Länkstig

Anders Elfvin

Professor/överläkare

Avd för pediatrik
Besöksadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg

Om Anders Elfvin

Anders Elfvin är överläkare och docent i neonatologi. 2010-2011 fellow i neonatologi i kombination med en PostDoc vid University of Toronto och Hospital for Sick Children, med fokus på NEC och tarmsvikt. Docent och adjungerad lektor i neonatologi. anders.elfvin@vgregion.se , anders.elfvin@gu.se

Medarbetare Ingegerd Adlerberth Kristina Bry Amanda Magnusson Diana Swolin-Eide Agnes Wold Birger Trollfors Elisabet Hentz Ingemar Tessin Margret Johansson Gudjonsdottir Thordur Thordarson Katarina Lannering Anna Svedlund Mats Mellander Kajsa Nordenström Frida Dangardth Ann Hellström

Finansiärer ALF Lilla Barnets Fond Drottning Silvas barn- & ungdomssjukhus forskningsfond Svenska Läkaresällskapet Stiftelsen Samariten

Övergripande titel Neonatal sepsis och nekrotiserande enterokolit –från tidig inflammation och dysbios till tarmsvikt och osteopeni.

Sammanfattning på svenska Nekrotiserande entrokolit (NEC) är en allvarlig tarmsjukdom som drabbar framför allt för tidigt födda barn, vanligen vid 1-2 veckors ålder. Det för tidigt födda barnet har ett omoget immunsvar, en omogen tarmmotorik, en svag barriärfunktion och en onormal bakterieflora vilket ökar risken för NEC. Sjukdomen karaktäriseras av inflammation och ischemi i tarmväggen. Om NEC drabbar fullgångna barn så finns det ofta en bakomliggande faktor som förklaring till insjuknandet såsom låg födelsevikt, asfyxi, sepsis och hjärtfel.

Resultat och pågående projekt:

1)Att identifiera mönster i den tidiga bakteriefloran som är kopplade till ökad risk att insjukna i sepsis och NEC hos för tidigt födda barn. Studien ingår i Thordur Thordarsons doktorandprojekt. Bearbetning av ett flertal manuskript pågår. Resultat har presenterats av Thordur Thordarson vid PAS i San Francisco i 2017. 89 patienter är inkluderade i studien. Sammanställning av data från såväl odling som 16s RNA pågår. Preliminära resultat presenterades hösten 2019 på Joint European Neonatal Societies möte i Maastricht av blivande doktorand Monica Gio-Batta, under titeln: Development of the gut microbiota in extremely preterm infants: the effect of perinatal factors and links with necrotizing enterocolitis. Sammanställning av dessa data pågår i samarbete med professor Ingegerd Adlerberth, professor Agnes Wold, Monica Gio-Batta och Thordur Thordarson

2) Att identifiera förändringar i panoramat av bakterier, sjukdomsincidens och mortalitet hos samtliga fall av sepsis och meningit hos nyfödda i Göteborgsområdet mellan åren 1997-2017, jämfört med åren 1975-1986 och 1987-1996. Studien ingår i Margret Johansson Gudjonsdottirs doktorandprojekt. Studien omfattar ett material som är populationsbaserad och innefattar bakteriella infektioner hos alla nyfödda spädbarn i Göteborgsområdet under en period av 43 år. Resultat från early onset infektioner än publicerade under 2019 i BMC Pediatrics under titeln : Changes in incidence and etiology of early-onset neonatal infections 1997-2017 - a retrospective cohort study in western Sweden. Doktorand Margret Johansson Gudjonsdottir har under hösten 2019 upparbetat ett nära samarbete med Dr Kristina M. Adams Waldorf i Seattle USA och kommer att besöka hennes lab i januari 2020. Samarbetet består i en djupanalys av virulensfaktorer i Grupp B Streptococker och kommer att presenteras som en del i Margrets avhandlingsarbete. Halvtidskontroll för Margret Johansson Godjonsdottir planeras till våren 2020.

3) Att mäta bentäthet och analysera tarmflora vid 4-5 års ålder hos prematurfödda barn som har haft NEC och jämföra med prematurfödda barn som inte har haft NEC. Studien ingår i Amanda Magnussons doktorandprojekt. Totalt 50 barn i åldern 4-5 år har inkluderats. 25 NEC-patienter och 25 matchade kontroller. NEC-barnen var betydligt kortare hade lägre vikt och lägre BMI vid 5 års ålder jämfört med kontroller. Total body less head(TBLH) BMC var betydligt lägre bland NEC-barn NEC-barn hade signifikant lägre BMC i ländryggen. Dessa preliminära resultat presenterades av Amanda Magnusson i Wurzburg i 2017. Bearbetning av manuskript för publikation pågår för närvarande.

4) Att klargöra om barn som insjuknat i NEC mellan åren 1987-2009 har ökad risk för frakturer och näringsbristrelaterade sjukdomar under uppväxten jämfört med barn födda i samma gestationsvecka, men som inte haft NEC Studien ingår i Amanda Magnussons doktorandprojekt. Resultat från denna studie har under 2019 publicerats i Pediatric Research under titeln : Increased risk of rickets but not fractures during childhood and adolescence following necrotizing enterocolitis among children born preterm in Sweden. Hos 371 NEC-fall, identifierades 39 frakturtillfällen. 1839 kontroller hade 204 frakturer. Ingen statistisk skillnad vad gäller förekomsten av frakturer sågs. En signifikant skillnad sågs avseende rakitis, där 11 (3%) av barn med NEC diagnostiserades med rakitis jämfört med 21 (1,1%) av kontrollerna. Denna studie har visat att underburna barn med en historia av NEC har en ökad risk för rakitis men inte frakturer under barndomen och tonåren jämfört med kontroller.

5) Nordic study on human milk fortification in extremely preterm infants: a randomized controlled trial Hypotes: Extremt prematura spädbarn erhåller enbart bröstmjölk (mors egen mjölk och/eller doneradmjölk) kberikad med humanmjölkbaserad berikning kommer att ha en lägre förekomst av allvarliga komplikationer: NEC, sepsis och dödlighet än extremt underburna barn som erhåller komjölksproteinbaserad berikning Mål: Prospektiv, forskarinitierad, randomiserad multi-center studie som pågår sedan februari 2019 i fem sjukvårdsregioner (Göteborg, Stockholm, Linköping Umeå och Uppsala) för att jämföra effekten av kost tillskott av ett humanmjölk baserad berikning(Prolact+6 H2MF®) med standard komjölksproteinbaserad berikning och att utvärdera om kosttillskott med den humanmjölkbaserade berikningen Prolact+6 H2MF® minskar allvarliga komplikationer - NEC, sepsis, dödlighet och förbättrar enteral tolerans jämfört med komjölksproteinbaserad berikning till extremt underburna barn. Även hälsoekonomiska aspekter kommer att vägas in. Inklusion påbörjades februari 2019. Totalt 322 extremt för tidigt födda barn (gv 22+0 till 27+6) skall inkluderas på de fyra sjukhusen som ingår i studien. För närvarande har ca 110 barn inkluderats nationellt varav 39 i Göteborg. Göteborgsdelen av studien har en heltidsanställd forskningssjuksköterska Anna-Lena Fransson och en deltidsanställd forskningssjuksköterska Christina Ragnarsson

6) Att i en prospektiv kohortstudie identifiera tidiga mönster i signalproteiner som VEGF och BDNF relaterade till en ökad risk för att utveckla NEC och sepsis hos för tidigt födda barn. Totalt 89 barn som föddes innan gestationsvecka 28+0 ingår. Bakterier identifieras i munhåla och avföring. Serum prover har samlats in på en majoritet av barnen i en studie som drivs av professor Ann Hellström. Serum prover kommer att analyseras för inflammatoriska cytokiner och signalproteiner som vascular endothelial growth factor (VEGF) och brain derived neurotrofisk faktor (BDNF). Preliminära resultat visar att för tidigt födda barn som utvecklar NEC har lägre nivåer av VEGF och BDNF tidigt i livet.

7.)Ultrahögfrekvent ultraljud av buk, för förbättrad bedömning av normal fysiologi och patologi hos underburna och fullgångna nyfödda barn.

Huvudmålet med projektet är att klargöra om ultrahögfrekvent ultraljud (UHFUS) (upp till 70 MHz) av buk hos nyfödda fullgångna och underburna barn är en användbar diagnostisk metod, samt om metoden är överlägsen den ultraljudsdiagnostik(5-18 MHz) som används idag. UHFUS av buken är en helt ny metod med potential att diagnostisera nekrotiserande enterokolit (NEC), samt studera tarmmognad och tarmmotorik hos underburna och fullgångna barn.

Doktorander

Huvudhandledare för Amanda Magnusson . Longitudinell uppföljning av prematurfödda barn med nekrotiserande enterokolit avseende tillväxt, skelettutveckling och tarmflora. Planerad halvtidskontroll hösten 2020

Huvudhandledare för Thordur Thordarson. Nekrotiserande enterokolit och sepsis hos nyfödda barn – aspekter på tidig bakterieflora i munhåla, magsäck, hud och tarm.

Huvudhandledare för Margret Johansson Gudjonsdottir Invasiva infektioner (sepsis, meningit) hos nyfödda med speciell tonvikt på Grupp B streptokockinfektioner. Planerad halvtidskontroll hösten 2020

Bihandledare för Katarina Lannering Early detection of critical coarctation of the aorta in the newborn - a diagnostic challenge. Halvtidskontrollerade 2019

Bihandledare för Anna Svedlund Studier av tillväxt och skelettutveckling hos barn och ungdomar med dietbehandling för anorexia nervosa och epilepsi. Halvtidskontrollerade 2019