Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Robert Sjöberg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Robert Sjöberg

Studierektor för ämneslärarprogrammet, Svenska språket

Sedan våren 2015 arbetar jag vid institutionen för svenska språket som universitetsadjunkt med i huvudsak svenskdidaktik inom ämeslärarprogrammet för blivande gymnasielärare men också grundskollärare.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Sedan 2009 är jag forskarstuderande inom pedagogiskt arbete med fokus på lärares kunskapsbedömning som uppdrag, praktik och kompetens. Mina studier genomförs inom ramen för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, och jag genomför mina doktorandstudier vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik i Göteborg där mina handledare är professor Jan-Eric Gustafsson och docent Britt-Marie Apelgren också är verksamma.

Mitt avhandlingsprojekt behandlar frågor om kvalitet i kunskapsbedömningar inom språk med exemplet gymnasielärares textbedömning. Med testteoretiska begrepp och verktyg analyseras validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i lärarnas uppsatsvärderingar. Arbetstitel är: Bedömningars bräcklighet.

Projekt om examensuppsatser inom lärarprogrammet

Vidare har jag varit del i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som analyserar examensuppsatser inom lärarprogrammet vid Göteborgs universitet med professor Jan Carlé som vetenskaplig ledare. Mitt bidrag har främst handlat om teoretiska diskussioner och inramningar i projektgruppen men också vid rundabordetsamtal vid högskolepedagogisk konferens.

Undervisning

Svenska språket

Främst undervisar jag vid institutionen inom textproduktion i tal och skrift samt kunskapsbedömning inom svenskämnet. Retorik, grammatik och skrivdidaktik är också områden som ingår i undervisningsuppdraget, där jag föreläser och håller seminarier av olika slag.

Lärarutbildning

Vidare har jag varit handledare inom lärarutbildningen samt VFU-lärare inom ämneslärarprogrammet men också inom VAL-projektet olika lärarstudentskategorier som genomför sina pedagogiska studier. En stor del av min undervisning rör bedömningskurser för ämneslärare. Jag har inom bedömningsområdet även varit kursledare för både studenter vid det långa programmet och korta programmet samt suttit i programrådet för korta programmet.

Språkhandledning

Vid sidan om den ordinarie undervisningen arbetar jag även vid ASK, Enheten för akademiskt språk, som språkhandledare för i huvudsak studenter vid Handels och nybörjarsvenska för utländska forskare, Swedish Language and Culture.

Samverkan

Under våren 2015 var jag del i Skolverkets Läs- och skrivlyft, där jag bland annat var medförfattare till två artiklar inom den modul som institutionen fått i uppdrag att skriva. Dessutom var jag ansvarig för den så kallade "bedömningsstrimman", ett tema som rörde kunskapsbedömning av och för läs- och skrivförmåga.

Nyckelord Pedagogiskt arbete; likvärdig bedömning; performance assessment, uppsatsbedömning och språkdidaktik; bedömningsteorier; bedömaruppdrag och bedömningskompetens; provkonstruktion, testteori och generaliserbarhetsteori; bedömningsmodeller, betygsskalor och kunskapskriterier; bedömarvariabilitet, validitet och reliabilitet; lärarprofession, expertisteorier och praktikteorier.