Länkstig

Robert Sjöberg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Robert Sjöberg

Ledarskap och chefskap

Från studierektor för ämneslärarprogrammet i svenska till avdelningschef för avdelningen för språkpedagogik och provutveckling

2022 tillträdde jag som avdelningschef vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik i samband med att institutionen sjösatte en ny organisation med fem avdelningar och jag företräder avdelningen för språkpedagogik och provutveckling, där runt fyrtio medarbetare bedriver provutveckling inom fyra provprojekt: nationella prov i engelska och moderna språk för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (på uppdrag av Skolverket); nationella provet i samhällskunskap för grundskolan (Skolverket); högskoleprovet i engelska och ett nytt kommande prov för allmänbehörighet för högre studier med en provomgång hösten 2022 (på uppdrag av UHR). Det stora flertalet är provutvecklare som alla har lärarexamen och lärarerfarenhet från skolan. Somliga arbetar både i skolan och inom provverksamheten. Närmare hälften är också forskare och lärare på olika nivåer inom högre utbildning. Det är en mycket spännande och dynamisk verksamhet med många olika arbetsgrupper som jag arbetar med i min roll som avdelningschef.

Under perioden 2015 och 2022 arbetade jag vid institutionen för svenska språket (numera svenska, flerspråkighet och språkteknologi) som universitetsadjunkt med i huvudsak svenskdidaktik inom ämneslärarprogrammet för blivande gymnasielärare och högstadielärare. Även retorik och akademiskt skrivande är fält som jag undervisat i. Från hösten 2016 hade jag uppdraget som studierektor för ämneslärarprogrammet och inriktningen svenska på gymnasie- och grundskola. Ansvaret för svenskämnet inom ämneslärarutbildningen delas av institutionen för svenska språket och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR). Studierektorskapet delas således av två studierektorer. Ett mycket givande uppdrag som innebar bemanning av kursansvariga och lärare, kursutveckling och framtagande av kursplaner, samarbete med studievägledare och inte minst arbetet med studenter. Studierektorskapet var i grunden tvådelat, dels ett inominstitutionellt pedagogiskt utvecklingsarbete med studierektor för nordiska språk och studierektor för svenska som andraspråk tillsammans med institutionens lärare - inte minst i arbetet med att implementera GU:s pedagogiska idéprogram, dels ett bilateralt utvecklingsarbete med studierektorn vid LIR. Utöver detta bestod arbete också i samarbeten och samverkan med humanistiska fakultetens övriga studierektorer inom ämneslärarprogrammet och universitetets programråd.

Period dessförinnan, närmare bestämt 2009 till 2014 var jag anställd som doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik med institutionstjänstgöring, företrädesvis doktorandrepresentant i forskarskolan CUL:s vetenskapliga råd, IPS:s institutionsråd och senare fakultetsstyrelsen. Jag företrädde även doktoranderna som ordförande för fakultetens doktorandråd. Dessutom undervisade jag inom lärarprogrammet LP01 och då företrädesvis lärandeteorier, pedagogiskt ledarskap och retorik, pedagogisk bedömning, akademiskt skrivande och inom den verksamhetsförlagda utbildningen på olika lärarprogram (ämneslärarprogrammet, KPU och VAL).

Fakultetens nya chefs- och ledarskapsakademi

Utbildningsvetenskapliga fakulteten satsar på samverkan och kollegialitet inom ledarskapet vid institutionerna. De fyra institutionernas prefekter och proprefekter samt administrativa chefer utgör en del av akademin liksom IDPP:s och IPS:s respektive fem avdelningschefer. Dessutom ingår fakultetens chefer liksom PIL:s, ASK:s och CUL:s föreståndare i gruppen. Anna Brodin och Helena Bennich ansvarar för verksamheten som bland annat innebär ett erfarenhetsutbyte och nätverk för fakultetens chefer. Sex till åtta träffar per år utgör stommen men parallellt har alla relativt nya chefer en mentor i ett mentorsprogram, där varje chefs- och mentorspar träffas 10-12 gånger. Nytt nätverk

Forskning

Avhandlingsprojekt

Sedan 2009 är jag forskarstuderande inom pedagogiskt arbete med fokus på lärares kunskapsbedömning som uppdrag, praktik och kompetens. Mina studier genomförs inom ramen för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, och jag genomför mina doktorandstudier vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik i Göteborg där mina handledare är professor Jan-Eric Gustafsson och docent Britt-Marie Apelgren också är verksamma.

Mitt avhandlingsprojekt behandlar frågor om kvalitet i kunskapsbedömningar inom språk med exemplet gymnasielärares textbedömning. Med testteoretiska begrepp och verktyg analyseras validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i lärarnas uppsatsvärderingar. Diskutant vid planeringsseminarium var professor Monica Rosén och diskutant vid mittseminarium var professor Lisbeth Åberg-Bengtsson. Olika publikationer och konferensbidrag vittnar om fokus i studien. Avhandlingens arbetstitel är: Bedömningars bräcklighet: empiriska studier av validitet och reliabilitet i lärarmedierade bedömningar av elevtexter

Projekt om examensuppsatser inom lärarprogrammet

Vidare har jag varit del i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som analyserar examensuppsatser inom lärarprogrammet vid Göteborgs universitet med professor Jan Carlé som vetenskaplig ledare. Mitt bidrag har främst handlat om teoretiska diskussioner och inramningar i projektgruppen men också deltagande för gruppen vid rundabordetsamtal vid en av Göteborgs universitets högskolepedagogiska konferens.

Undervisning

Bedömningsfältet

Huvudsakligen har undervisningen kretsat kring frågor om lärares bedömningsuppdrag internationellt och historiskt samt olika bedömningspraktiker som lärare verkar i. Inte minst har det rört sig om det systematiska bedömningsarbetet med fokus på konstruktiv länkning, ja kvalitet i bedömningar på olika nivåer och det som rör validitet, reliabilitet och konsekvenser av bedömningar. Företrädesvis är det inom lärarutbildningarna ämneslärarprogrammets kärnkurser och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) som jag föreläser och håller seminarier men även på grundlärarprogrammet om bedömning i samband med VFU. Under lång tid var jag också kursansvarig för bedömningskurserna inom KPU och ämneslärarprogrammet. Dessutom har jag som adjunkt i svenskdidaktik undervisat i bedömning inom ramen för svenska språkets ämnesdidaktiska delar och i samband med VFU.

Lärarutbildning

Främst undervisade jag inom institutionen för svenska språkets ämneslärarprogram inom textproduktion i tal och skrift samt kunskapsbedömning inom svenskämnet. Retorik, grammatik och skrivdidaktik är också områden som ingår i undervisningsuppdraget, där jag föreläser och håller seminarier av olika slag. Det har också rört sig om grannspråksdidaktik och akademisk literacy i relation till studenternas examensarbeten men också retoriska aspekter på populärvetenskaplig presentation.

Vidare har jag varit handledare inom lärarutbildningen samt VFU-lärare inom ämneslärarprogrammet men också inom VAL-projektet olika lärarstudentskategorier som genomför sina pedagogiska studier. Muntlig akademisk literacy för förskollärare ingår sedan några år i min undervisning.

Ett relativt nytt uppdrag, med start hösten 2021, är utformandet av en introduktionskurs för VFU-handledare som ges av SÄL. Tillsammans med lärare från olika fakulteter har vi utformat en introduktion som vi genomför med verksamma och blivande VFU-handledare.

Akademisk literacy, språk och språkhandledning

De senaste åtta åren har jag engagerat mig i undervisning i det akademiska skrivandet och inte minst det något vidare fältet akademisk literacy. Framför allt inom ämneslärarprogrammet med inriktning svenska arbetat med kontinuitet i fråga om skrivande och akademiskt förhållningssätt inklusive akademisk literacy. Jag har hållit introduktioner i ämnet för nya studenter, muntlig akademisk literacy och analys av akademisk text under andra terminen samt fördjupning vid första examensarbetet som handlar om forskningsöversikt och skrivprocesser. Under några terminer hade jag även ett uppdrag som språkhandledare vid Enheten för akademiskt språk, både föreläsande och enskild handledning. Dessutom undervisade jag i nybörjarsvenska för utländska forskare i olika grupper. Senast våren 2021.

Samverkan

Under våren 2015 var jag del i Skolverkets Läs- och skrivlyft, där jag bland annat var medförfattare till två artiklar inom den modul som institutionen fått i uppdrag att skriva. Dessutom var jag ansvarig för den så kallade "bedömningsstrimman", ett tema som rörde kunskapsbedömning av och för läs- och skrivförmåga.

Nyckelord Pedagogiskt arbete; likvärdig bedömning; performance assessment, uppsatsbedömning och språkdidaktik; bedömningsteorier; bedömaruppdrag och bedömningskompetens; provkonstruktion, testteori och generaliserbarhetsteori; bedömningsmodeller, betygsskalor och kunskapskriterier; bedömarvariabilitet, validitet och reliabilitet; lärarprofession, expertisteorier och praktikteorier, pedagogiskt ledarskap; akademisk literacy