Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Organisation och ledning

Verksamheten för utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället är samlad i fakulteter. Humanistiska fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.

Fakulteten består av en fakultetsstyrelse, ett fakultetskansli, de institutioner som ingår i fakultetens verksamhetsområde och de centrumbildningar och arbetsenheter som fakulteten ansvarar för. Arbetet inom fakulteten leds av en dekan.

Kollegialitet utgör basen för beredande organ, institutionsråd och fakultetsstyrelser. Studentinflytandet finns i alla beredande och beslutande organ. 

Humanistiska fakultetens verksamhet bedrivs vid sex institutioner och flera centrumbildningar. Institutionerna leds av en prefekt. 
Vid fakulteten finns också beredande och rådgivande organ för olika typer av verksamhetsfrågor.

Humanistiska fakulteten leds av dekan Åsa Arping.

Verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetsstyrelse är Humanistiska fakultetskansliet. 
 

Humanistiska fakultetsstyrelsen - HFS

Fakultetsstyrelsen har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. Styrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Den utgör också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Fakultetsstyrelsens arbete skall ske inom ramen för universitets mål och strategier samt de uppdrag universitetsstyrelsen lämnat.

Dekan Åsa Arping är ordföranden i Humanistiska fakultetsstyrelsen.

Fakultetsledning

Humanistiska fakultetsledningen består av dekan, prodekan, av dekanen utsedda vicedekaner samt kanslichef.

Bild
Porträtt Åsa Arping
Foto: Johan Wingborg

Dekan

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap

Åsa Arping har det operativa och övergripande ansvaret inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde.

Arping är ordförande i Humanistiska fakultetsstyrelsen och lärarförslagsnämnden vid Humanistiska fakulteten. Arping ingår i rektors ledningsråd och är ledamot i biblioteksstyrelsen.

Bild
Porträtt Fredrik Engström
Foto: Johanna Hillgren

Prodekan

Fredrik Engström, universitetslektor i logik

Fredrik Engström ansvarar för frågor om utbildning på forskarnivå, 

Engström är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan Forskarutbildningsberedningen samt ordförande i Lokala arbetsmiljökommittén för arbetsmiljöblock I. Han är också vice ordförande i Forskarutbildningsrådet vid Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt Andrea Castro
Foto: Johanna Hillgren

Vicedekan för forskning

Andrea Castro, professor i spanska

Andrea Castro ansvarar för forsknings- och samverkansfrågor.

Castro är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan för forskning samt ledamot i Forskningsnämnden vid Göteborgs universitet.
 

Bild
Porträtt Erika Alm
Foto: Johanna Hillgren

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå

Erika Alm, universitetslektor i genusvetenskap

Erika Am ansvarar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå.

Alm är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan Utbildningsberedningen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt ledamot i Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet.
 

Bild
Porträtt Maria Hedlund
Foto: Johanna Hillgren

Kanslichef

Maria Hedlund

Utgör ett administrativt stöd i såväl strategiska som operativa frågor.

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner..

Centrumbildningar med organisatorisk hemvist vid institutioner vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetskansliet

Humanistiska fakultetskansliet ger verksamhetsstöd åt fakultetsledning, fakultetsstyrelse och dess beredningsgrupper genom att ge professionellt stöd när det gäller handläggning, processer, kommunikation och föreskrifter. Kansliet bereder och verkställer fakultetsledningens beslut.

Lista Humanistiska fakultetskansliets personal