Länkstig

Ilona Rinne

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ilona Rinne

Forskning: Jag disputerade 2015 med avhandlingen Pedagogisk takt i betygssamtal. En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg. Den bygger på videoanalys av 149 betygssamtal mellan lärare och elev och synliggör hur lärare hanterar två sammanflätade dimensioner av pedagogisk takt: den formella och den mellanmänskliga. Resultatet belyser en mellanmänsklig, existentiell dimension av läraryrket genom att visa hur lärare hanterar moraliska dilemman i samband med betygssättning.

Mitt forskningsintresse riktar sig brett mot frågan vad det innebär att bli och vara lärare. Jag är verksam i tre forskningsprojekt som fokuserar på lärarutbildning:

- Lärartillblivande: En longitudinell studie av lärares identitetsutveckling i Sverige och Danmark

Projektet undersöker hur lärarstudenter utvecklar en professionell identitet under lärarutbildningen och under de första åren som yrkesverksamma.

- Läraryrkets relationella dimensioner.

Projektet riktar sig mot frågan hur lärarstudenter skapar och upprätthåller stödjande och socialt hållbara lärare-elevrelationer i samband med verksamhetsförlagd utbildning.

- Att växa genom mentorsskap: en aktivitetsbaserad studie om handledares professionella utveckling.

Projektet riktar sig mot den professionella utveckling som VFU-handledare genomgår när de handleder lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Projektledare: Sally Windsor. Projektet är finansierat av Vetenskapsrået.

https://www.gu.se/forskning/att-vaxa-genom-mentorsskap

Undervisning och handledning Jag undervisar på grundlärarprogrammets och ämneslärarprogrammets kärn- och VFU-kurser, på masterprogrammet i didaktik samt inom forskarutbildning. Jag handleder examensarbeten på lärarprogrammet och är biträdande handledare för en CUL-doktorand.

Nyckelord: läraridentitet, pedagogisk takt, läraryrkets relationella aspekter, lärarutbildning, fenomenologi, hermeneutik.