Länkstig

Lars Hermanson

Professor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J615
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lars Hermanson

Född 1967, professor i historia. Jag disputerade i Göteborg år 2000 på avhandlingen Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark. Därefter har jag varit verksam som lektor vid Högskolan på Gotland. 2002 tillträdde jag en anställning som forskarassistent vid Uppsala universitet. Jag arbetade då i huvudsak med forskning rörande vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Europa ca 1000–1200.

Parallellt med detta arbete har jag även varit del av ett projekt finansierat av Östersjöstiftelsen förlagt till Södertörns högskola. Projektets titel är: Historia i österled: Konstruktioner av Sveriges ursprung i ett Östersjösammanhang. Huvudfrågan kretsar kring hur man i Östersjöländerna har använt sig av forntiden och medeltiden för att skapa nationell identitet och etnisk medvetenhet. Inom projektet behandlar vi historiebruket i Östersjöområdet från medeltiden fram till idag.

Ett annat projekt som jag är involverad i handlar om hur vi kan tillämpa så kallad ”legal anthropology” eller rättsantropologi på det nordiska medeltida samhället. Det rör sig om ett nordiskt samarbete som också har utmynnat i ett större internationellt utbyte.

Jag är också medlem i forskningsprogrammet The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe. New Interpretations of a Common Past. Det är ett av NOS-HS finansierat samarbete med Bergen (Centre of Medieval Studies), Helsingfors och Odense. Jag deltar i den grupp som studerar statsbildningsprocessen i det medeltida Norden.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är alltså samspelet mellan sociala, andliga och politiska relationer i de nordeuropeiska samhällena under perioden ca 900–1300. Det har bland annat resulterat i boken Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200.

2008 tillträdde jag en tjänst som lektor vid Uppsala universitet. Jag var då också verksam som tillförordnad professor vid Historiska institutionen i Uppsala. Nu är jag anställd som professor vid institutionen för historiska studier i Göteborg och sysslar i huvudsak med undervisning och medeltidsforskning.