Bild
En kvinna sitter i en rullstol och arbetar framför en dator
Foto: iStock
Länkstig

Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 370 000
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Det är välkänt att personer med olika funktionsnedsättningar inte är inkluderade på arbetsmarknaden och inte heller är fullt delaktiga i arbetslivet. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka på vilka sätt som erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättning att delta i och bidra till full delaktighet i arbetslivet. Fokus för detta forskningsprojekt är personer med funktionsnedsättning och vi kommer att undersöka både kortsiktiga och potentiella långsiktiga effekter och konsekvenser för dessa personer av att arbeta hemifrån i digitala miljöer, samt vilka nya betydelser av social delaktighet och villkor för delaktighet som detta innebär.

Brukarmedverkan - projektets utgångspunkt

Det finns tyst (praktisk) kunskap och erfarenheter hos personer med olika funktionsnedsättningar som handlar om delaktighet, inflytande och demokrati i arbetslivet som vi har bristfällig kunskap om. Detta projektet tar sin utgångspunkt i brukarmedverkan (inkluderande forskning) och undersöker delaktighet och begränsningar för delaktighet i arbetslivet.

Ett projekt med lösningsförslag

Projektet tar avstamp i aktions- och designforskning vilket innebär att den kunskap som genereras också leder fram till förslag på hur lösningsförslag för problem och utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter i arbetslivet.

Så genomförs projektet

En omfattande litteraturöversikt kommer att genomföras i inledningen av projektet. Metoder för datainsamling är intervjuer och kollaborativa workshops med personer från funktionshinderorganisationer och patientorganisationer. Alla aktiviteter inom projektet kommer att genomföras utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Tvärvetenskaplig kompetens i projektet

Huvudsökande inom projektet är välkänd forskare inom socialt arbete och funktionshinderforskning. Medsökande är välkända forskare inom interaktionsdesign och kommunikation. De sökande utgörs tillsammans en tvärvetenskaplig grupp som består av seniora forskare vid två universitet och ett forskningsinstitut.