Göteborgs universitet
Länkstig

Information för opponent och betygsnämndsledamöter

Information för dig som är utsedd till opponent eller betygsnämndsledamot vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Här finns information för dig som är utsedd till opponent eller betygsnämndsledamot vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. För frågor var god kontakta ordförande för disputationsakten.

Bakgrund

Kraven för doktorsexamen omfattar både en kursdel och en avhandling. Avhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling och motsvarar ungefär tre års heltidsarbete inom ett specifikt forskningsområde.

En doktorsavhandling vid ett svenskt universitet ska försvaras offentligt i närvaro av en expert på området från ett annat universitet, så kallad opponent. Opponenten utses av dekanus vid fakulteten. Dekanus utser även en ordförande för disputationsakten och en betygsnämnd med tre eller fem ledamöter. Betygsnämnden bedömer avhandlingen och kandidatens prestation vid disputationen med betyget ”Godkänd” eller ”Underkänd”.

Jäv och opartisk bedömning

Som opponent eller betygsnämndsledamot förväntas du ta ställning till om du är jävig i förhållande till doktoranden, någon närstående till doktoranden, till någon av handledarna eller en annan ledamot i betygsnämnden.

Med jäv menas en omständighet som kan rubba förtroendet till en viss persons opartiskhet och påverka hens ställningstagande.

Bestämmelser om jäv finns i Förvaltningslagen, 16-18 §§ (extern webbplats).

Du är skyldig att anmäla jäv till ordförande för disputationsakten och dekanus om det föreligger. Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv ger dig stöd i att avgöra om en relation utgör jäv.

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv (pdf - externwebbplats)

Nedan har vi inkluderat exempel från riktlinjerna på när jäv typiskt föreligger och när det finns risk för jäv:

Som exempel på situationer i vilka jäv typiskt sett föreligger kan nämnas:

 • Vid ekonomiska eller andra beroendeförhållanden. Som exempel på det senare kan nämnas situationer i vilka en sökande eller medverkande forskare har uppdrag som utvärderare av den som deltar i handläggningens kompetens, ansökan, institution eller ämne.
 • Vid pågående eller nyligen avslutade nära samarbeten, till exempel i form av lärar- eller studentförhållande eller gemensamt bedriven forskning. Ett doktorand-handledarförhållande bedöms som en jävssituation oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
 • Vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet.
 • Vid chefs- eller medarbetarförhållande.
 • När den som deltar i handläggningen i ett annat sammanhang har handlagt någon fråga som ärendet rör, till exempel i egenskap av företrädare för annan myndighet eller organisation.

Som exempel på situationer i vilka det finns risk för jäv kan följande nämnas:

 • Vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som riktlinje bör deltagande i handläggningen av ett ärende undvikas om vetenskapligt samarbete och samproduktion ägt rum under den senaste femårsperioden. En gemensam artikel eller ett gemensamt kapitel i redigerad bok kan vara tillräckligt för att utgöra samproduktion. Även samproduktion längre tid tillbaka än fem år kan utgöra jäv. Avgörande är om det i professionell mening varit fråga om ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till fall.
 • När den som deltar i handläggningen av ett ärende tillhör samma institution (särskilt små och medelstora) eller motsvarande självständig ekonomisk enhet som en sökande eller medverkande.
 • När någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Vid allvarliga brister i avhandlingen

Om du som opponent eller betygsnämndsledamot under ditt förberedelsearbete finner sådana allvarliga brister i avhandlingen att avhandlingen kan komma att underkännas bör du snarast, eller senast tio dagar innan disputationen meddela dekan och ordföranden för disputationen.

Disputationsakten

Närvarande vid disputationen är kandidaten, opponenten, betygsnämnden, disputationens ordförande och kandidatens handledare. Dessutom kan kollegor, experter inom avhandlingsområdet, vänner och släktingar till kandidaten samt andra intresserade ur allmänheten närvara.

Det gemensamma förfarandet för disputation beskrivs här. Observera att det inte finns några detaljerade regler som beskriver själva akten; förfarandet kan ändras av dekanus eller ordförande. Om väsentliga ändringar görs i förfarandet ska kandidaten och opponenten underrättas i god tid.

 1. Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och presenterar kandidaten, opponenten och betygsnämnden.
 2. Ordföranden överlämnar ordet till kandidaten och ger hen möjlighet att göra formella korrigeringar, skicka runt en errata och kommentera eventuella fel som upptäckts i avhandlingen.
 3. Opponenten introducerar och sammanfattar kort avhandlingen (vanligtvis 15–20 minuter). Arbetet bör presenteras på ett sådant sätt att det gör det möjligt för en forskare som inte är specialiserad på kandidatens arbete, utan som arbetar inom samma allmänna område, att få ett intryck av arbetet och kandidatens bidrag. Observera att presentationen ska behandla avhandlingen. Det bör inte vara en allmän föreläsning om aktuella forskningsproblem inom det särskilda vetenskapsområdet.
 4. Kandidaten ges möjlighet att kortfattat kommentera opponentens sammanfattning av avhandlingen och lyfta fram aspekter som enligt hens uppfattning inte har uppmärksammats tillräckligt.
 5. Opponenten diskuterar uppsatsen med kandidaten genom att ställa frågor, vilket ger kandidaten goda möjligheter att visa behärskning av ämnet och förmåga att svara på kritik. Frågorna ska vara precisa och i första hand handla om det arbete som redovisas i avhandlingen. Diskussionen bör koncentreras på frågor som relevansen av gjorda antaganden, giltigheten av använda metoder och den vetenskapliga betydelsen av de resultat som presenteras. Det är dock också önskvärt att placera avhandlingen i ett vidare sammanhang. Under diskussionen kan opponenten ange att hen är nöjd med kandidatens svar och peka ut avsnitt av avhandlingen som är särskilt värdefullt. Det bör också klargöras om någon del av avhandlingen eller kandidatens svar förtjänar kritik. Opponenten bör också kort kommentera formella aspekter av avhandlingen såsom presentationssätt, användning av diagram, figurer och tabeller och behandling av referenser. Detta är huvuddelen av disputationen och tar vanligtvis mellan en och två timmar, men om opponenten så önskar kan det ta längre tid. I slutet gör opponenten en allmän bedömning av avhandlingen och dess möjliga bidrag till området. Under diskussionen mellan opponent och kandidat är frågor eller avbrott från publiken normalt sett inte tillåtna.
 6. Ordföranden bjuder sedan in till frågor och synpunkter från betygsnämnden och publiken. Opponenten får delta i diskussionen.
 7. Ordföranden avslutar med att tacka opponenten, kandidaten och betygsnämnden.

Hela proceduren tar normalt inte mer än två och en halv timme. Om opponenten förutser att försvaret kommer att pågå längre än två och en halv timme, kan hen föreslå ordföranden att inkludera en paus i disputationsakten.

Direkt efter disputationen sammanträder betygsnämnden för att ta ställning till om kandidaten har godkänts. Nämnden väljer en ordförande bland sina ledamöter. Opponenten är närvarande vid mötet och kan ge ytterligare information och kommentarer om avhandlingen och disputationen. Ordföranden ber normalt minst en av handledarna att närvara. Opponenten och handledaren eller handledarna deltar dock inte i det slutliga beslutet. En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygsättning ska hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. Som betygsnämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Enskild ledamot har rätt att få avvikande mening protokollförd. Om avhandlingen bedöms som underkänd ska det motiveras skriftligen i disputationsprotokollet.

När nämnden enats om utgången och undertecknat protokollet meddelar betygsnämndens ordförande resultatet.

Resebokning och ersättning

Det är institutionen som ansvarar för att boka resor, eventuellt hotell och betala ut ersättning. Ta kontakt med ordförande för disputationsakten för mer information.