samt på Polisutbildningen, Högskolan i Borås. Undervisningen rör framförallt barn och unga i samhällsvård, specifikt låst institutionsvård, samt perspektiv på vårdmiljö. Jag handleder även uppsats, både på grund- och avancerad nivå.

Nyttiggörande av forskning och ideella engagemang

Jag har ett stort intresse för nyttiggörande av forskning och universitetets samverkan med samhället, det som ibland benämns 'den tredje uppgiften'.

Tillsammans med Maria A Vogel, FD i socialt arbete och Jonna Rennerskog, doktorand i kriminologi, båda vid Stockholms Universitet, är jag initiativtagare till ett nationellt forskarnätverk med fokus på låst institutionsvård av barn och unga, 'Forskarnätverket med fokus Särskilda Ungdomshem' (FSU). Nätverket är kopplat till Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet och samlar forskare med erfarenhet av, och intresse för SiS särskilda ungdomshem. Nätverket syftar till att kartlägga kunskapsläget, öka samverkan och samarbete för att främja kunskapsutvecklingen när det gäller forskning om låst institutionsvård av barn och unga. I maj 2022 anordnade vi den första nationella forskarkonferensen, finansierad av medel från FORTE.

Länk till information om nätverket: https://www.su.se/kriminologiska-institutionen/nyheter/vilka-v%C3%A4gar-ska-forskningen-om-de-s%C3%A4rskilda-ungdomshemmen-ta-1.604090

Jag deltar även i debatten när jag finner det angeläget:

Krönika i Magasinet Konkret: Nya vårdformer krävs för att ersätta Sis-hemmen - Magasinet Konkret

Text i tidskriften SocialPolitik: https://socialpolitik.com/2022/05/12/vardmiljo-med-slagsida-mot-sakerhet-och-kontroll-pa-sis/

Replik till Sis generaldirektör, DN debatt: https://www.dn.se/debatt/okat-fokus-pa-sakerhet-pa-ungdomshem-ar-inte-oproblematiskt/

Debattartikel, Expressen: https://www.expressen.se/debatt/barnkonventionen-galler-aven-unga-som-begar-brott/

Debatterande text, Tidskrift för KRIMINALVÅRD: https://www.tfkriminalvard.org/debatt/barnkonventionen-galler-aven-unga-som-begar-brott/

Nyckelord

Institutionsvård, Barn och ungdomar, SiS särskilda ungdomshem, Vårdmiljö, Socialmedicin, Socialt arbete