Länkstig

Zulmir Becevic

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Zulmir Becevic

Bakgrund och forskningsområden

Jag är universitetslektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete. Mina forskningsteman handlar om barn- och ungas livsvillkor i bred bemärkelse, ofta med fokus på mångdimensionell utsatthet och marginalisering. Tidigare forskningsprojekt har bland annat handlat om ungdomar i samhällsvård och livsberättelser, vilket resulterade i avhandlingen Utsatthetens röster (2015, Boréa Bokförlag). I denna kvalitativa studie med biografisk ansats studerade jag hur placerade unga genom berättelser skapar mening kring kaotiska uppväxtförhållanden, vardagstillvaron i en samhällsvårdande kontext, och inte minst i relation till ambitioner och föreställningar kopplade till det stundande livet som (ung) vuxen. Om du vill läsa mer hittar du avhandlingen här.

Som postdoktor och inom ramen för det EU-finansierade projektet Spaces and Styles of Participation, PARTISPACE (2015-2019), undersökte jag villkor för ungas delaktighet i urbana områden runt om i Europa. Tillsammans med tre kollegor från institutionen för socialt arbete ingick jag i ett internationellt forskarlag bestående av tio forskargrupper från universitet i åtta städer: Göteborg, Frankfurt, Manchester, Bologna, Zurich, Eskisehir, Rennes och Plovdiv. Vill du läsa mer om projektet och dess olika publikationer klicka här.

Jag arbetar i en tvärvetenskaplig tradition vilket innebär att mina forskningsfrågor oftast formuleras i skärningspunkten mellan socialt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, och sociologi. Mina forskningsintressen rör bland annat medborgarskap, social och ekonomisk ojämlikhet, delaktighet och exkludering, samt ungdomstiden och processer kopplade till vuxenblivande. Jag arbetar i huvudsak med kvalitativa ansatser som etnografi och intervjuer.

Vid sidan om forskning och undervisning i akademin är jag verksam som skönlitterär författare (mer om det hittar du här www.becevic.se).

Pågående forskningsprojekt

Kampen för att bli vuxen: unga som lämnar samhällsvård och deras väg till bostad, utbildning och försörjning

Detta pilotprojekt handlar om att studera stödinsatser och stödbehov till unga som lämnar samhällsvård (familjehem eller hem för vård eller boende). Materialinsamlingen genomförs i samverkan med socialtjänster i tre kommuner och bygger på fokusgruppintervjuer med barn- och familjehemssekreterare samt individuella intervjuer med ungdomar. Av särskilt intresse är ungas upplevelser av övergången från samhällsvård mot självständighet, utmaningarna som de möter, samt deras sociala nätverk och hur de används.

Projektet pågår januari 2022 till december 2022 och finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Studien genomförs tillsammans med professor Ingrid Höjer från Institutionen för socialt arbete.

Human Rights Promotion by engaging tribal youths through community media action in Eastern India

Jag är forskare i detta samverkansprojekt med den indiska NGO:n MANT i Västbengalen. Syftet med projektet är att studera ungas demokratiserings- och mobiliseringsprocesser i rurala, fattiga delar av Västbengalen. Fokus kommer vara på ungas delaktighet och lärande genom egenproducerad media och i kampen för ökade rättigheter.

Projektet pågår 2022-2024 och medel har beviljats av Svenska Institutet.

Undervisning, akademiska poster och samverkan

Jag är kursansvarig för Föräldraskap, kön och sexualitet, termin fyra, samt Socialt arbete på samhällsnivå som ges på socionomprogrammets sjunde termin. Jag undervisar på socionomprogrammets grund- och masternivå, har uppsats- och doktorandhandledning, samt undervisar på forskarutbildningen. Jag har också undervisat på lärarprogrammet vid GU.

Jag är styrelseledamot i FORSA Väst (Förbundet för forskning i socialt arbete) vars övergripande arbete syftar till att förena socialt arbete i teori och praktik. Om FORSAS arbete och kommande evenemang och seminarier kan du läsa här. Jag är institutionens likabehandlingsrepresentant samt ledamot i institutionsrådet.