Göteborgs universitet
Bild
Herbarieark
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Herbarium GB

Herbarium GB är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet med placering vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Här förvaras torkade växter, svampar, alger, etc. för jämförande och evolutionära studier.

Herbariet har anor från slutet av 1700-talet då de första samlingarna ingick i ett ”Naturalie Cabinett” som tillhörde Kungliga Vetenskaps och Vitterhets-Samhället i Göteborg. År 1926 tog Botaniska trädgården, med Carl Skottsberg som föreståndare, över herbariet från Göteborgs museum. När Göteborgs universitet 1961 upprättade en botanisk institution (sedan 2012 Institutionen för biologi och miljövetenskap) överläts samlingarna till denna. Mellan 1995 och 2023 fanns samlingarna i institutionens lokaler i anslutning till botaniska trädgården, men från hösten 2023 är hemvisten istället Natrium, den Naturvetenskapliga fakultetens gemensamma byggnad . Sedan 2015 är herbariet en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

Samlingarna omfattar ca 1,1 miljon torkade exemplar från världens alla hörn. Kärlväxtsamlingen är dominerande och omfattar cirka 750 000 exemplar, medan de övriga 350 000 exemplaren tillhör mossor, alger svampar, lavar och slemsvampar.  Samlingarna speglar i stor utsträckning den forskning som bedrivs, eller har bedrivits, inom systematisk botanik vid Göteborgs universitet. En stor del av materialet är tillgängligt digitalt, kärlväxtsamlingarna avbildades under 2023 och kommer snart att vara sökbara och metadata från svamp- och algsamlingarna har sedan 20 år transkriberats med stöd av Det svenska artprojektet och finns sökbart på GBIF.

Kärlväxterna innehåller ett rikligt nordiskt material, men det finns även betydelsefulla samlingar från Mellanöstern, Medelhavsområdet och tropiska Sydamerika. Den senare samlingen speglar institutionens drygt 50-åriga forskningsverksamhet i regionen, framför allt inom Flora of Ecuador-projektet, och som fått till följd att följande familjer är särskilt rikt representerade: Asteraceae, Cyclanthaceae, Heliconiaceae, Marantaceae, Rubiaceae och Scrophulariaceae s.l.

Bland övriga samlingar är svampsamlingen störst och omfattar ca 100 000 exemplar. Denna består i huvudsak av basidsvampar från Nordeuropa, varav en stor del är vednedbrytande skinnsvampar och tickor. Herbariet har även representativa samlingar av Psathyrellaceae, Hygrophoraceae, Lycoperdaceae, Inocybaceae, Russulales och Boletales.

Digitaliseringen av samlingarna innebär en kraftig breddning av av deras användande i forskningen. Cirka 200 granskade forskningsartiklar som använder samlingarna publiceras för närvarande årligen, men både antalet och ämnesbredden förväntas öka kraftigt i och med digitaliseringen. Konsekvenserna av digitalisering studeras för närvarande in ett konstvetenskapligt forskningsprojekt vid GU.

.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Samlingar

Herbariet har ca 1,1 miljon exemplar. Samlingarna omfattar såväl landväxter (mossor och kärlväxter) som alger, svampar, lavar och slemsvampar. Samlingarnas utbredning är världsvid, men insamlingar från Sydamerika och Norden är särskilt rikt representerade.

Nya exemplar och samlingar måste uppfylla kriterierna som specificeras i herbariets accessionspolicy för att de skall inkorporeras. Dessutom kan, i undantagsfall, redan inkorporerade samlingar gallras om de anses överflödiga eller om de inte längre uppfyller sitt syfte. Kriterierna för gallring specificeras i vår gallringspolicy.

Samlingarna är utförligare beskrivna under respektive grupp.

 

Databaser

Uppskattningsvis innehåller samlingarna i Herbarium GB ca 1 100 000 exemplar, varav ca 250.000 (senast ändrad mars 2023) är hittills registrerade och sökbara i offentliga databaser. Dessa kan hittas på följande platser:

Sveriges Virtuella Herbarium är en databas över alla digitaliserade insamlingar från de största herbarierna i Sverige, en del även som bilder. Våra insamlingar omfattar kärlväxter, mossor, svampar, lavar, alger och slemsvampar.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) hanterar biodiversitetsdata från hela världen inom alla organismgrupper, både vad gäller insamlingar och observationer.

JSTOR Global Plants har högupplösta bilder på alla våra registrerade typer. Det är ett resultat av vårt bidrag till ”Global Plant Initiative”, ett projekt som syftar till att öka tillgängligheten av typer genom att herbarier från hela världen digitaliserar sina typsamlingar.

Digitalisering

I samband med att hela Herbarium GB flyttade till nya lokaler (Natrium-huset på Medicinareberget) under 2023 digitaliserades dessutom stora delar av samlingarna. Det nederländska företaget Pictuare digitaliserade med hjälp av ett rullande-band-system och en högteknologiskt fotoscanner, av 3500–4000 herbarieark om dagen under flera månader. Resultatet är nästan en halv miljon inscannade herbarieark som nu skall kategoriseras och tillgängliggöras online för världen att beskåda och ta del av.

Navigate to video: Digitalisering av Herbarium GB
Video (1:07)
Digitalisering av Herbarium GB

Organismgrupper

De flesta insamlingarna är registrerade för svampar (ca 90 000 exemplar) och slemsvampar (ca 5 500 exemplar). Andra grupper är endast delvis registrerade, som exempelvis ca 66 000 exemplar av kärlväxter. Utifrån ett nordiskt perspektiv är insamlingarna av ormbunksväxter, levermossor och alger (kransalger, brunalger och rödalger) till största delen registrerade, vilket också gäller utvalda grupper av nordiska och neotropiska blomväxter.

Typexemplar

För närvarande är ca 90% av typerna (ca 2 800 exemplar) digitaliserade med etikettdata och högupplösta bilder. De enda grupperna där typerna ännu ej har blivit helt digitaliserade är svampar (exklusive lavar), mossor och slemsvampar.

Lån och besök

Herbarium GBs samlingar är främst tillgängliga för forskare och studenter som forskar om systematisk botanik och taxonomi. Materialet kan antingen studeras på plats eller skickas iväg på lån. 
Herbariet erbjuder även guidade visningar för allmänheten, så som skolklasser och andra personer eller grupper med intresse för botanik.

Besöka Herbarium GB

Om du skulle vilja besöka herbariet för studier och forskning, eller komma på en guidad tur till herbariet, vänligen kontakta föreståndaren Claes Gustafsson:

E-post: herbariet@bioenv.gu.se

Låna material

Om du skulle vilja låna material från herbariet, var vänlig och läs först igenom vår lånepolicy (dokumentet nedan) och vår policy om förstörande provtagning (dokumentet nedan). Kontakta sedan antingen föreståndaren för herbariet, Claes Gustafsson via herbariet@bioenv.gu.se (kärlväxter, mossor, alger, slemsvampar), eller förste museiintendenten Ellen Larsson via ellen.larsson@bioenv.gu.se (svampar, lavar).

Alla låneförfrågningar måste göras av föreståndaren, eller motsvarande, vid ett herbarium eller institution och skall inkludera följande information:
• låntagarens namn
• för vilket ändamål som materialet skall användas
• vilka taxa som önskas lånas (inkl. synonymer)
• basionym (vid lån av typexemplar)
• gruppens geografiska utbredning (t ex kontinent, region eller land)

Policy om förstörande provtagning

Destructive sampling (PDF)

Här hittar du herbariet

Herbarium GB och Institutionen för biologi och miljövetenskap ligger i det nybyggda huset Natrium, på Medicinareberget i närheten av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Besöksadress
Medicinaregatan 7B 
413 90 Göteborg 
Entrén till Natrium-huset finns ungefär i mitten av Medicinarelängan och nås via restaurangen Salt & Syra. 


Postadress för paket över 2 kg
Medicinaregatan 19
413 90 Göteborg
(Behövs en lastkaj är det Medicinaregatan 17)


Postadress för brev och paket under 2 kg
Box 463
405 30 Göteborg

Forskning

Herbariets omfattande samlingar av växter (inkl. svampar) har under åren använts i ett stort antal forskningsprojekt världen över. Under 1900-talet utnyttjades materialet framför allt för släktrevisioner och artbeskrivningar, men under de senaste decennierna har samlingarna fått allt större betydelse som materialkälla för molekylära studier. Materialet används såväl av forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap som av forskare vid andra svenska och framförallt utländska institutioner.

Publikationer

Under de nästan 100 år som herbariet har funnits har hundratals revisioner gjorts och tusentals artiklar skrivits som är baserade på våra samlingar.

Publikationer baserade på Herbarium GBs samlingar tillgängliga via GBIF send 2022.

Nedanstående nedladdningsbara PDF-fil innehåller en förteckning över 680 nationella och internationella artiklar som publicerats mellan åren 2010 och 2019 där herbariets samlingar har utnyttjats.

Ladda ner publikationer 2010–2019

Herbariet publ 2010-2019 (PDF)

Associerad personal

Nedan listas aktiva forskare och doktorander som är anställda vid eller associerade till Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Antonelli, Alexandre, professor
Athanasiadis, Athanasios, associerad forskare 
Arvidsson, Lars, lichenolog
Bacon, Christine, universitetslektor
Cangren, Patrik, doktorand
Dahl, Åslög, forskare
Daun, Robert, forskningsingenjör
Eliasson, Uno, professor emeritus
Eriksson, Roger, forskare
Fransén, Sven, bryolog
Jacobsson, Stig, mykolog
Ljungstrand, Erik, botaniker
Molau, Ulf, professor em.
Nilsson, Henrik, universitetslektor
Oxelman, Bengt, professor

Samverkan

Herbarium GB samarbetar med en rad nationella och internationella organisationer som arbetar för att tillgängliggöra naturhistoriska samlingar och som främjar samlingarnas betydelse för forskning.

Organisation

Herbarium GB är sedan april 2015 en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med Institutionen för biologi och miljövetenskap som värdenhet.

Styrgrupp

Bengt Oxelman, professor, ordförande, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Claes Gustafsson, herbarieföreståndare, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Catarina Rydin, professor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, Stockholms universitet
Niklas Wahlberg, professor, Biologiska museet, Lunds universitet

Magnus Gelang, förste museiintendent, Göteborgs naturhistoriska museum

Adjungerad ledamot
Ellen Larsson, förste museiintendent, Institutionen för biologi och miljövetenskap