Göteborgs universitet
Länkstig

BiG:s symposier och öppna föreläsningar

Medlemmarna i BiG träffas några gånger per termin, under olika former, som presentationer av pågående forskning, textseminarier eller organiserade samtal om aktuella företeelser. Varje höst anordnar BiG ett symposium kring ett aktuellt tema. Symposiet är öppet för alla som är intresserade. Här nedan har vi listat de aktiviteter som skett inom BiG sedan starten 2015.

Minisymposium – Perspektiv på normkritisk barnkultur

December 2021

I slutet av 2021 kunde vi äntligen vistas i samma rum igen! BiGs åttonde symposium hade temat "Perspektiv på normkritisk barnkultur". Kristina Hermansson och Anna Nordenstam (litteraturvetenskap), Lena Sotevik (barn- och ungdomsvetenskap) och Linda Sternö (HDK-Valand, Barnfilmskolan) presenterade sina olika ingångar till temat. Därefter följde ett samtal modererat av Hanna Bartonek Åhman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik). 

Seminarium om politiska subjekt och om TikTok

Maj 2021

Vi avslutade zoom-våren med ett seminarium i maj. Jeanette Sundhall presenterade sitt nya forskningsprojekt Skola i samhället - elever, skolledare och lärare som politiska subjekt. Projektet undersöker hur skolledare, elever och lärare tar plats i det offentliga för att försvara demokratiska värden. Denna aktivism är bland annat ett svar på antidemokratiska, radikala och nationalistiska politiska rörelser som fått allt större inflytande runt om i världen, så även i Sverige.

Därefter bjöd Eva Knuts och Ylva Ågren oss att delta i ett samtal om nya och gamla företeelser under rubriken "TikTok, moralpaniker och 'challenges' som tafsardagen". Som förberedelse hade vi tittat på en filmad föreläsning av Chrystal Abidin: ”How are young people messaging Covid-19 on TikTok?” https://tiktokcultures.com/covid19-event-recordings/ 

Vi avslutade med en skål för BiG, sommaren och ett liv utan covid, vid Näckrosdammen.

Vad är en enfant terrible? Om regelbrytande barn och generationskonflikter i fransk film

Februari 2021

Under 2021 anordnade BiG flera seminarier på zoom. Det första seminariet arrangerades tillsammans med BABAKUL. I februari presenterade Karolina Westling sin avhandling och visade flera exempel från franska filmer om barn och unga som bryter mot regler och provocerar vuxenvärlden på olika vis. De bråkiga och småkriminella pojkarna har ofta varit aningen yngre än de sexuellt utmanande tonårsflickorna. Idag tar många filmer ställning för den unga generationen genom att lyfta fram deras förskräckliga föräldrar, "parents terribles".

Motiv, motsättningar och monotoni i tjejtidningen Starlet

Hösten 2020

I slutet av 2020 anordnade BiG och BABAKUL ett gemensamt seminarium med fokus på barn- och ungdomskultur. Kristina Öhman presenterade sin pågående forskning om serierna i tjejtidningen Starlet. Vi uppmanades att förbereda oss genom att titta på Instagramkontot "tidningenstarlet" där Kristina lägger ut bilder med jämna mellanrum.

Symposium – En lag för barn!

Hösten 2020

På grund av pandemin ägde BiGs sjunde symposium rum på zoom. I fokus var den nyutkomna boken En lag för barn: Kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen. Antologins kapitel tar avstamp i olika artiklar i FN:s barnrättskonvention och problematiserar barns rättigheter utifrån kultur, makt och ålder. Redaktörerna gav en övergripande presentation av boken, som diskuterar barns deltagande i olika samhälleliga kontexter med hjälp av exempel från förskola, skola, kulturprojekt, filmer och litteratur. Därefter följde en fördjupning då tre av författarna presenterade sina kapitel. Sandra Hillén närmade sig "Barn som samhällsbyggare: Delaktighetsprocesser och samarbetsformer i Hammarkullen". Johan Alfredsson diskuterade "Den poetiska zonen och barnets rätt att till fullo delta i den barnlitterära processen". Slutligen presenterade Ylva Ågren "I spänningen mellan publikt och privat. Barn och föräldraskap på Instagram".

Minisymposium – Barnrättskonventionen

November 2019

Minisymposiet anordnades tillsammans med forskningsplattformen Interkulturell dialog (VGR), och bestod av ett inslag på en konferens med fokus på att Barnrättskonventionen skulle bli lag 2020. Tarja Häikiö och Sandra Hillén deltog som representanter för BiG och presenterade den kommande antologin. 

"Bara larv och kärleksdravel"- om tjejtidningen Starlet som ungdomskultur

Oktober 2019

Kristina Öhman höll ett seminarium där hon presenterade delar av sin handling om Starlet. Tjejtidningen Starlet gavs ut i 30 år och har kommit att bli en del av svensk kulturhistoria, dock har den - likt all populärkultur riktad till och konsumerad av tjejer - även mött en del kritik och klander. I det pre-internetska Sverige blev Starlet också ett slags forum för sina läsare, och en plattform på vilken de unga kunde göra sin röst hörd och komma till tals på en offentlig arena. Samtidigt skedde det på den vuxna redaktionens villkor, och ett tydligt vertikalt tilltal existerade parallellt (och ibland överlappande). På seminariet ämnar jag presentera tidningen och dess innehåll, samt göra några nedslag i vad jag kommer att fördjupa mig i ytterligare i min avhandling.

Seminarium om Generationsdialog i stadsutveckling

Mars 2019

I en sal på Vasa, Vera Sandbergs allé, presenterade Natalie Davet sitt arbete med "KULTURHUS BACKAPLAN - Ett följeforskningsprojekt om 'generationsdialog' i stadsutveckling om utvecklandet av ett nytt kulturhus". Bakgrunden är att kommunfullmäktige i Göteborg i juni 2016 tog budgetbeslutet att bygga ett nytt kulturhus vid Backaplan. I förarbetet och planeringen av nya Kulturhus Backaplan finns ett uppdrag att arbeta aktivt för att involvera lokalbefolkningen genom bl.a. medborgardialog samt generationsmöten. Hösten 2018 initierades ett ettårigt följeforskningsprojekt som ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Åldersvänliga Göteborg och Göteborgs universitet. Syftet med studien är att utforska och bidra till kunskapsproduktionen om museilektioner som metod för att främja generationsdialog. Projektet väcker frågor om individens rätt till det offentliga rummet, behovet av ”sammanhangsmarkering” och effekterna av snäva åldersanpassningar. Den komplicerade relationen exemplifierades genom två röster:

 – ”Om vi inte fick vara här så skulle ni inte ha tagit med oss hit!” (Omar, 10 år)

–”Det var som ett dagis. Då kände jag att det inte var för mig.” (Maud, 69 år)

Två föreläsningar om barn och medier

 Våren 2019

Under våren anordnade BiG också två föreläsningar. Ylva Ågren, lektor i barn-och ungdomsvetenskap, forskar bland annat om barn, sociala medier och Instagram. Hon föreläste på temat "Bebis-Influencers och youtubefamiljer – barns delaktighet i sociala medier." Malin Nilsen, IPKL, presenterade sin avhandling om surfplattor, Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. Länk till avhandlingen:  https://gup.ub.gu.se/publication/272515

Symposium – Barn och unga i möte med visuell kultur

November 2017

BiGs fjärde symposium bestod av fyra presentationer på temat visuell kultur. Under rubriken "Visuell kultur för, med och av barn" problematiserade Tarja Karlsson Häikiö vikten av barnkultur, frågor kring barns kulturella deltagande och barns visuella kunnande. Hon presenterade ett kollaborativt konstprojekt mellan en förskola och en konsthall. Förskollärarna arbetade med bildpedagogik som kulturellt verktyg utifrån berättelsen om björnen Paddington.

Sandra Hillén och Ylva Ågren presenterade sitt forskningsprojekt Ungt kulturarv – barn och representationer av barndom på museer. Föredraget kallades ”På den ena sidan leker man, på den andra lär man” och närmade sig frågor om hur kulturhistoriska museers ytor och utställningar för barn ser ut, och vilken funktion dessa fyller. Hillén och Ågren diskuterade hur kulturarv och historia gestaltas, och hur detta påverkar upplevelsen av museibesöket.

Därefter var rubriken "Hur Lilla Slottet blev Kanini: Att gestalta ett barnbibliotek tillsammans med barn". Barbro Johansson presenterade ett följeforskningsprojekt där forskare och praktiker arbetade tillsammans för att skapa ett inkluderande, inspirerande, involverande och utmanande barnbibliotek. När barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek skulle byggas om engagerades barn i olika åldrar för att delta i gestaltningen av det fysiska rummet och dess innehåll. Olika arbetsmetoder användes, vilket resulterade i en plats med många möjligheter och en insikt om att delaktighet inte är en enda sak, utan att det finns olika delaktigheter. 

Annika Hellman avslutade med föreläsningen "'Att skejta är som att dansa'. Subjektsskapande med visuell kultur". I bildpedagogisk forskning betonas de identitetsskapande aspekterna, när unga använder sig av visuella uttryck för att presentera sig själva. Man menar att individerna är delaktiga som medkonstruktörer och omskapare av mening, blickpositioner och sätt att se. Hellman gav exempel på visuell kultur, identitetsskapande och makt bland en grupp skateboardåkande killar på gymnasiets bildundervisning. Hon visade att visuella kulturstudier gör det möjligt att undersöka och använda olika blickpositioner och innebörder, i ett meningsskapande. Det handlar enligt Hellman om hur vi positionerar oss genom visuella kulturer, men också hur bilder efterfrågar olika blickpositioner, det vill säga på vilka sätt vi förväntas ordna blicken och betrakta det vi ser.

Symposium – "KULF 40 år"

November 2016

BiGs symposium 2016 ägnades åt Kultur i förskolan (KULF) som fyllde 40 år. Det firades den 8 november genom ett panelsamtal med Kate Thorlid, Ulla-Carin Borén och Lena Fridell som var med och grundade KULF. BiG-medlemmar bidrog med två föreläsningar: Tarja Häikiö talade om "Kultur för, av och med barn", och Nathalie Davet och Karolina Westling samtalade kring Ylva Ågrens bildspel om "Barnkultur idag och imorgon - trender och tendenser". Det bjöds på kaffe, bubbel och bakelse i Kristallfoajén på Stora teatern i Göteborg! 

Visuella generationsbryggor

Våren 2016

Våren 2016 anordnade BiG och Kultur i väst en eftermiddag med två föreläsningar på temat Visuella generationsbryggor. Johanna Sjöberg, dr i Tema Barn, Linköpings universitet föreläste på temat "Visuellt tilltal, ålder och representation i reklam". Utifrån reklam som riktas till nyblivna föräldrar, barn och vuxna diskuterade Johanna Sjöberg visuellt tilltal, ålder och representation. Vem får synas, hur blir olika åldersgrupper bemötta och vem blir inkluderad i reklamens berättelser, var frågor som diskuterades.

Därefter visade Olle Sjögren, pensionerad filmprofessor i Göteborg flera exempel på "Generationsbryggor och fantasihål i Pixars familjefilmer". Animerad familjefilm har ofta gestaltat sociala relationer och känslomässiga fästpunkter. Pixar har utmanat Disneys magiska sagovärldar med trofasta leksaker och omogna vinnarskallar. Sjögren visade att det är möjligt att bryta åldersmässig segregering med komiska fantasihål och ekologisk satir.

Symposium – Mötesplatser och generationsbryggor

December 2015

Nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) anordnade sitt andra symposium i Världskulturmuseets lokaler, 9 december 2015. Temat var kulturella mötesplatser där barn och unga står i fokus. Frågor som diskuterades var: Hur skapas kreativa mötesplatser för barn? Vad är skillnaden mellan barns platser och platser för barn? Har kulturen en åldersgräns och vad är egentligen ett generationsmöte?

Symposiet inleddes med att Barbro Johansson, Natalie Davet och Eva-Johanna Isestig föreläste om barns platser och om generationsmöten. Därefter följde en guidad visning av Världskulturmuseets nyöppnade utställning "Tillsammans". Dagen avslutades med ett panelsamtal. Natalie Davet diskuterade tillsammans med Paula Aijmer från Ungdomsfullmäktige, Mania Teimouri från Kultur i Väst och Lena Stammarnäs från Världskulturmuseet.