Länkstig

Margareta Jernås

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
Göteborg
Rumsnummer
A1 128
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Margareta Jernås

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL-enheten och är kursansvarig lärare på Högskolepedagogik 2 vid Sahlgrenska akademin (PIL102), samt den fakultetsoberoende engelska PIL102-kursen på distans, Handledning i forskarutbildning, svensk och engelsk variant (PIL201) samt Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination (PIL303) och Handledning av uppsatser och examensarbeten (PIL304). Har tidigare varit kursledare för Introduktionskurs i högskolepedagogik (HPE001), Litteraturstudier i högskolepedagogik (HPE401), Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik (HPE402) samt handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (PIL103).

Började arbeta på Sahlgrenska akademin, GU, 1995 och på nuvarande arbetsplatsen PIL-enheten 2017. Under de 22 åren på Sahlgrenska akademin disputerade jag, innehade 3-årig position som postdoc (med kortare vistelse i Kanada), blev docent 2013 och arbetade som forskare med många nationella och internationella samarbeten (56 peer review artiklar, h-index 33). Tjänstgjorde som lektor på Institutionen för Biomedicin och deltog även i Erasmus lärarutbyten i Portugal, Österrike och Irland. Medverkat i fler än 30 nationella och internationella vetenskapliga konferenser som föredragshållare eller med poster och haft fler än 50 peer reviewer uppdrag. Vidare var jag betygsnämndsledamot, genomfört ledarskapsutbildningar, varit redaktionsmedlem i fyra tidskrifter, medlem i nätverken ”Nätverk IT-pedagogik SA” samt Biomedicinska institutionens representant i ”Nätverket för pedagogisk utveckling”. Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989 och varit kursansvarig, lärare och handledare på en rad olika kurser på grund- och avancerad nivå. Utformat och ansvarat för forskarutbildningskurser, anordnat användarmöten mellan GU och Chalmers, handlett ett 30-tal kandidat- magister- och masterstudenter, handlett flera pedagogiska projektarbeten inför ansökan om docentur samt varit bihandledare för 6 doktorander. Vid ett flertal tillfällen, mellan 2000-2017 varit inbjuden föreläsare till patientföreningar och företag.

Började arbeta i mindre omfattning (upptill 30% tjänstgöring) på PIL-enheten 2012 och haft varierande uppdrag och sedan 2017 anställd på 100%. Har varit ledamot i PILs Enhetsråd 2015-2018 samt deltagit i PIL-enhetens redaktionskommitté. Deltog 2019-2020 i Swednets nationella kurs "Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling” (15 hp) med projektet: Kollegialt lärande för pedagogisk utveckling: strategiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.Tillsammans med Sylvi Vigmo har jag genomfört en enkätundersökning för undervisande kollegor på lärosätet som deltagit i PIL-enhetens högskolepedagogiska kursverksamhet under perioden 2008-2018. Enkäten har besvarats av 761 kursdeltagare och rapporten har presenterats för Utbildningsnämnden och rektor och finns publicerad på PIL:s rapportserie https://pil.gu.se/publicerat/rapportserie.

Pågående utvecklingsarbeten och uppdrag

Ledamot i utskottet för forskarutbildningen, GU.

Deltar i följande nätverk:

Nätverket för aktivt lärande och ALC

Nationella nätverket för forskarhandledarutbildare (NFU)

Nationella nätverket Swedish higher education research network (SHERN)

Nationellt nätverk kring examination och ingår i gruppen som planerar en konferens kring temat 10-11 oktober 2023.

Ingår i arbetsgruppen som planerar Nordic Conference on PhD Supervision (CoPhS) i Karlstad 30/9-2/10 2024 och är även involverad i utformandet av den 6-åriga läkarutbildningen, GU.

Genomfört en enkätundersökning för biträdande handledare på lärosätet vilken besvarats av 820 bihandledare. Färdigställande av materialet, samt intervjuer av respondenter är pågående.