Länkstig

Mikaela Starke

Professor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D404
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mikaela Starke

Forskningsområde I min forskning har jag undersökt intellektuella funktionshinder från olika perspektiv, såsom uppväxten med föräldrar som har intellektuella funktionshinder, föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av sitt föräldraskap och professionellas föreställningar om och perspektiv på föräldrar med intellektuella funktionshinder. Ett resultat av mina studier är implementeringen av föräldrautbildningsprogrammet ”Parenting Young Children” (PYC). Programmet är framtaget av Dr Robyn Mildon och Dr Catherine Wade, Parenting Recearch Center, Melbourne, och riktar sig till föräldrar med intellektuella funktionshinder som har barn yngre än sju år och syftar till att utveckla föräldrarnas förmåga till omsorg om och samspel med barnet. Jag har studerat hur programmet har mottagits av både föräldrar och professionella inom socialtjänsten. Resultaten visar bland annat att programmet bidrar till ett förbättrat samarbete mellan professionella och föräldrar, samt att barnens behov blir mer tydliga för föräldrarna. Idag används föräldrautbildningsprogrammet i flera av landets kommuner och har inneburit ett nationellt förändringsarbete bland professionella som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar (se http://www.pyc.se).

Ett annat föräldraperspektiv som jag har studerat är föräldrar vars barn har funktionshinder. Tillsammans med Malin Broberg, Hera Nowak och David Norlin vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, genomfördes forskningsprojektet ”Riktat föräldrastöd” (RiFS). I resultaten från intervjuer med föräldrar framkommer att de upplever att de fungerar som samordnare för de professionella som ger barnet insatser och att framförallt mödrarna uppger att de behöver mer känslomässigt stöd än vad de får. Ett av projektets syften var att inspirera professionella att utveckla föräldrastöd och ett resultat av detta är den pågående föräldrautbildningen ”Steg-ett ut” som ges av Göteborgs Stad.

Utöver studier om föräldraskap har jag tillsammans med docent Jari Kuosmanen vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, studerat professionellas erfarenheter av att möta personer med intellektuella funktionsnedsättningar som varit utsatta för brott i samband med prostitution eller prostitutionsliknande sammanhang. Resultaten från studierna visar bland annat att dessa personer inte får det stöd de har rätt till vid en rättsprocess. Fungerande förhörsmetoder saknas, vilket kan leda till att vittnesmål från personer med intellektuella funktionsnedsättningar inte tas på allvar och att brottet inte prövas. I en nyligen utgiven rapport återfinns resultat från studierna. Några av myndighetens rekommendationer till regeringen avseende förändringar som bör genomföras baseras på slutsatser från projektet.  

Forskningsprojekt

Föräldrautbildningsprogram, Parenting Young Children (PYC) Forskningsledare för "Implementering av ett föräldrautbildningsprogram ”Parenting Young Children (PYC)", ett program utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta görs i samarbete med programmets utvecklare Robyn Mildon och Catherine Wade, Parenting Research Center, Melbourne, Australien.

Forskningen har legat till grund för Elaine McHugh, doktorsavhandling Organizational and educational issues in implementing Evidence Informed Programs in Sweden: Parenting Young Children, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Projektet finansieras med medel från Forte.

PYC på webben http://www.pyc.se/

Publikationer i PYC-projektet Understanding support workers’ competence development in working with parents with intellectual disability, Journal of Intellectual Disabilities Parenting with disabilities: Experiences from implementing a parenting support programme in Sweden, Journal of Intellectual Disabilities

Forskningsseminarium om PYC Centre for Research on Children and Families (CRCF) seminars at McGill University, Montreal, Canada 15-09-02: Parents with Intellectual Disabilities: Social Policy and Support Service Perspectives in Sweden

Forskningsprojektet PYC i media

"Stöd till föräldrar på deras villkor" artikel publicerade i Forskning om funktionshinder pågår, Uppsala universitet.

Nöjda deltagare i PYC föräldrautbildning" - nyhet publicerad på Borås Högskolas webbplats i samband med ett seminarium om PYC på FoU Sjuhärad Välfärd. Publicerad 15-11-09. "PYC – ett viktigt föräldrautbildningsprogram" - artikel publicerad i Partille Tidning 15-09-07

Debattinlägg: "Stoppa övergreppen mot funktionsnedsatta föräldrar" Publicerat i DN Debatt 15-06-08.

Fallet Felix: SVT Västernorrland reportageserie 4-8 juni 2015 om intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar. Intervjuer med Mikaela Starke

Lyssna på reportaget om forskningsprojektet PYC, sänt i P1 Morgon 2015-05-11:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6162026

Lyssna på nyhetsinslaget om forskningsprojektet PYC, sänt i P1 Ekot 2015-05-11: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6162133

 

◾Prostitution och utsatthet för brott, professionellas beskrivning av kvinnor och män med intellektuella funktionshinder i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang

Forskningsprojektet "Mellan autonomi och offerskap" i samarbete med docent Jari Kuosmanen, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Finansieras med medel från Brottsoffermyndigheten.

Presentationer av forskningsprojektet Konferensen "Forskning pågår - Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid" 15-12-03.

Ladda ner Mikaela Starke och Jari Kuosmanens presentation om projektet från konferensen Forskning pågår 2015: "Exkludering, inkludering och offerskap - kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar som är utsatta för brott i prostitutionssammanhang". Presenterades 15-12-03. Avslutade forskningsprojekt

Biträdande projektledare för "Riktat Föräldrastöd (RiFS) En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning". Projektledare Professor Malin Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Fil Dr David Norlin Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Fil Dr Hera Nowak, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Finansierades med medel från Folkhälsoinstitutet. RiFS slutrapport FoU Väst/GR

◾Biträdande forskningsledare för forskningsprojektet ”Betydelse av förankring och ledarskap för genomförande och effekter av fem lokalt initierade utvecklingsprojekt för samverkan mellan aktörer som ger stöd till familjer vars barn har funktionsnedsättning” tillsammans med projektledare professor Malin Broberg, och doktorand Hera Nowak, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. ◾Forskningsledare för forskningsprojektet ”Unga vuxna med kognitiva nedsättningar uppväxta med föräldrar som har liknande svårigheter och yrkesverksammas sociala representationer av de ungas uppväxt och insatser i familjerna”. ◾Forskningsledare för forskningsprojektet ”Så här vill jag beskriva min uppväxt - unga vuxna berättar om sin barndom med en förälder med utvecklingsstörning”.

◾Forskningsledare för forskningsprojektet ”Kvinna – utvecklingsstörning - prostitution: förekomst och beskrivningar från fältet”. Tillsammans med docent Jari Kuosmanen, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Undervisning och kursansvar Undervisning på socionomprogrammet grund-, avancerad och doktorandnivå. Kursansvar på avancerad och doktorandnivå. Handleder studenter på grund-, avancerad nivå samt doktorander. 

Nätverk ◾Nationellt nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvård ◾ Det svenska nätverket för handikappforskning ◾International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) - Parenting Special Interest Research Group (SIRG) and Group of executive Genomförda externa uppdrag ◾Sammanställning av aktuell forskning samt kunskapsbas för yrkesverksamma inom området Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Funktionshinder, Socialstyrelsen 2003-2007.

Rapporter: Föräldrar med utvecklingsstörning – vad finns det för kunskap. Socialstyrelsen Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Socialstyrelsen ◾Medverkat i expertgruppen för SBU:s projekt Neuropsykiatri 2009-2011. ◾Huvudansvarig forskare och projektledare för en rikstäckande kartläggning, baserad på en enkät riktad till föräldrar inom missbruks- och beroendevården, på uppdrag av ”Kunskap till praktik” Sveriges Kommuner och Landsting. Rapport: Föräldrar i missbruks- och beroendevården: En kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet