Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Zulmir Becevic

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Zulmir Becevic

Bakgrund och forskningsområden

Jag är universitetslektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete. Mina forskningsteman handlar om barn- och ungas livsvillkor i bred bemärkelse, ofta med fokus på mångdimensionell utsatthet och marginalisering. Tidigare forskningsprojekt har bland annat handlat om ungdomar i samhällsvård och livsberättelser, vilket resulterade i avhandlingen Utsatthetens röster (2015, Boréa Bokförlag). I denna kvalitativa studie med biografisk ansats studerade jag hur placerade unga genom berättelser skapar mening kring kaotiska uppväxtförhållanden, vardagstillvaron i en samhällsvårdande kontext, och inte minst i relation till ambitioner och föreställningar kopplade till det stundande livet som (ung) vuxen. Om du vill läsa mer hittar du avhandlingen här. Som postdoktor och inom ramen för det EU-finansierade projektet Spaces and Styles of Participation, PARTISPACE (2015-2019), undersökte jag villkor för ungas delaktighet i urbana områden runt om i Europa. Tillsammans med tre kollegor från institutionen för socialt arbete ingick jag i ett internationellt forskarlag bestående av tio forskargrupper från universitet i åtta städer: Göteborg, Frankfurt, Manchester, Bologna, Zurich, Eskisehir, Rennes och Plovdiv. Vill du läsa mer om projektet och dess olika publikationer klicka här.

Som forskare arbetar jag i en tvärvetenskaplig tradition vilket innebär att mina forskningsfrågor och forskningsområden oftast formuleras i skärningspunkten mellan socialt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, och sociologi. Teoretiskt arbetar jag i synnerhet med teoribildning som rör medborgarskap, social och ekonomisk ojämlikhet, delaktighet och exkludering, samt barndom och vuxenblivande. Jag arbetar med olika material och metodologiska ansatser. Min forskning är dock oftast grundad i de deltagande individernas sociala verkligheter, deras vardagsliv, praktiker, erfarenheter, emotioner och tankar. När jag bedriver forskning arbetar jag därför i huvudsak med kvalitativa ansatser som etnografi och intervjuer.

Vid sidan om forskning och undervisning i akademin är jag verksam som skönlitterär författare (mer om det hittar du här www.becevic.se).

Tillsammans med Linnéa Bruno är jag medredaktör för den nyutkomna antologin Barn och unga i utsatta livssituationer - perspektiv från forskning och praktik (Liber, 2020) som du hittar här.

Tillsammans med Björn Andersson är jag redaktör för en kommande internationell antologi med arbetstiteln Learning through youth participation practice – Strategies of young people in European cities som ges ut av Springer 2021. Vill du läsa mer om bokserien och detta projekt klicka här.

Undervisning och samverkan

Jag är kursansvarig och undervisar på kursen Föräldraskap, kön och sexualitet som ges på socionomprogrammets fjärde termin. Utöver det är jag också en av de klassansvariga lärarna för socionomprogrammets fältförlagda klass i Angered. Vidare undervisar jag på socionomprogrammets grund- och masternivå, handleder uppsatser samt undervisar på doktorandkurser. Har också undervisat på lärarprogrammet vid GU.

Jag är styrelseledamot i FORSA Väst (Förbundet för forskning i socialt arbete) vars övergripande arbete syftar till att förena socialt arbete i teori och praktik. Om FORSAS arbete och kommande evenemang och seminarier kan du läsa här. Jag är också med i den internationella samverkansgrupp vid institutionen för socialt arbete som inom ramen för Erasmus+ beviljats finansiering för ett kollegialt utbytesprogram med Universitetet i Sarajevo. Utbytesprogrammet pågår 2020-2023.