Länkstig

Marie Rusner

Universitetslektor, adjungerad

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Marie Rusner

Marie Rusner är adjungerad universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och docent i vårdvetenskap. Hon är också FoUI-chef på Södra Älvsborgs sjukhus och ansvarar där för sjukhusets forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet.

Marie undervisar och forskar främst inom områden som rör allvarlig psykisk ohälsa och sjukdom hos vuxna, unga och närstående, såsom bipolär sjukdom, depression, allvarlig psykisk sjukdom vid samtidig somatisk sjukdom samt barn/unga med barnpsykiatriska kontakter (se publikationslista nedan).

Marie ingår i styrgruppen för ett nystartat forskningssamarbete (SHIP - Safety and Health Integrated-care Partnership) mellan Göteborgs universitet (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa), Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur) och Södra Älvsborgs Sjukhus med fokus på att utveckla gemensam forskning kring Nära vård, Patientsäkerhet och Vårdmiljö. Samarbetet syftar till att inom definierade områden skapa en excellent forskningsmiljö som ger förutsättningar för Vård i toppklass, Med patienten – för patienten, Den goda arbetsplatsen, Evidensbaserade vårdmiljöer men också bidrar till att stärka varandras identitet som aktörer i framkant genom att skapa möjligheter att utvecklas från student till docent.

Marie ingår även i en forskargrupp på Linnéuniversitet som bedriver forskning om self-compassion vid arbetsrelaterad stress (EIR-projektet). Forskargruppen leds av Annat Bratt (psykolog och universitetslektor) och undersöker just nu om två likvärdiga internet-baserade stresshanteringskurser kan minska den arbetsrelaterade stressen och öka livskvalité och självomsorg hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Klinisk erfarenhet

Marie är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildad psykiatrisjuksköterska med en gedigen klinisk erfarenhet inom hälso och sjukvård, främst inom neonatalsjukvård, akutsjukvård för barn och psykiatrisk heldygnsvård.

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot i Styrgrupp för Smart Textiles, Högskolan i Borås
  • Västra sjukvårdsregionens representant i Nationell arbetsgrupp (NAG) Forskning och Life Science
  • Extern ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Borås

Publicerade bokkapitel

Rusner, M. (2020). Samtal vid bipolär sjukdom. I: Dahlberg, K. (Red.) Läkande samtal, 183-201. Liber förlag. ISBN-nummer 9789147128440.

Rusner, M. (2019). Vård för ett bärkraftigt vardagsliv vid psykisk ohälsa. I: Wiklund Gustin, L. (Red.) Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå, 433–477. Studentlitteratur. ISBN-nummer 978-91-44-12368-4.

Nyckelord

Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, bipolär sjukdom, depression