Bild
Vy över Haga och Skansen kronan i Göteborg
Foto: Per Pixel Petersson/Göteborg & Co
Länkstig

Hållbar utveckling

Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av Göteborgs universitets vision. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbar utveckling: socialt, ekonomiskt och miljömässigt, ska integreras i verksamheten. Vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala målen för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s generalförsamling i Agenda 2030.

Göteborgs universitet har en lång tradition av både omfattande forskning och utbildning i miljövetenskap och framgångsrikt miljöarbete. Miljöaspekterna i verksamheten har på senare tid integrerats allt mer i det bredare begreppet hållbar utveckling så som det definieras i Brundtlandrapporten och i Agenda 2030.  Förutom traditionella miljöfrågor som klimat, återvinning och energianvändning ingår till exempel jämställdhet, likabehandling, och arbetsmiljö som viktiga delar av hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet angår hela universitet och ansvaret är fördelat på många olika verksamheter inom organisationen. Nedan följer ett urval sidor för att läsa mer om hur Göteborgs universitet arbetar med hållbar utveckling.

Viktig del av vår Vision

Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen Ett universitet för världen, som sträcker sig från 2021 – 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Hållbar utveckling i forskningen

På Göteborgs universitet pågår forskning om hållbar utveckling inom många forskargrupper vid olika institutioner och centrumbildningar. Under Hitta Forskning kan du söka efter forskargrupper och forskningsprojekt vid universitetet. 

 
UGOT Challenges – tvärvetenskaplig forskningssatsning

UGOT Challenges är ett exempel på en forskningssatsning, där Göteborgs universitet investerar 300 miljoner kronor i sex tvärvetenskapliga forskningscentrum. Utgångspunkten är att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att möta dagens globala samhällsutmaningar. Forskningsområdena spänner över en stor ämnesmässig bredd.

Samtliga har tydliga tvärvetenskapliga inslag. Vissa initiativ är nya, andra utgår från tidigare forskningsstrukturer som utvidgats till följd av samhällsutmaningsperspektivet. UGOT Challenges pågår i sex år med start 2016.

Hållbar utveckling i utbildningen

Du som student har många möjligheter att engagera dig i Göteborgs universitets hållbarhetsarbete. Du kan vara en del av den interna miljörevisionen, bidra med ett studentperspektiv i en kommitté på din fakultet eller gå med i en studentdriven hållbarhetsförening. 

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) har en Student Hub för hållbar utveckling med personal som koordinerar och stöttar studentinitiativ inom hållbar utveckling.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)

GMV är en gemensam organisation mellan Göteborgs universitet och Chalmers som kopplar ihop akademins olika ämnesdiscipliner för att ta fram lösningar på globala samhällsutmaningar genom samverkan med andra samhällsaktörer. Verksamheten bedrivs genom projekt och nätverk inom olika ämnesområden, till exempel forskarnätverket för hållbar utveckling som samlar drygt 500 forskare.

Framstående inom miljöledning

Göteborgs universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta miljöledningssystem är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EMAS.

Klimatarbete på Göteborgs universitet

Göteborgs universitet arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan som en del av miljöledningsarbetet. I universitetet handlingsplan för miljö och hållbar utveckling har rektor fastställt att universitetet skall minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med 6 procent jämfört med 2019 och energianvändning med 10 procent per kvadratmeter till 2020 jämfört med 2015. Målsättningarna nås främst genom aktivt arbete med hållbar energianvändning samt resfria möten och hållbart resande. Övriga insatser för minskad klimatpåverkan görs även inom forskning och utbildning samt inköps- och transportsamordning. 

Universitetet klimatkompenserar för alla tjänsteresor med flyg i en intern klimatfond. 
Göteborgs universitet har skrivit på Klimatramverket för universitet och högskolor i Sverige.
 

Jämställdhet och likabehandling

Universitetet ska främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och anställda och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Globala målen för hållbar utveckling

Världens stats- och regeringschefer har antagit 17 utmanande mål för framtiden som ska vara uppnådda senast 2030: Globala målen för hållbar utveckling. Målen är en del av Agenda 2030, ett dokument som skrivits under av 193 länder. Världens länder arbetar nu aktivt med att förverkliga alla 169 delmålen, där akademin och forskningen har en viktig roll. Vid Göteborgs universitet bidrar GMV till arbetet med målen genom att sprida kunskap om målen och arrangera aktiviteter så som föreläsningar, podd, filmer, och webbverktyg.