Länkstig

Helena Holgersson

Universitetslektor

Avdelningen för
kultur
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
3247
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Helena Holgersson

Helena Holgersson är lektor i kulturvetenskaper. Våren 2011 disputerade hon i sociologi med avhandlingen Icke-medborgarskapets urbana geografi (Glänta, 2011). Därefter deltog hon i forskningsprojektet ”Stadsomvandling som ’City branding’, gentrifiering och upplevelsedesign. Fallet Centrala Älvstaden i Göteborg (2010-12, projektledare Catharina Thörn, finansierat av VR).

Pågående forskning

Helena arbetar för tillfället i två forskningsprojekt:

För vem byggs staden: En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden (2019-2021, projektledare Catharina Thörn, finansieras av Formas). I detta projekt ligger fokus på Göteborgs kommuns övergripande mål att å ena sidan att å ena sidan stärka stadens konkurrenskraft och å andra sidan skapa ökad jämlikhet. Denna potentiella målkonflikt undersöks i praktiken i den pågående omvandlingen av Gamlestaden och Frölunda, två områden som både geografisk och ekonomiskt befinner sig mellan innerstad och ytterområden, och där kommunen har stora planer. Projektet har tre delstudier: 1) Dokumentanalys av kommunens planer 2) Statistisk analys av flyttmönster 3) Intervjuer med låginkomsttagare. Helena ansvarar för delstudie tre.

Expansion och mångfald: Digital kartläggning av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000 (2019-2021, projektledare Astrid von Rosen, finansieras av VR). Projektet bedrivs i samarbete med Centrum för digital humaniora (CDH). Den centrala forskningsfrågan är: Hur kan en mera inkluderande historia om den utominstitutionella scenkonsten skapas genom att kombinera historiografiska och urbana analyser med kapaciteten hos nya informationsteknologier? På den öppna forskningsplattformen som konstrurats läggs successivt artiklar om grupper, personer, produktioner osv. upp. Som sociolog ansvarar Helena för analysen av arbetsvillkoren på fältet.

Undervisning

Helena undervisar på kandidatprogrammet Kultur, där hon ansvarar för kursen Kultur och samhälle där arbetsvillkoren för kulturarbetare och diskursen om kreativa städer studeras. Hon medverkar också på kursen Kultur, demokrati och staden, på ett moment om gentrifiering. Helena undervisar även på masterprogrammet Kultur och demokrati där hon ansvarar för kurserna Röster, texter, tolkningar där fokus ligger på hur vi berättar om andras liv och studenterna arbetar med essäskrivande, samt kursen Det offentliga samtalets praktik som innehåller ett teoretiskt språk kring folkbildning, offentligt rum och sfär, yttrandefrihet och språk och makt, samt ett praktiskt spår där studenterna i samverkan med en lokal kulturinstitution anordnar ett offentligt samtal. Helena är parter ett undervisningsnätverk kring kreativa metoder inom EUTOPIA

Samverkan

I forskningsprojeket För vem byggs staden? ingår en referensgrupp med kommunala tjänstemän med ansvar för social hållbarhet, samt med Frölunda kulturhus och Världslitteraturhuset kring offentliga seminarier och föreläsningar. I forskningsprojektet Expansion och mångfald sker samverkan med Göteborgs Stadsmuseum kring en utställning om ”det fria kulturlivets” framväxt. I anslutning till sin undervisning har Helena de senaste åren samverkat med Backa teater, Göteborgs litteraturhus och TegPublishing.