Länkstig

Helena Holgersson

Universitetslektor

Avdelningen för
kultur
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
3247
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Helena Holgersson

Jag är docent i sociologi och arbetar som lektor i kulturvetenskaper. Våren 2011 disputerade jag med avhandlingen Icke-medborgarskapets urbana geografi där jag undersökte hur människor som lever i Göteborg under hot om utvisning organiserar sitt liv och i sitt vardagsliv rör sig i staden, samt hur kommunen hanterade deras närvaro.

Forskning

Den röda tråden i min forskning är urban ojämlikhet. Sedan avhandlingsstudien har jag främst studerat lokala gentrifieringsprocesser med fokus på de människor som riskerar att trängas undan när stadsdelarna som de bor och/eller verkar i uppgraderas. Främst har jag undersökt det återanvända industriområdet bakom Backaplan, som sedan revs och omvandlades till det exklusiva bostadsområdet Kvillebäcken, och Frölunda, som nu förtätas och uppgraderas. Med etnografiska metoder har jag beskrivit vardagslivet i dessa områden och försökt utmana rådande stadsideal där medelklassens livsstil och preferenser står i fokus, samt lyfta fram vilka värden de har för invånare med låga inkomster. I dessa projekt har vi även tittat på kulturens roll när ett befintligt område stigmatiseras parallellt med att visioner för ett framtida område konstrueras, samt hur gentrifiering av områden mellan stadskärna och ytterområden påverkar segregationsmönstren i staden som helhet. Under de kommande åren kommer jag att ingå i en forskningsmiljö med fokus vilken roll språket spelar i segregationsprocesser, och där fokusera på hur människor talar om den segregerade staden, dess invånare och de språk som talas i olika delar av staden.

Under de senaste åren har jag även haft förmånen att delta i ett tvärvetenskapligt projekt om hur det fria scenkonstfältet växte fram i Göteborg under andra halvan av 1900-talet. Där var syftet att utmana den befintliga historieskrivningen där ofta enbart ett litet antal grupper lyftes fram och stort fokus låg på Stockholm. Min uppgift blev främst att studera arbetsvillkoren och hur den nationella och lokala kulturpolitiken samverkade. Här fick jag ägna mig åt arkivforskning, samt samarbeta med forskningsingenjörer på Gothenburg Research Institute for Digital Humanities (GRIDH). Inom ramen för projektet skapades en open access forskningsplattform där över 200 grupper och tusentals av dess medlemmar ingår.

Här intervjuas jag om den nya forskningsmiljön Segregationens språk: tvärvetenskapliga perspektiv på rumslig, social och symbolisk uppdelning i städer.

Forskningsprojekt

• 2010-15 Stadsomvandling som ’City branding’, gentrifiering och upplevelsedesign. Fallet Centrala Älvstaden i Göteborg (projektledare Catharina Thörn, finansierat av VR).

• 2019-2024 För vem byggs staden: En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden (projektledare Catharina Thörn, finansierat av Formas).

• 2019-2000 Expansion och mångfald: Digital kartläggning av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000 (projektledare Astrid von Rosen, finansierat av VR).

• 2024-2030 Segregationens språk: tvärvetenskapliga perspektiv på rumslig, social och symbolisk uppdelning i städer (projektledare Johan Järlehed, finansierat av VR).

Undervisning

Jag undervisar främst på kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, och då främst på kurser rörande gentrifiering, kulturpolitik, etnografiska metoder, skrivande och offentlighet. 2021-2023 var jag partner i ett undervisningsnätverk kring kreativa metoder inom EUTOPIA.

Samverkan

I såväl forskning som undervisning samverkar jag med kulturinstitutioner så som Stadsmuseet, Backa teater, Frölunda kulturhus, Litteraturhuset, samt lokala kulturskapare inom konst, teater och litteratur.

Här intervjuas jag om relationen mellan sociologi och konst.