Länkstig

Ilona Rinne

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
40530 Göteborg
Rumsnummer
B3 331c
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ilona Rinne

Jag har min bakgrund i gymnasieskolan och har undervisat både på ungdomsgymnasiet och inom vuxenutbildning. Jag disputerade 2015 och är anställd som universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Forskningsintressen Mitt övergripande forskningsintresse handlar om hur bedömning och betygsättning kan förstås i olika sammanhang i den pedagogiska praktiken. I min avhandling har jag särskilt intresserat mig för hur lärares och elevers förståelse av betyg visar sig i enskilda betygssamtal på gymnasiet. Analysen bygger på det fenomenologiska begreppet pedagogisk takt. Med hjälp av pedagogisk takt kan det spänningsfält som uppstår mellan den myndighetsutövande och den mellanmänskliga dimensionen i lärares yrkesutövning synliggöras. Den teoretiska grunden för min forskning utgörs av fenomenologisk hermeneutik.

Aktuell forskning Med utgångspunkt i resultaten i min avhandling har mitt forskningsintresse riktats bland annat mot relationell pedagogik, där jag främst intresserar mig för frågor om bedömning och betygsättning utifrån relationella aspekter. Ett utvecklingsprojekt finansierat av IDPP avslutades 2018 och handlade om hur examinatorer på lärarprogrammets olika inriktningar bedömer examensarbeten. Ytterligare ett forskningsområde handlar om fenomenologi och hermeneutik som teoretisk grund för forskning inom det utbildningsvetenskapliga området.

Undervisning och handledning Jag undervisar på grundlärarprogrammets och ämneslärarprogrammets kärn- och VFU-kurser, på masterprogrammet i didaktik samt inom forskarutbildning. Jag handleder examensarbeten på lärarprogrammet och är biträdande handledare för en doktorand.

Nyckelord: Betyg, bedömning, fenomenologi, hermeneutik, pedagogisk takt