Länkstig

Jörgen Lundälv

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D437
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jörgen Lundälv

Kompetensområden socialt arbete, socialpolitik, funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, trygghet, mobilitet, sociala livsvillkor, skadeforskning, stödformer, kris, krisberedskap, trauma, copingstrategier, hälso- och sjukvårdskuratore

Forskningsintresse funktionshinderspolitik, välfärdspolitik, socialpolitik, socialhistoria, funktionsnedsättningar, opinionsbildning, social mobilisering, risker, skador, hälso- och sjukvårdskurators arbete, vetenskapligt kunskapsutnyttjande, artificiell intelligens (AI), digitala tvillingar, mobilitet, social hållbarhet.

Forskningen är främst inriktad på följande områden inom socialt arbete och socialpolitik:

1. Socialpolitik och funktionshinderpolitik. Socialt arbete på samhällsnivå. Opinionsbildningens betydelse inom socialt arbete och socialpolitik.

2. Fysiska funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, mobilitet, förflyttning, säkerhet samt sociala livsvillkor. Stöd och stödformer för personer som utsatts för trauma och förvärvade funktionsnedsättningar. Säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

3. Arbetsdeltagande och arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Nya digitala designmöjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar och deltagande i arbetslivet.

4. Vetenskapligt kunskapsutnyttjande hos hälso- och sjukvårdskuratorer i olika kontext.

Uppdrag

Under åren har jag haft flera olika förtroendeuppdrag inom akademin. Jag har bland annat varit ledamot i forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet under fyra år och haft olika uppdrag som sakkunnig vid bedömningar vid forskningsansökningar samt uppdrag som betygsnämndsledamot och ordförande i betygsnämnd vid doktorsdisputationer. Jag har även regelbundet uppdrag som sakkunniggranskare vid olika tjänstetillsättningar vid högskolor och universitet i Sverige men även internationellt.

◾Styrelseledamot (ordinarie) i Forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm sedan 2016-2021.

◾Vetenskaplig sekreterare (2011-2020) och associerad ledamot (1999-2021) i sektionen trafikmedicin i Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm.

◾Samordnare/plattformsledare för forskningsplattformen ”Socialt arbete, hälsa och ohälsa” (sedan vårterminen 2021). https://www.gu.se/forskning/socialtarbetehalsaohalsa

◾Editorial Board member (sedan 2022) vid den internationella tidskriften - the International Journal of Social Work Values and Ethics (IJSWVE). https://jswve.org

◾Editorial Board member (sedan 2022) vid den internationella tidskriften - the Scandinavian Journal of Public Health (Scans J Public Health) (SAGE). https://journals.sagepub.com/editorial-board/SJP

Avslutade projekt

Projekt om säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar. Projektet som är multidisciplinärt ingick i forskningsprogrammet ”Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö” och genomfördes vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers Arkitektur) i Göteborg under åren 2014-2018. Projekt finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Under åren 2020-2022 deltog jag i forskningsprojektet ”Normkreativ krisberedskap – Co-design av metoder för att skapa krisberedskap innan och under pandemier” tillsammans med forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden AB – Samhällstransformation) och Malmö universitet. Projektet finansierades av Sveriges innovationsmyndighet - VINNOVA.

Pågående projekt

Under åren 2022-2026 är jag projektledare för forskningsprojektet "Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar". Projektet genomförs tillsammans med forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden AB - Samhällstransformation) och the School of Arts and Communication (K3) vid Malmö universitet. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - FORTE.

Hemsidan för forskningsprojektet (på svenska):

https://www.gu.se/forskning/framtidaarbetsliv

Hemsidan för forskningsprojektet (In English):

https://www.gu.se/en/research/futureworkinglife

Under åren 2023-2024 är jag forskare i forskningsprojektet "Förbättrad Säkerhet för Vulnerable Road Users (VRU:s) med nedsatt rörlighet" tillsammans med forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Data- & informationsteknik, och Boid AB. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet - VINNOVA. Projektet är finansierat inom utlysningen "Människocentrerad mobilitet - Framtidens mobilitetssystem med utgångspunkt i mänskligt beteende och individuella behov".

Under åren 2025-2026 medverkar jag som forskare i projektet ”Creating an Inclusivity Index for Digital Twin Transportation Systems - An Interdisciplinary Research” som är finansierat av Chalmers Transport Area of Advance/SFO Transport tillsammans med forskare vid Institutionen för Data- & Informationsvetenskap (Computer Science) vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

Undervisning och handledning

Jörgen Lundälv, universitetslektor i socialt arbete, undervisar sedan år 2002 vid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. År 2011 utnämndes han till docent i socialt arbete. Han undervisar sedan år 2018 även på flera olika kurser bland annat inom Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen. Han handleder studerande vid skrivandet av C-uppsatser och Master-uppsatser på institutionen inom såväl Socionomprogrammet som Internationella masterprogrammet i socialt arbete. Han handleder också en doktorand på institutionen, en doktorand vid Department of Social Sciences, University of Eastern Finland samt en doktorand vid Sahlgrenska akademin (kirurgi). Han har tidigare varit handledare för två doktorander som disputerat vid Chalmers Tekniska Högskola samt vid Sahlgrenska akademin.

Jörgen Lundälv är också examinator inom Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Göteborgs universitet sedan vårterminen 2023. Han handleder studerande vid uppsatsskrivande inom programmet samt är examinator för de båda kurserna SW2567 - Självständigt vetenskapligt arbete samt kursen Möten, metoder och etik II (SW2558).

Gästforskare

Jörgen Lundälv är även docent i trafikmedicin (sedan 2007-) vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, vid Umeå universitet.

Jörgen Lundälv har sedan år 2018 medverkat vid forskarutbildningen i socialt arbete vid University of Eastern Finland (UEF) i Kuopio, Finland där han sedan år 2023 handleder en doktorand inom forskarutbildningen i socialt arbete.

Forskningsnätverk (Research networks)

  • Plattformsledare och medlem i forskningsplattformen Socialt arbete, hälsa och ohälsa, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 2021-
  • Medlem i Nätverket för samverkansforskning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  • Medlem i Svenska nätverket för funktionshinderforskare, SNHF.
  • Medlem i Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård.
  • Medlem i Högskolepedagogiska nätverket för lärare på socionomutbildningarna

Forskningshemsida:

http://lundalvsocialwork.dinstudio.se/

Ingång till ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Joergen_Lundaelv

Twitter:

twitter.com/jorgenlundalv