Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolan

FEKIS 2021

FEKIS är en företagsekonomisk ämneskonferens som äger rum online 13-14 oktober. Konferensen startar 12:30 den 13 oktober och avslutas 12:30 den 14 oktober. Här hittar du programmet och vad de olika punkterna innehåller för FEKIS 2021. Varmt välkommen att vara med och delta!

13 oktober, 12:30-15:00

Ansvariga: Anette Hallin, FEKIS styrelsens ordförande, Åbo Akademi och Mälardalens högskola; Henrik Agndal, Företagsekonomiska institutionen HGU, Berit Hartmann  Företagsekonomiska institutionen HGU

Aktivitet: Paneldiskussion

Ansvarig: Stefan Tengblad

Deltagare: Stefan Tengblad, Handelshögskolan, Göteborgs universitet (diskussionsledare); Henrik Agndal, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; Eerika Saaristo, campus Helsingborg, Lunds universitet; Mikael Wickelgren, Högskolan Skövde; Person 5, Robert Leonardi, Södertörns högskola

Beskrivning: Covid 19 kom som en tillfällig störning av våra verksamheter men har allt mer kommit att visa på ett alternativt sätt att arbeta och undervisa med mindre pendling, större flexibilitet och värdesättande av personlig hälsa. Samtidigt finns det faktorer som talar för att en återgång till kontor och klassrum kan vara att föredra och att många inte trivs med en digitaliserad. I denna session berättar fyra företagsekonomer med verksamhetsansvar hur deras tankar går och vilka diskussioner som förs vid deras lärosäten om hur det framtida arbetet skall organiseras. Är en återgång till normala rutiner möjlig och önskvärd? Går akademin in i en ny hybridmodell i en blandning av digitalt hemarbete och fysiska möten i kontor och klassrum? Vad finns det för för – och nackdelar med olika vägval?

I samband med panelen gjordes en undersökning med Menti om deltagarna önskemål om hur de vill jobba i framtiden. Läs resultaten från undersökningen

Ansvarig: Anette Hallin, FEKIS styrelsens ordförande, Åbo Akademi och Mälardalens högskola

13 oktober: Sessioner 1, 15:05-15:50

5 parallella spår

Aktivitet:  Presentation

Ansvariga:  Mari Paananen and Viktor Elliot  

Beskrivning: We will present our own experience on how and why AI and/or algorithms interact with research. After our presentation, we hope to engage into a lively discussion on the matter with the session participants.

Aktivitet:  Presentation

Ansvarig:  Martin Svendsen

Beskrivning: Metodtänkandet kan sägas ha sitt ursprung i det empiriskt orienterade modernistiska projektet med Rene Descartes som en av sina mest centrala tidiga teoretiker. Han presenterade sina tankegångar om metod i en serie meditationer från 1600-talets förra hälft. Det moderna projektet, som det har kommit att kallas, får sin starkaste kritik under 1900-talet genom det som kallas för induktionsproblemet inom vetenskapsteorin. Den presentation som jag föreslår fokuserar denna kritik med utgångspunkt i det moderna projektets metodtänkande. Presentationen ger en bakgrund till heuristiken inom vår vetenskap och en problematisering av metodtänkandets villkor.

 

Aktivitet:  Rundabordsdiskussion

Ansvariga: Johan Alvehus (Lunds universitet), Cecilia Cassinger (Lunds universitet)   

Deltagare: Johan Alvehus (Lunds universitet), Cecilia Cassinger (Lunds universitet), Niklas Hallberg (Lunds universitet), Saara Taalas (Linnéuniversitetet), Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi)

Beskrivning:  Dagens samhälle präglas av en tilltagande misstro mot vetenskaplig kunskap och fakta. Den vetenskapliga kunskapens särställning ifrågasätts med termer såsom  ”alternativa fakta”, ”kunskapsresistens”, och ”postsanning”. Det blir mer uppenbart att makthavare använder vetenskapen opportunt för att bekräfta egna världsbilder. Parallellt med detta finns också växande krav på mer samhällelig relevans i företagsekonomisk forskning, så kallad”impact”, både från forskare och från statsmakter. En vanlig respons från forskarsamhället är att använda andra uttryck än de gängse vetenskapliga formerna för att kommunicera forskningsresultat. Ett exempel är att integrera konst i forskningsprocessen och framställningen av forskningsresultat. Därmed suddas gränsen ut mellan vetenskap och andra typer av kunskapande (t ex journalistisk). Slutligen finns en tilltagande intern kritik inom forskarsamhället mot forskningens förlorade relevans – boktitlar som Management studies in crisis (Tourish, 2019) och Return to meaning (Alvesson m.fl., 2017) talar sitt tydliga språk.

Denna session behandlar den företagsekonomiska vetenskapens ställning i ljuset av denna utveckling. Vi frågar oss lite provokativt vad som händer med vetenskapens särställning när gränsen mellan forskning och andra typer av kunskapande (t ex journalistik, konst) suddas ut. Vad händer med en vetenskap som omhuldar medialogikens polariserade åsiktsproduktion snarare än empirisk forskning med mindre djärva och iögonenfallande resultat? Och kanske än allvarligare – vad händer med en vetenskap som inte förmår höja sig över opinion och tillfälliga trender och därmed förlorar förmågan att avtäcka möjliga utvecklingslinjer som för tillfället verkar ologiska och inte ens möjliga att föreställa sig? Kanske är det dags för forskare att återvända till elfenbenstornet, med mer distans till dagsaktuella debatter – men mer utblick?

Aktivitet:  Presentation

Ansvariga:  Johan Graaf (Ek. dr. Handelshögskolan i Stockholm) och Anton Borell (doktorand, Stockholms Universitet)

Beskrivning: Läroboken ’Excel för Ekonomer’ ger en god introduktion till hur man kan använda Excel i sina studier och sedan i sitt arbetsliv. Boken är speciellt framtagen för ekonomer och deras speciella användningsområden och boken inkluderar därmed också en stor mängd praktiska exempel och övningar som är plockade från ekonomers vardag.

Boken togs fram för att möta ett behov och önskan från både studenter och arbetsgivare att lära sig mer om just Excel i sina studier. Samtidigt är vi som universitetslärare ofta kluvna till att inkludera praktisk kunskap i undervisningen och känner att den kommer på bekostnad av annan form av kunskap. Det här är inte unikt för just Excel utan inkluderar även andra program och tekniker som kan kännas malplacerad i högre undervisning – trots att den är högt eftertraktad av studenter och organisationer. Just Excel är också ett program som många arbetsgivare helt enkelt förväntar sig att våra studenter ska kunna, trots att de inte får någon speciell övning i det. Vi har också märkt att det finns en osäkerhet kring just Excel hos både studenter och yrkesverksamma ekonomer och att många vill lära sig mer. Trots att det finns otaliga videor och hemsidor med Excel-tips så tror vi att ett komplett pedagogiskt paket behövs för att våra studenter ska ta till sig det. Dessutom behövs det troligtvis inkluderas i våra utbildningar för att våra studenter ska ta sig an uppgiften.

I presentationen vill vi presentera den bakomliggande orsaken till varför vi tog fram vår bok, den pedagogiken som boken bygger på, samt det arbete som vi nu gör för att ta fram ett större pedagogiskt koncept kring den. Trots att vi behandlar Excel specifikt i vår bok så tror vi att vår presentation kan ha bredare beröringspunkter just kring detta med praktisk kunskap och hur man inkluderar den på ett gott sätt i undervisning.

Styrelsen för företagsekonomiska föreningen i Sverige vill vinnlägga sig om en öppen dialog med föreningens medlemmar och intressenter. I den här sessionen bjuder styrelsen in dig till ett samtal om pågående och framtida initiativ som styrelsen vill förverkliga. – Välkommen!

13 oktober: Sessioner 2, 16:00-16:45

5 parallella spår

Aktivitet:  Presentation av paper och diskussion

Ansvariga: Claes Svensson, professor i företagsekonomi med inriktning mot bolagsstyrning (corporate governance) samt Gösta Wijk docent i företagsekonomi med inriktning mot management och ledarskap, samt verksam som VD för EFL (Executive Fundation Lund) under 1989 - 2008. Båda är emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Beskrivning: Vi formulerar ett framtidsscenario om hur företag och organisationer kan bidra till en hållbar mångdimensionell utveckling avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Detta kräver ett komplicerat och i praktiken svårt paradigmskifte mot en mer pluralistisk samhällssyn och inkrementella beslutsprocesser. Mycket av vår företagsekonomiska metod- och modellapparat behöver revideras och vårt undervisningsinnehåll förändras. Läs mer här

Aktivitet: Book presentation

Ansvarig:  Samuel Petros Sebhatu

Beskrivning: This book is being published a year after the world was first impacted by the COVID-19 pandemic, which became a reality in spring 2020, creating a complex global challenge. Although the chapters were begun before it struck, they were finalized as it progressed. This book focuses on business transformation meeting global challenges. The aim is to understand how sustainable societal practices can contribute to a broader view of business transformation, and vice versa, in a globalized world. A global transformation agenda that is already in place today is the UN’s Agenda 2030, with its widely known Sustainable Developmental Goals (SDGs),[1] a plan of action for “people, planet, prosperity, peace, and partnership,”[2] in which nations, cities, companies, and civil society are encouraged to make the transformation to sustainability. Many businesses have already started to outline their own transformation agendas to meet the SDGs. Sustainability and the SDGs are complex and dynamic phenomena, however. Our focus is on transformation, based on proactive and innovative thinking, that results in both a societal and an environmental impact (Rockström & Klum, 2015). We look at transformation processes, presenting innovative and sustainable business practices and describing how to implement these practices in the real world. In a globalized world, businesses are going to need to transform from a strict firm-centric and economic perspective to embrace new societal practices (Laczniak & Murphy, 2012) in order to forge a sustainable future.

 

The book also discusses the impact that PRME has made in the last decade with its ongoing fostering of the business transformation process. PRME – “Principles for Responsible Management Education” – is an initiative for business schools which, as part of the UN Global Compact, seeks to establish a process for continuous improvement among institutions of management education to develop a new generation of business leaders capable of managing the complex challenges facing business and society in the 21st century. PRME is helping business schools to focus on “a new era for responsible business.” This book is where research meets real-world business and societal practice. The chapters are grounded in business research, specifically the interdependencies between sustainability, innovation, and transformation, which makes for a robust basis for describing, explaining, and understanding the complex challenges faced by business and society in the 21st century.

 

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

[2] https://unfoundation.org/blog/post/the-sustainable-development-goals-in-2019-people-planet-prosperity-in-focus/

Aktivitet:  Presentation

Ansvariga: Professor Pierre Guillet de Monthoux (Handelshögskolan i Stockholm), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi)  

Beskrivning: Ekonomiämnet föddes en gång ur filosofin. Sedan kom inspiration från andra discipliner. Under senare år har man dock kunnat märka ett stadigt ökande intresse för filosofi inom det företagsekonomiska området. Pierre Guillet de Monthoux har varit en pionjär inom fältet och sedan 1970-talet har han drivit ett forskningsprojekt som ur en mängd olika aspekter behandlat “Företagets filosofi”. Anrika bokförlaget Korpen kommer under 2021 att ge ut samtliga åtta volymer i en smakfull boklåda. Inom ramen för detta presentationspass får åhörarna lyssna till när Bengt Kristensson Uggla (professor i filosofi, kultur och företagsledning) samtalar med författaren kring grundtankarna i detta unika projekt. Pierre och Bengt har en lång erfarenhet av att introducera filosofiska perspektiv inom företagsekonomisk utbildning och forskning. När vi öppnar den fullmatade lådan med filosofi för ekonomer kan vad som helst hända!

 

Aktivitet:  Presentation

Ansvariga: Viktor Elliot och Mari Paananen 

Beskrivning: I presentationen kommer vi berätta om olika erfarenheter vi har från att nyttja digitala verktyg (såsom affärssystem, företagsspel, Phyton-applikationer etc.). Vad krävs för kompetens och andra resurser (i termer av IT-infrastruktur etc). Målet sen är att öppna diskussionen till sessionsdeltagarna så att deltagarna kan dela med sig av liknande erfarenheter. Vi avslutar sessionen med en diskussion kring hur vi kan bli bättre på att samarbete/samordna kring den här typen av erfarenheter.

Aktivitet: Presentation

Ansvariga:  Nils Brunsson och Signe Jernberg  

Beskrivning: De senaste trettio åren har den företagsekonomiska forskningen utvecklats kraftigt, nya teorier och nya kunskaper har tillkommit. Samtidigt har samhället förändrats i flera avseenden. Hur har allt detta påverkat utbildningen – har den också förändrats eller kör vi på i gamla hjulspår? Under våren 2021 initierade FEKIS styrelse ett projekt med syfte att hitta inspirerande exempel på ämnesförnyelse på ekonomprogrammens första termin. Vi har letat men inte hittat mycket förnyelse. Visst finns innovation i utbildningarna, såsom honours track, profiler, quiz och flipped classroom, men när det kommer till själva ämnet verkar det som om den företagsekonomiska utbildningen stagnerat. Men har vi kanske inte letat tillräckligt ihärdigt. Kom och delge oss den ämnesförnyelse som du och dina kollegor arbetar med! Eller lyssna på vad andra gör och var med i diskussionen om vad som borde göras.

16:50-17:30 Wonder mingel 

Wonder.me plattformen är optimerad för Google chrome och Microsoft edge. Det går inte att få tillgång via surfplatta eller mobil. Firefox fungerar inte alltid, så om det inte fungerar, kopiera länken och öppna den i Google chrome.
Wonder rummet är öppet redan dagen innan så du kan testa hur det fungerar. 

14 oktober: Sessioner 3, 09:00-09:45

5 parallella spår

Aktivitet: Presentation

Ansvariga: Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet och Johan Alvehus, Lunds universitet

Deltagare: Cecilia Bjursell, Jönköping University, Ann-Sofie Köping, Södertörns Högskola, och Monika Kostera, Warszawa University.

Beskrivning: Sociologen Johan Asplund hade en undrande attityd inför livet och dess många skiftande uttrycksformer. Denna undran utmärktes av ett sökande efter förståelse istället för förklaring. Asplund ville begripliggöra världen genom att vrida och vända på den så att andra aspekter av verkligheten framträdde än det som tas för givet i vardagen och i sin klassiska bok Om undran inför samhället från 1970 lanserade han det aspektseende som kom att bli vägledande – som metod och metodologi – för många företagsekonomer under de decennier som följde.

Men hur står det till med den undrande attityden och aspektseendet inom företagsekonomin idag, femtio år efter utgivningen av Asplunds klassiker?

På sessionen utforskar vi Johan Asplunds aspektseende mot en företagsekonomisk fond och ger exempel på en alltjämt livskraftig (om än alltmer bortglömd?) metodtradition. Deltagarna på seminariet har alla medverkat i den nyligen utgivna antologin Om undran inför företagsekonomin (Santérus, 2020).

Aktivitet: Presentation

Ansvariga:  Malin Näsholm och Ulrica Nylén

Beskrivning: With the theme of the conference, it is very relevant to have a discussion about how we teach methodology in business administration. We will begin by presenting an article on workshops in qualitative methodology as part of a module in scientific method on our programs in business administration, and the change it entailed to hold these online in Covid-19. We then open up for a discussion on the topic.

Aktivitet: Presentation

Ansvariga: Nils Brunsson, Barbara Czarniawska

Ordförande: Ingrid Gustafsson Nordin

Vi anser att företagsekonomer i större utsträckning borde studera den organisation och organisering som sker utanför formella organisationer. Vi har också bägge teoretiserat om detta fenomen och våra respektive teorier har väckt intresse från många andra forskare. Men det spännande är att vi har mycket olika utgångspunkter, begrepp och fältmaterial! I detta seminarium ställer vi våra angreppssätt och teorier mot varandra. Vi presenterar först våra två olika perspektiv och sedan utbryter förhoppningsvis en intressant diskussion i publiken och mellan publiken och oss. Den som vill förbereda sig kan kika i artikeln ‘Organization outside organizations: the significance of partial organization’, Organization, 18: 83–104, och i artikeln ‘Organization as obstacles to organizing’ i boken Organization and Organizing, Routledge 2013..

Ansvariga: Emilia Rovira Nordman and Malin Gawell

Aktivitet:  Rundabordsdiskussion

Deltagare: Malin Gawell (Södertörn University), Emilia Rovira Nordman (Mälardalen University), Jeaneth Johansson (Halmstad University) and Torbjörn Tagesson (Linköping University).

Beskrivning: A round table discussion held by some of the representatives for the Swedish Network for Advanced Business Studies (SNABS). The participants will start by presenting the status of the doctoral programmes at their universities, and discuss why they have chosen to participate in SNABS. Thereafter, the participants will discuss the questions “Joint doctoral courses, why and how?”. Furthermore, the participants will shortly present the completed and planned courses within SNABS, focusing on the PhD-courses that are financed by Jan Wallander and Tom Hedelius foundation, Tore Browalds foundation. Finally, the floor will be opened for questions and other discussion points.

You can read more about the SNABS-network here: https://www.phdsnabs.org/

 

Aktivitet: Presentation

Ansvariga: Leena Kossila (författare för Studentlitteratur) och Patrik Riddersporre (förläggare på Liber)

Beskrivning: Leena Kossila är affärssystemkonsult, företagare och författare och presenterar sina böcker om företag som satsar på cirkulär ekonomi. Cirkulära materialflöden i praktiken handlar om vad EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi kan innebära för företagen. Cirkulär logistik ger exempel av utmaningar och lösningar som cirkulär ekonomi innebär för supply chain management. Båda böckerna ges ut av Studentlitteratur.

Under 2021 utkommer reviderade upplagor av de populära serierna Den nya ekonomistyrningen och Den nya affärsredovisningen. Patrik Riddersporre, förläggare på Liber, redogör för vad som är nytt i de nya upplagorna – bland annat ett ökat fokus på hållbarhet och att båda serierna kompletteras av ett digitalt övningsmaterial.

14 oktober: Sessioner 4, 09:50-10:35

5 parallella spår

Aktivitet: Rundaborddiskussion modererad av Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet

Ansvariga: Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet

Deltagare:  Berit Hartman, Göteborgs Universitet, Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet, Eddy Nehls, Högskolan Väst, Maria Norbäck, Göteborgs Universitet

Beskrivning: I den ymniga floran av metodböcker förekommer många olika föreställningar om vad det innebär att tänka, forska och skriva på vetenskaplig grund. De flesta av dessa föreställningar är normativa såtillvida att de närmar sig metodområdet som om det finns ”ett bästa sätt”. Ibland ges också uttryck för uppfattningen att det inte finns några alternativ utan att det endast finns ”ett enda sätt”. Hur ska vi som lärare, handledare och forskare förhålla oss till sådan normativitet? Finns det överhuvudtaget något utrymme för studenter att tänka, forska och skriva utanför metodlitteraturens snäva ramar?

Aktivitet: Presentation

Ansvarig: Jan-Olof Eriksson (fd Müller) och Jonas Gabrielsson (professor) vid Högskolan i Halmstad

Beskrivning: The presentation illustrates a process where research connection in a course has been adjusted over time. The aim of the course is to train students in critical reflection on basic assumptions in literature, practice and to illustrate research as a process. The research-teaching link takes several forms, e.g. by allowing students to reflect on the link between “model of man” and different choices of management control systems. Another example is that the students are participants in ongoing research and are encouraged to reflect on, partly the group's aggregated research results and partly their own research process.

The process of adjusting the course has meant that various activities have been changed, e.g. different ways of discussing the link between "model of man" and management control systems. The adjustments have affected both individual learning activities and the course as a whole. The process can be seen as a continuous search for instructions that supports the students to reflect independently. The presentation will also include some lessons from the students reflections concerning their learning. Our experience also illustrates that this way of working can contribute to the teachers' competence development.

After the presentation we will reflect on some aspects in relation to the presentation.

Aktivitet:  Presentation 

Ansvariga:  Martin Svendsen  

Beskrivning: Presentationen behandlar tre områden där konst kan spela roll dels som pedagogiskt verktyg, dels att ge studenternas medel för att utvidga sin omvärld. Utgångspunkten är att belysa hur konst kan ge infallsvinklar till tre teoretiska fält som spelar roll i vår undervisning, dessa är kommunikationsteori, vetenskapsteori och tolkningsteori. Alla tre områdena viktiga på olika ´nivåer och på olika sätt. Kommunikationsteori har betydelse inom marknadsföring, tolkningsteori inom områden som berör reklam och PR, vetenskapsteori som berör olika uttrycksformer inom sådana vetenskapsteoretiska inriktningar som hermeneutik och positivism.

Aktivitet:  Presentation

Ansvariga: Johan Schlasberg    

Beskrivning: Man kan tala om tre ekosystem för avhandlingar. Bok, Pdf och Webb. De två första är välkända men frågan är hur den allmänna webbifieringen kan komma att påverka produktion och presentation av avhandlingar och annan forskning? En genomgång av de tre ekosystemen klargör både likheter, skillnader och möjligheter. Den digitala utvecklingen har nog inte mer än bara börjat.

Läs mer på https://www.webbavhandling.se/ekosystem-for-avhandlingar/

Aktivitet:  Workshop

Ansvariga: Birgitta Påhlsson och Björn Brorström

Beskrivning: Universitet och högskolor har en mycket stor betydelse för en hållbar samhällelig utveckling. Det är genom forskning som nya rön och upptäckter kan göras som innebär verksamhetsutveckling liksom implementering och tillämpning av bättre tekniker och metoder. I KFi U-rapport 102 rapporten studeras sju egenskaper som är nödvändiga att inneha för att vara en etablerad hållbar högskola. De sju egenskaperna har prövats mot hållbarhetsarbetet vid Högskolan Väst dels som ett led i utvecklingen av en modell och metod för att bedöma lärosätens hållbarhetsarbete, dels för att stödja lärosätet i utvecklingen av arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten. En övergripande bedömning av Högskolan Väst är att högskolans verksamhet i delar svarar väl mot flera av de sju egenskaperna, men att mycket av det som görs idag handlar om ett pågående utvecklingsarbete i en ambition att såväl stra­tegiskt som mer systematiskt integrera hållbar utveckling i hela verksamheten och i relation till verksamhetsidén arbetsintegrerat lärande. Flera viktiga och möjliga förbättringsåtgärder finns för att stärka hållbarhetsperspektivet och ut­veckla den samverkande högskolan till att också vara den hållbara högskolan.

14 oktober, 10:45-12:30

Deltagare: Diskussionsledare Lars Engwall, Uppsala universitet; Björn Broström, professor i företagsekonomi, tidigare rektor Högskolan i Borås, nu ordförande Högskolan i Kristianstad; Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, föreståndare för Gothenburg Research Institute; Shirin Ahlbäck-Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, suppleant i Uppsala universitets konsistorium och ledamot av styrelsen för Universitetet i Bergen; Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet, tidigare professor vid Högskolan Skövde.

Ansvariga: Anette Hallin, FEKIS styrelsens ordförande, Åbo Akademi och Mälardalens högskola; Stefan Tengblad, Företagsekonomiska institutionen HGU; Charlotta Edlund, Mälardalens högskola

11:45-12:30 Wonder mingel
 

Wonder.me plattformen är optimerad för Google chrome och Microsoft edge. Det går inte att få tillgång via surfplatta eller mobil. Firefox fungerar inte alltid, så om det inte fungerar, kopiera länken och öppna den i Google chrome.
Wonder rummet är öppet redan dagen innan så du kan testa hur det fungerar.