Länkstig

Jörgen Lundälv

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D319
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jörgen Lundälv

Kompetensområden socialt arbete, socialpolitik, funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, trygghet, mobilitet, sociala livsvillkor, skadeforskning, stödformer, kris, krisberedskap, trauma, copingstrategier.

Forskningsintresse funktionshinderspolitik, välfärdspolitik, socialpolitik, socialhistoria, funktionsnedsättningar, opinionsbildning, social mobilisering, risker, skador.

Forskningen är främst inriktad på följande områden inom socialt arbete och socialpolitik:

1. Socialpolitik och funktionshinderpolitik. Socialt arbete på samhällsnivå. Opinionsbildningens betydelse inom socialt arbete och socialpolitik.

2. Fysiska funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, mobilitet, förflyttning, säkerhet samt sociala livsvillkor. 3. Stöd och stödformer för personer som utsatts för trauma och förvärvade funktionsnedsättningar. 4. Säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

3. Arbetsdeltagande och arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Nya digitala designmöjligheter för funktionsnedsattas deltagande i arbetslivet.

Uppdrag

Under åren har jag haft flera olika förtroendeuppdrag inom akademin. Jag har bland annat varit ledamot i forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet under fyra år och haft olika uppdrag som sakkunnig vid bedömningar vid forskningsansökningar samt uppdrag som betygsnämndsledamot och ordförande i betygsnämnd vid doktorsdisputationer.

◾Styrelseledamot (ordinarie) i Forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm sedan 2016-2021. ◾Vetenskaplig sekreterare (2011-2020) och associerad ledamot (1999-2021) i sektionen trafikmedicin i Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm.

◾Samordnare/plattformsledare för forskningsplattformen ”Socialt arbete, hälsa och ohälsa” (sedan vårterminen 2021). https://www.gu.se/forskning/socialtarbetehalsaohalsa

◾Editorial Board member (sedan 2022) vid den internationella tidskriften - the International Journal of Social Work Values and Ethics (IJSWVE). https://jswve.org

◾Editorial Board member (sedan 2022) vid den internationella tidskriften - the Scandinavian Journal of Public Health (Scans J Public Health) (SAGE). https://journals.sagepub.com/editorial-board/SJP

Avslutade projekt

Projekt om säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar. Projektet som är multidisciplinärt ingick i forskningsprogrammet ”Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö” och genomfördes vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers Arkitektur) i Göteborg under åren 2014-2018. Projekt finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Pågående projekt

Under åren 2020-2022 deltar jag i forskningsprojektet ”Normkreativ krisberedskap – Co-design av metoder för att skapa krisberedskap innan och under pandemier” tillsammans med forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden AB – Samhällstransformation) och Malmö universitet. Projektet finansieras av Vinnova.

Under åren 2022-2026 är jag projektledare för forskningsprojektet "Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar". Projektet genomförs tillsammans med forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden AB - Samhällstransformation) och Malmö universitet. Projektet finansieras av FORTE.

Hemsidan för forskningsprojektet (på svenska):

https://www.gu.se/forskning/framtidaarbetsliv

Hemsidan för forskningsprojektet (In English):

https://www.gu.se/en/research/futureworkinglife

Undervisning och handledning

Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete, undervisar sedan år 2002 vid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. År 2011 utnämndes han till docent i socialt arbete. Han undervisar sedan 2018 även på flera olika kurser bland annat inom Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen. Han handleder studerande vid skrivandet av C-uppsatser och Master-uppsatser på institutionen inom såväl Socionomprogrammet som Internationella masterprogrammet i socialt arbete. Han handleder också en doktorand vid Sahlgrenska akademin (kirurgi).

Gästforskare

Jörgen Lundälv är även docent i trafikmedicin (sedan 2007-) vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, vid Umeå universitet.

https://www.umu.se/personal/jorgen-lundalv/

Jörgen Lundälv har sedan år 2018 medverkat vid forskarutbildningen i socialt arbete vid University of Eastern Finland (UEF) i Kuopio, Finland.

Forskningshemsida:

lundalvtrafficmedicine.dinstudio.se

Ingång till ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Joergen_Lundaelv

Twitter:

twitter.com/jorgenlundalv

Fler publikationer

Antalet publikationer som visas på denna sida är begränsat. Besök Göteborgs Universitets publikationsdatabas (GUP) för att söka efter fler publikationer.