Länkstig

Individen, kollektivet och samhället: Abraham Brahe och hans värld ca 1590-1630

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Jag använder i avhandlingen en biografisk och mikrohistorisk metod för att kasta ljus över hur det tidiga 1600-talets svenska samhälle fungerade i praktiken. Sammanflätningen mellan offentligt och privat är en viktig faktor, och det betyder att både traditionellt "privata" (familjeliv, hushållsekonomi) och "offentliga" (ämbetsutövning) sidor av livet kommer att behandlas. Fokus ligger på mer eller mindre vardaglig social interaktion och de tankesätt som drev denna. Källmaterialet utgörs i första hand av otryckta brev, med bla kalenderanteckningar som kompletterande källa.