Länkstig

Tobias Davidsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K215
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Tobias Davidsson

Bakgrund Jag är socionom och har såväl en master- som doktorsexamen i socialt arbete. Jag disputerade våren 2015 på en avhandling där jag undersökte hur vissa praktiker och diskurser som präglade det sena 1800-talets svenska fattigvård har återaktiverats inom dagens svenska socialpolitik.

Forskningsintresse Min forskning inriktas främst mot svensk social- och arbetsmarknadspolitik. Jag är intresserad av hur samhälleliga institutioner formar, disciplinerar och präglar människor i enlighet med den rådande politiska ekonomins intressen, men också hur motstånd kan formuleras och ta sig uttryck. Min forskning kan ur ett övergripande perspektiv sägas kretsa kring frågor om social exkludering och kontroll, med ett särskilt fokus på disciplinering av lönearbetare. Teoretiskt är jag framför allt intresserad av marxistiska och foucauldianska perspektiv samt hur dessa kan kombineras. Metodmässigt ägnar jag mig gärna åt historiska studier av svensk socialpolitik, helst i syfte att kunna kasta nytt ljus över de praktiker och föreställningar vi idag tar för givna.

Nuvarande forskning Sedan januari 2021 bedriver jag tillsammans med Erik Eriksson på Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet det 4-åriga forskningsprojektet "Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner". Projektet är finansierat av FORTE (Dnr: 2020-00850) och syftar till att undersöka hur unga vuxnas (18–25 år) överskuldsättning påverkar vuxenblivandet i termer av etablering på arbets- och bostadsmarknad, men också hur personliga relationer påverkas. I den etnografiskt orienterade studien kommer vi att undersöka hur olika dimensioner av skuld (ekonomisk, juridisk, moralisk, skuldkänslor) samspelar i unga skuldsattas liv, men också fokusera samhälleliga faktorer som möjliggör och driver på ungas överskuldsättning i det samtida Sverige. Projektet har en hemsida: https://liu.se/forskning/lokal-ledning-styrning-och-organisering/projekt-cks-skuldtyngd-unga-vuxna

Interna nätverk Under 2011 startade jag tillsammans med ett antal kollegor ett forskningsnätverk på institutionen som intresserar sig för frågor om social exkludering och kontroll. I nätverket träffas vi regelbundet och har seminarier, utvecklar forskningssamarbeten samt arrangerar konferenser för det sociala arbetets praktikerfält.

Undervisning Jag har tidigare främst undervisat om vetenskapsteori och vetenskaplig metod grund- och avancerad nivå samt haft kursansvar för "Introduktion till socialt arbete" på socionomprogrammet. Jag är även kursansvarig för kurserna "Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll" respektive "Socialt arbete och fattigdom" på avancerad nivå.

Ledningsuppdrag Sedan hösten 2020 är jag studierektor på socionomprogrammet.