Länkstig

Katarina Hollertz

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D340
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Katarina Hollertz

Bakgrund Jag är socionom och docent i socialt arbete. Jag har en MA i comparative European social studies från University of North London. 2010 disputerade i socialt arbete vid Lunds universitet 2010. Mitt huvudsakliga forskningsområden rör det sociala arbetets organisering, aktiveringsfrågor, äldreomsorg och pedagogiska frågor kopplat till socialt arbete.

Pågående forskningsprojekt

2024-2027 Arbetsförmåga - en studie av organisationers gränsdragningar och handläggares bedömningar, FORTE-finansierat projekt, om arbetsförmågebedömningars bedömningar inom svensk välfärdsstat. John Brauer, Örebro universitet, är huvudsökande. Meverkande är även Lisa Wallander, Lunds universitet.

2021-2024 Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg. Utgångspunkten för projektet är att äldreomsorgens utmanande arbetsvillkor och etiska dilemman i arbetet skapar en grogrund för moralisk stress hos anställda. Projektet ska ge mer kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Projektet utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen i tre kommuner, lokala politiker och fackliga organisationer. Finansiär: FORTE (inom ramen för tillämpad välfärdsforskning). Projektledare: Sara Hultqivst, medarbetare Katarina Hollertz och Magdalena Elmersjö. https://omsorgochmoral.blogg.lu.se

Avslutade forskningsprojekt

2019-2023 Vägar till arbete. FORTE-finansierat projekt, projektledare Mikaela Starke, medarbetare Tina Olsson och Katarina Hollertz. Varje år deltar tusentals människor i Sverige i arbetsmarknadsinsatser. Insatser för personer som är långtidsarbetslösa riktar sig bland annat till ungdomar, individer med funktionsnedsättningar, migranter och äldre utan högre utbildning. Det finns en mängd olika insatser som ges av olika verksamheter och som avser att stödja personer som saknar ett arbete. Det övergripande syftet med studien är att förstå hur olika insatser fungerar i praktiken, hur de implementeras och vad de får för konsekvenser för deltagarna.

2018 Lokal arbetsmarknadspolitik med fokus på autonomi och delaktighet: Ett brukarperspektiv på Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Projektet finansierat av Göteborgs stad. Medarbetare i projektet: Sara Hultqvist.

2015-2018 Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond för att studera styrningsprocesser inom statliga myndigheter i ljuset av en välfärdsstat i förändring. Projektet leds av professor Kerstin Jacobsson. Mer information om projektet

2012-2015: Localise (Local worlds of social coehsion), ett EU-finansierat forskningsprojekt där sex Europeiska länder ingick (Polen, Frankrike, Italien, UK, Tyskland och Sverige). I studien undersöktes lokala variationer och strategier i arbetet med personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektedare professor Martin Heidenriech. http://www.localise-research.eu/

2004-2010: Kommunal organisering av insatser för unga arbetslösa bidragstagare, 1993-2005 (avhandlingsprojekt).

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning på olika nivåer, på svenska och kurser på engelska. Bland annat har jag varit kursansvarig/ansvarig för kurser i socialt arbete på samhällnsivå, internationell verksamhet förlagd utbildning, practice and professionalisation in social work etc.

Samverkan

Jag samverkar med aktörer utanför akademin i undervisning och forskning. Under 2024 har jag ett uppdrag inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten för att stärka förutsättningar för samverkan mellan socialtjänst och akademi. https://forskarskolanfys.se

Övrigt

Handledning av doktorander:

- Lisa Wallin (bihandledare) (2022-ff)

Opponent på slutseminarier:

- Olof Wiedel, Högskolan Väst (arbetsintegrerat lärande)

Ledamot i betygsnämnd:

- Olof Wiedel, "Att skapa mål och mening i vacuumland" Högskolan Väst (Sociologi och arbetsvetenskap): 15 sept 2023

- Helena Håkansson, "Tid för tillit", GU (Sociologi och arbetsvetenskap), 24 maj 2024

Organisering av konferenser:

- FORSA/NASSW,Social Work as Emancipatory Practice, Creating Pathways towards Social Justice Gothenburg June 17th-19th 2024 (Koordinerar tillsammans med Zulmir Becevic)

- Sociatjänstforum Socialtjänst i förändring, Göteborg 18-19 augusti 2022, Göteborg (medlem i organiseringskommitten)

- Socialtjäsntforum Den nya socialtjänstlagen – var står vi och vart ska vi?, 21-22 november 2024, Göteborg (medlem i organistionskommitten)