Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Organisation och ledning

Verksamheten för utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället är samlad i fakulteter. Humanistiska fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.

Fakulteten består av en fakultetsstyrelse, ett fakultetskansli, de institutioner som ingår i fakultetens verksamhetsområde och de centrumbildningar och arbetsenheter som fakulteten ansvarar för. Arbetet inom fakulteten leds av en dekan.

Kollegialitet utgör basen för beredande organ, institutionsråd och fakultetsstyrelser. Studentinflytandet finns i alla beredande och beslutande organ. 

Humanistiska fakultetens verksamhet bedrivs vid sex institutioner och flera centrumbildningar. Institutionerna leds av en prefekt. 
Vid fakulteten finns också beredande och rådgivande organ för olika typer av verksamhetsfrågor.

Humanistiska fakulteten leds av dekan Marie Demker

Verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetsstyrelse är Humanistiska fakultetskansliet. 
 

Humanistiska fakultetsstyrelsen - HFS

Fakultetsstyrelsen har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. Styrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Den utgör också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Fakultetsstyrelsens arbete skall ske inom ramen för universitets mål och strategier samt de uppdrag universitetsstyrelsen lämnat.

Dekan Marie Demker är ordföranden i Humanistiska fakultetsstyrelsen.

Dekanens och prodekanens mandatperiod 1 januari 2017 - 31 december 2022.
Ledamöternas mandatperiod 1 juli 2021 - 30 juni 2024.
Studentrepresentanternas mandattid är ett år.

Företrädare för verksamheten

Dekan Marie Demker, professor i statsvetenskap

Prodekan Göran Larsson, professor i religionsvetenskap

Andrea Castro, professor i spanska

Helena Holgersson, universitetslektor i kulturvetenskap

Gustav Holmberg, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria

Staffan Larsson, professor i datalingvistik

Göran Malmstedt, professor i historia

Julia Prentice, universitetslektor i svenska som andraspråk

Företrädare för de studerande

Stina Arketeg, grudstudent

Ellen Holm, grundstudent

Jacob Jonsson, doktorand

Företrädare för personalorganisationerna, med närvaro- och yttranderätt

Solveig Persson, OFR-S

Erik Pålsson, SACO

Sekreterare för fakultetsstyrelsen

Eva Englund
Telefon: 031-786 1003
e-post: eva.englund@hum.gu.se

Fakultetsledning

Humanistiska fakultetsledningen består av dekan, prodekan, av dekanen utsedda vicedekaner samt kanslichef.

Bild
Porträtt Marie Demker
Foto: Johan Wingborg

Dekan

Marie Demker
Professor i statsvetenskap

Marie Demker har det operativa och övergripande ansvaret inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde.

Demker är ordförande i Humanistiska fakultetsstyrelsen och lärarförslagsnämnden vid Humanistiska fakulteten.

Bild
Foto: Johanna Hillgren

Prodekan

Göran Larsson
Professor i religionsvetenskap

Göran Larsson ansvarar för frågor om utbildning på forskarnivå, 

Larsson är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan Forskarutbildningsberedningen samt ordförande i Lokala arbetsmiljökommittén för arbetsmiljöblock I. Han är också ledamot i Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå samt ledamot av Internationaliseringsrådet vid Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt Malin Petzell
Foto: Louise Quistgaard

Vicedekan för forskning

Malin Petzell
Universitetslektor och forskare i afrikanska språk

Malin Petzell ansvarar för forskningsfrågor.

Petzell är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan för forskning samt ledamot i Forskningsnämnden vid Göteborgs universitet.
 

Bild
Porträtt Erika Alm
Foto: Thomas Melin

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå

Erika Alm
Universitetslektor i genusvetenskap

Erika Am ansvarar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå.

Alm är ordförande i fakultetsstyrelsens beredningsorgan Utbildningsberedningen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt ledamot i Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet.
 

Kanslichef

Maria Hedlund

Utgör ett administrativt stöd i såväl strategiska som operativa frågor. Ger administrativt stöd till dekanens prefektråd.

Humanistiska fakultetens externa råd

Det externa rådet skall med sin sammansättning av externa ledamöter vara en initierad diskussionspart och ett rådgivande stöd för fakultetens och fakultetsledningens strategiska arbete avseende humanioras samhällsrelevans i bred mening. Rådets arbete skall öka kontaktytorna med det omgivande samhället och skapa nya vägar för att nå ut med humanistisk kunskap i samhället.

Dekanen är rådets ordförande. Pro- och vicedekaner kan adjungeras.

Ledamöter:

  • Dennis Axelsson, chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen Göteborg/Göteborgs Stadsmuseum
  • Stefan Eklund, chefredaktör, Borås Tidning
  • Stefan Gustavsson, chef näringspolitik, Västsvenska handelskammaren
  • Katarina Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen,
  • Susanne Rappmann, biskop, Göteborgs stift
  • Frida Röhl, konstnärlig ledare, Folkteatern Göteborg

Prefekter

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Alexander Almér
Institutionen för historiska studier: Henrik Janson
Institutionen för kulturvetenskaper: Mats Björkin
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Katarina Leppänen
Institutionen för språk och litteraturer: Katharina Vajta
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Karin Helgesson

Proprefekter

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Christine Howes
Institutionen för historiska studier: Anders Gustafsson
Institutionen för kulturvetenskaper: Astrid von Rosen
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Olle Widhe
Institutionen för språk och litteraturer: Petra Platen
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Susanna Karlsson

Viceprefekter för grundutbildning/ utbildningsansvariga

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Erik Malmqvist
Institutionen för historiska studier: Lars Nyström
Institutionen för kulturvetenskaper: Alexandra Fried
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Tobias Hägerland
Institutionen för språk och litteraturer: Petra Platen
biträdande utbildningsansvarig: Mette Tjell
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Susanna Karlsson

Viceprefekter för forskarutbildning

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Johan Söderberg
Institutionen för historiska studier: Lars Hermanson
Institutionen för kulturvetenskaper: Catharina Thörn
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Gunilla Hermansson
Institutionen för språk och litteraturer: Linda Karlsson Hammarfelt
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Stina Ericsson

Viceprefekter för forskning

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Ana María Mora Márquez
Institutionen för historiska studier: Maria Sjöberg
Institutionen för kulturvetenskaper: Catharina Thörn
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Johan Kärnfelt
Institutionen för språk och litteraturer: Fredrik Fällman
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Stina Ericsson

Viceprefekter för samverkan

Institutionen för historiska studier: Lena Larsson Lovén
Institutionen för språk och litteraturer: Fredrik Fällman

Viceprefekter för internationalisering

Institutionen för historiska studier: Christian Isendahl

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner..

Centrumbildningar med organisatorisk hemvist vid institutioner vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetskansliet

Humanistiska fakultetskansliet ger verksamhetsstöd åt fakultetsledning, fakultetsstyrelse och dess beredningsgrupper genom att ge professionellt stöd när det gäller handläggning, processer, kommunikation och föreskrifter. Kansliet bereder och verkställer fakultetsledningens beslut.

Humanistiska fakultetskansliet (Medarbetarportalen)