Länkstig

Martin Harling

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

IDPP Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Martin Harling

Forskningsintressen Mitt huvudintresse handlar om politiska dimensioner av pedagogik, utbildning och undervisning. Detta gäller bland annat hur individer och befolkningar formas och styrs i olika pedagogiska praktiker. I ett skolsammanhang kan det handla om hur man kan förstå hur elever alltmer uppfattas som kunder och hur kunskaper görs till varor. De cenaste decenniernas tilltagande marknadisering i skolans värld är således ett centralt forskningsintresse.

Våren 2017 försvarade jag min avhandling Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden vid Linköpings universitet. Här analyserades de marknadslogiker som alltmer kommit att prägla skolans område, inte minst i samband med s.k. gymnasiemässor. Ett huvudresultat i avhandlingen är att marknadens logiker tycks legitimera en ökad ojämlikhet och social sortering bland skolans elever.

Mellan 2019-2021 är jag forskningsledare för ett nätverk finansierat av FORTE som består av internationella forskare, aktivister och ensamkommande ungdomar. Nätverket har titeln "Efter krisen: migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning".

Tillsammans med kollegan Ola Strandler leder jag ett forskningsprojekt med namnet "De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext", som ska pågå mellan 2020 och 2022. Projektet bedrivs i samverkan med personal på en skola och syftar till att analysera olika aktörers förståelse av fenomenet problematisk skolfrånvaro, samt utveckla rubusta verktyg för att arbeta med problemet.

Undervisningsintressen Jag undervisar på kurser i pedagogik och specialpedagogik, samt på lärarprogrammen. Mina föreläsningar handlar om utbildningens marknadsanpassning, om (o)jämlikhet, poststrukturalistisk teoribildning och diskursanalys. Jag undervisar även om utbildningssociologiska traditioner, läroplansteori, samt frågor kring normalitet och avvikelse. Jag har handleder mer än gärna uppsatser inom ovanstående områden.

Nätverk Förutom att leda nätverket "Efter krisen" deltar jag i IDPPs löpande seminariearbete och har pågående samarbeten med forskare från Linköpings universitet och UW Madison i USA. Jag deltar aktivt i forskargruppen KRUF (Kritisk utbildningsforskning), på IDPP.

Nyckelord Utbildningssociologi, läroplansteori, poststrukturalism, diskursanalys, exkludering och inkludering.