Länkstig

Anita Synnestvedt

Anknuten till forskning

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anita Synnestvedt

Född 1956 i Fredrikstad, Norge. Kom till Göteborg 1978 för att studera konstvetenskap. De konstvetenskapliga studierna lades dock på hyllan efter en termin till förmån för barnafödande och konststudier av mer praktisk art. Den akademiska karriären återupptogs inte förrän efter 20 år, 1999, men då med inriktning arkeologi. Hade däremellan också utbildat mig till fritidsledare och jobbade under ca 10 år med ungdomar samt med konstnärlig verksamhet på olika sätt.

Disputerade 19 december 2008 med avhandlingen Fornlämningsplatsen – Kärleksaffär eller trist historia som handlar om hur små fornlämningsplatser används av dagens människor. Den kretsar kring två fallstudier från Styrsö och Bergsjön i Göteborg. Avhandlingens essens kan sammanfattas enligt följande:

  • Det är mer betydelsefullt att vi får tillgång till föremål och platser idag än att bevara allt för en okänd framtid.
  • Små fornlämningsplatser behöver uppmärksammas och aktiviteter behöver skapas, då de minnen som skapas genom aktiviteterna är det arv vi främst kan föra vidare.
  • Det behövs samarbete mellan naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga discipliner för att levandegöra kulturmiljön.
  • Dialog behövs mellan det offentligt organiserade kulturarvet och utmanarna.
  • Antikvarierna behöver gå ut ur sina rum och sina byggnader, de behöver bli mer synliga och inse att det faktiskt är skapande de sysslar med.
  • Interpretation behöver inslag av både det lokala synsättet, men också ett utifrån perspektiv, ett professionellt perspektiv.
  • Ett pedagogiskt perspektiv behövs i kulturlandskapet, där mötet mellan det okända och det kända kan ske så att det uppstår nya frågor och ny kunskap skapas.
  • Att tillåta och erkänna ett varierat och lekfullt historiebruk av våra fornlämningsplatser är att demokratisera kulturarvet.
  • Alla platser har något att berätta och vi behöver lyfta fram berättelserna och också hela tiden skapa nya.

 

Arbetsuppgifter

Sedan avhandlingen 2008 och fram till januari 2014 har jag varit vikarierande lektor vid institutionen för historiska studier och undervisat främst på grundkurser i arkeologi. Jag har också under flera år varit anställd av PIL enheten vid Göteborgs universitet där jag haft kursansvar för den ämnesspecifika kursen (humaniora) i högskolepedagogik för anställda vid GU. Mina främsta intressen handlar om kulturarvsfrågor, konst, samtidsarkeologi och pedagogik. Jag har även en passion för universitetets tredje uppgift och gör ständiga försök att blanda mina intressen på gränsöverskridande sätt. Jag deltar gärna i vetenskapsfestivalen och har under åren haft olika arkeologiska projekt och framträdanden i samband med festivalen.

Från januari 2014 är jag involverad som forskare i ett EU projekt som kallas NEARCH (New ways of Engaging audiences, Activating societal relations and Renewing practices in Cultural Heritage) som består av 14 olika partner från 10 länder (http://www.nearch.eu/). Forskningen är här inriktad mot publik arkeologi, kulturarv, pedagogik och samarbeten mellan konst och arkeologi.

Sedan augusti 2014 är jag också koordinator för kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet som är en del av styrkeområdet Critical Heritage Studies (http://criticalheritagestudies.gu.se/). Kulturarvsakademin avser att fungera som en bro mellan den akademiska världen och det omgivande samhället i linje med universitetets tredje uppgift. Akademin består av representanter för Västra Götalandsregionen och olika museer i regionen. Arrangerande av olika seminarier med aktuella teman med anknytning till kulturarvsfrågor har varit de främsta aktiviteterna för akademin sedan starten av 2013.