Länkstig

Caterina Finizia

Professor/överläkare

Avd för öron-, näs- och
halssjukdomar
Besöksadress
Gröna stråket 9 5 vån su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Caterina Finizia

Arbetar sedan 1994 som ÖNH-specialist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Aktuella tjänster: ÖNH-professor, universitetssjukhusöverläkare (ÖNH), samt FoUUI-direktör på SU. Huvudhandledare till elva disputerade doktorander och delhandledare till en disputerad doktorand och har ett stort engagemang för utbildningsfrågor. Huvudforskningsprojekt inom Huvud- och halscancer Nya behandlingsmetoder vid komplikationer efter huvud- och halscancerbehandling ger förbättrad funktion och hälsorelaterad livskvalitet - klinisk och translationell forskning.

Forskningsgruppens övergripande mål Utveckla och implementera mer effektiva behandlingsmetoder och sätt att mäta komplikationer efter huvud- och halscancer (HNC) behandling.

Bakgrund och aktuell forskning I Sverige diagnostiseras årligen cirka 1500 patienter med HNC, där den onkologiska behandlingsregimen för HNC är kemoradioterapi (CRT) och/eller kirurgi. Cancerbehandling för HNC patienter drabbar centrala funktioner, bl.a. andning, födointag, syn, hörsel, lukt och kommunikation med akuta och sena sidoeffekter med avsevärt lidande för patienten och påverkan på deras livskvalitet. För strålbehandlade patienter är vanliga kvarstående sidoeffekter muntorrhet, trismus (gapsvårighet), dysfagi (sväljningsproblem) och försämrad röstfunktion.

Trots senaste årens medicinska utveckling av nya behandlingsstrategier, framför allt inom CRT, har överlevnaden för HNC endast marginellt förbättrats. Effektvariabeln hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) som bl.a. inkluderar fysiska, sociala och emotionella dimensioner har därför vid sidan av överlevnadsvariabler, blivit en mycket viktig faktor att studera inom HNC forskningen. Effektivare "golden-standard" Forskningsgruppen har skapat en web-sida entq.org där ett ”kit” med frågeformulär som skapats eller översatts av forskningsgruppen, instruktioner, aktuella artiklar och rå-datafil erhålls för att möjliggöra enkel användning. Här kan också rehabiliteringskit för luktrehabilitering efter laryngektomi den s.k. ”artiga gäspningsrehabiliteringen” erhållas. Forskningsgruppen vill också genom randomiserade kontrollerade interventionsstudier skapa mer effektiva ”gold-standard” rehabiliteringsmodeller som kan ersätta dagens bristfälliga behandlingsrutiner. - Vi har bl.a. visat att när patienter med gapsvårigheter behandlas med gaptänjning minskar patienternas problem, vilket underlättar återanpassning till vardagslivet och förbättrar deras livskvalitet samt reducerar sjukvårdskostnader. Vidare att det är vanligt att patienter med larynxcancer får röstbesvär och nedsatt HRQL efter avslutad strålbehandling och att logopedisk röstrehabilitering är effektiv, särskilt gällande självuppfattad funktion och HRQL, men även för att förhindra röstförsämring över tid.

För att ytterligare förstå riskfaktorer vid HNC samt deras etiologi och därmed utveckla mer effektiva och även förebyggande behandlingar arbetar forskningsgruppen med kliniska interventionsstudier som kompletteras med translationell forskning.

HNC-forskningens mål HNC forskningens mål är att kunna erbjuda patienten bästa tänkbara behandling, d.v.s. optimal överlevnad med så få behandlingskomplikationer som möjligt.

 Forskningsgruppen:

  •  Mia Johansson Medicine Dr, Specialist Onkologen, SU
  •  Lisa Tuomi, Medicine Dr, Logoped ÖNH-kliniken, SU
  •  Nina Pauli, Medicine Dr, Specialist ÖNH; forskar ALF-  tjänst, ÖNH-kliniken, SU
  • Therese Karlsson, Medicine Dr, ST-läkare ÖNH; forskar ALF-tjänst ÖNH-kliniken, SU
  • Caroline Olsson, Medicine Dr, MSc Matematik, forskare RCC
  • Susan Aghajanzadeh, ÖNH-specialist, Doktorand ÖNH-kliniken, SU