Länkstig

Anna Ryan Bengtsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Ryan Bengtsson

Avhandlingsprojekt ”Profession som politik” Mitt avhandlingsprojekt handlar om kollektiva uppror och motståndspraktiker bland vård- och omsorgspersonal i Sverige idag. Både nationellt och internationellt har forskningen synliggjort hur omläggningen av välfärdspolitiken inom ramen för en nyliberal ideologi samt införandet av New Public management (NPM) i offentlig sektor har fått stora konsekvenser för de dessa organisationer både vad gäller innehållet i arbetet och under vilka förutsättningar som arbetet kan bedrivas.

Genom kvalitativa fallstudier av kollektiva motståndspraktiker och processer av mobilisering bland två olika professionella yrkesgrupper: barnmorskor och socionomer är syftet med studien att öka kunskapen om och bidra till förståelsen av kollektiva motståndspraktiker i det nyliberala samhället.

De två fall som studeras inom ramen för avhandlingen är ”Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare” och ”Barnmorskor för trygg och säker vård”. Huvuddelen av studien bygger på semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med aktivister som varit delaktiga i dessa uppror antingen hela eller delar av tiden. Ytterligare datamaterial hämtas från rörelsernas officiella kanaler i sociala medier och annan medial kommunikation t.ex. debattartiklar.