Länkstig

Pernilla Lagerlöf

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Pernilla Lagerlöf

Jag disputerade 2016 med avhandlingen Musical play: Children interacting with and around music technology inom forskningsutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap.

Jag har en bakgrund som förskollärare och har även en mastersexamen i specialpedagogik. Jag tjänstgör på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande sedan 2010. Främst undervisar jag på förskollärarprogrammet där jag bland annat är kursledare för kursen LÖFA50 Konstarter, estetik och lärande 2 för förskollärare,15 högskolepoäng. Det är en valbar kurs på avancerad nivå i förskollärarprogrammets 7:e termin.  

Mitt forskningsintresse Avhandlingsarbetet var en del av ett storskaligt internationellt projekt som var finansierat av EU (Sjunde ramprogrammet). Projektet som kallades MIROR (Musical Interaction Relying on Reflection) pågick mellan 2010-2013, var tvärvetenskapligt och avsåg att undersöka yngre barns användande av musikteknologier som var designade med syfte att bidra till yngre barns musiklärande. Mitt specifika intresse i relation till det övergripande projektet var att undersöka lärarens roll i anslutning till ett datorprogram för musikimprovisation. Jag studerade hur barn och lärare interagerade med och i anslutning till detta program då det användes som ett didaktiskt redskap inom förskolans kontext.

Jag är intresserad av förskolebarns lärande, bland annat inom konst och musik och hur lärare kan bidra och stötta barn att utveckla dessa förmågor. Just nu är jag involverad i två forsknings- och samverkansprojekt:

• Lekbaserad didaktik – att utveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare. Finansierat av Skolforskningsinstitutet (Skolfi 2016/112). • Studier av konstnärligt seende, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Nordiska Akvarellmuseet