Länkstig

Ann Simmeborn Fleischer

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D320
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ann Simmeborn Fleischer

Forskningsområdet Ann's kompetensområden är funktionshinderforskning, speciellt inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), pedagogiska strategier, kommunikation samt special pedagogik. Ann är även involverad i forskning gällande The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). http://www.who.int/classifications/icf/en/

Bakgrund Ann är utbildad mentalskötare och har arbetat inom psykiatrin samt den kommunala omsorgsverksamheten i cirka 20 år. Ann har arbete som projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping och har utvärderat psykiatriska verksamheter inom kommun och landsting. Ann disputerade i handikappvetenskap, har en filosofie magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, högskoleexamen i handikappvetenskap. Hon har också studerat socialpsykologi och sociologi.

Kompetensområde Ann disputerade i maj 2013 med avhandlingen ”Man vill ju klara sig själv” - Studievardagen för studenter med Asperger Syndrom i högre utbildning. Hon forskar om studenter med diagnosen Asperger syndrom (AS). Syftet med forskningen är att bilda ny kunskap om hur studenter med AS inom högre utbildning uppfattar sin studievardag. Se inspelning på Kunskapskanalen: http://www.ur.se/Produkter/172514-UR-Samtiden-Autismliknande-tillstand-Studenter-med-Aspergers-syndrom

Första studien i avhandlingsarbetet publicerad i artikeln Alienation and struggle: everyday student-life of three male students with Asperger Syndrome: fokuserar på tre studenter med AS och deras berättelse om det nuvarande, det förflutna och om framtiden och skapar en grund för att förstå hur studenter med AS uppfattar sin studievardag. Detta görs i termer av hur de samspelar med den omgivande miljön, i relief mot de rättigheter de har i form av såväl institutionella som socialt formade stöd. Studien undersöker på vilket sätt dessa stöd blir till möjligheter och begränsningar i den sociala interaktionen i studievardagen. En andra del av studien har resulterat i artikeln Support to students with Asperger syndrome in higher education — the perspectives of three relatives and three coordinators, med fokus på de tre studenternas anhöriga samt de samordnare på de universitet/högskolor som studenterna studerat vid.

Tredje artikeln, Students with disabilities in higher education – perceptions of support needs and received support: a pilot study, utgår ifrån en enkätstudie riktat till studenter med AS, studenter med rörelsehinder och studenter med någon form av hörselnedsättning som studerar på högskola/universitet och som fått stöd i sina studier. Enkäten kommer riktas till tre grupper av studenter med funktionsnedsättningar för att kunna göra en jämförelse mellan hur de upplever stöd, vilket stöd det fått och hur de upplever sin studievardag. Vilka likheter och olikheter finns det inom grupperna och vilka likheter och olikheter finns det mellan de enskilda studenterna? Frågorna i enkäten berör områden om vilka stöd som studenten blivit erbjuden, hur mycket man studerar, hur man klara sina studier kontra sin vardag samt om man har fått stöd utanför högskolan/universitetet.

Den fjärde artikeln, Applying the ICF to identify requirements for students with Asperger syndrome in higher education, utgår också från enkätstudien men har fokus på användbarheten i WHO:s hälsoklassifikationssystem Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) där studiesituationen hos studenter med AS kartläggs. Genom att identifiera en uppsättning ICF-koder som kan förklara studenters svårigheter på högskola/universitet har ett första steg tagits för utvecklingen av ett code set för personer med AS i högre utbildning. Analysen och arbetet till artikel var det första steget till att utveckla ett code set.

Ytterligare forskning för att utveckla ett färdigt code set är delvis planerad. Code set skulle kunna utformas så att det inte enbart anpassas till studenter med AS utan också till studenter med andra kognitiva funktionsnedsättningar till exempel ADHD, ADD, förvärvad hjärnskada eller en psykisk funktionsnedsättning. Det behövs mer forskning för att belysa hur studenter med AS beskriver och förstår sin studievardag. Det behövs också forskning om hur studenter med olika funktionsnedsättningar som studerar på högskola/universitet beskriver och upplever det pedagogiska stöd som de blivit erbjudna samt huruvida det finns likheter och skillnader mellan de olika gruppernas upplevelser.

För att kunna arbeta fram ett code set behöver testningen ske i olika miljöer. Denna framtida forskningsuppgift genererar inte bara ny kunskap om studenter med kognitiva funktionsnedsättningar som studerar på högskola/universitet, utan bidrar också till ett konkret verktyg att använda i berörda verksamheter.

Undervisning Ann har tidigare undervisat inom specialpedagogik och pedagogik, ansvarat över kurser inom handikappvetenskap, ansvarat för fristående kurs 30 hp om NPF, medverkat i kurser om autism samt arbetat med uppdragsutbildningar inom området på Högskolan Jönköping.

Ann arbetar som studievägledare för studenter med funktionshinder och arbetar som lärare på Institutionen för socialt arbete.

Ann undervisar i olika kurser på Socionomprogrammet bland annat på kurserna Socialt arbete på samhällsnivå, Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa. Ann är kursansvarig, tillsamman med Monica Larsson, på kursen Funktionshinder SQ 4245. Hon handleder och examinerar även examensarbeten och uppsatser. Ann undervisar även på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för förskollärare/lärare årskurs 7-9, samt gymnasielärare.

Pågående projekt Ann tillhör Nätverket för forskning om neuropsykiatriska funktionshinder inom humaniora och samhällsvetenskap. Inom ramen för nätverket är Ann med i styrelsen för nätverket och har medverkat vid flera av nätverkets konferenser. http://neurodisabilitynetwork.wordpress.com

Ann tillhör också forskningsmiljön CHILD vid Jönköpings Högskola. http://hj.se/forskning/forskningsmiljoer/child.html

Ann har tillsammans med flera andra forskare på ansökt om forskningsanslag från FORTE. Övriga forskare är: Kristina Hellberg, doktor i Special pedagogik vid Växjö Universitet, Mikael Heimann Professor, Dörte Bernhard Doktor i Pedagogik, Kerstin Falkman Watson, Doktor i Psykologi samt Gunvor Larsson Abbad, doktor i Psykologi vid Linköpings Universitet.

Ann har på uppdrag av 2014 års Demo¬kratiutredning undersökt hur personer med funktionsnedsättning och funktionshinder upplever möjligheterna att delta i de politiska och demokratiska beslutsprocesserna. Länk till rapporten kommer läggas ut när den är klar för publicering.

Publikationer Simmeborn Fleischer, A (2000). Från vetande till stigma. Genom Foucault och Goffmans teorier. D-uppsats. Karlstads Universitet

Simmeborn Fleischer, A. (2006). Dilemmat med ”en skola för alla” i Alerby, E (Red.). En skola för alla - vad innebär det. En belysning av några specialpedagogiska perspektiv. Insikt 2006:1 Vetenskaplig rapport för Högskolan för Lärande och Kommunikation. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A3494&dswid=638

Simmeborn Fleischer, A. (2012). Alienation and struggle: everyday student-life of three male students with Asperger Syndrome. Scandinavian Journal of Disability Research, 14(2), 177-194. doi: 10.1080/15017419.2011.558236 http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A444566&dswid=638

Simmeborn Fleischer, A. (2012). The Support to students with Asperger Syndrome in Higher Education - the perspectives of three relatives and three coordinators. International Journal of Rehabilitation Research, 35(1), 54-61. doi: 10.1097/MRR.0b013e32834f4d3b http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A462670&dswid=638

Simmeborn Fleischer, A., Adolfsson M. & Granlund, M. (2013). Students with Disabilities in Higher Education – perceptions of support needs and received support: a pilot study. International Journal of Rehabilitation Research 2013, Vol 00 No 00. DOI: 10.1097/MRR.0b013e328362491c http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A617813&dswid=638

Adolfsson, M, & Simmeborn Fleischer (2013). Applying the ICF to Identify the Need of Support to Students with AS in Higher Education. Developmental Neurorehabil, Early Online: 1–13. DOI: 10.3109/17518423.2013.819947 http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A667821&dswid=638

Simmeborn Fleischer, A. (2013) ”Man vill ju klara sig själv” Studievardagen för studenter med Asperger Syndrom i högre utbildning. (Doktorsavhandling, sammanläggning), Dissertation Series No.18, School of Education and Communication. Studies from Swedish Institute for Disability Research No. 48. ISBN: 978-91-628-8681-3

http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8059&pid=diva2%3A618102&c=4&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Ann+Simmeborn+Fleischer&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=-8059