Länkstig

Socialt arbete, hälsa och ohälsa

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom Socialt arbete, hälsa och ohälsa bedrivs forskning som berör socialt arbete, hälsa och ohälsa utifrån en mångfald av teoretiska perspektiv, till exempel kritisk teori och fenomenologi. Inom samtliga områden som vi studerar inkluderas socialt arbete på alla nivåer: från individperspektiv till grupp-, professions och organisations- och samhällsperspektiv. Vår forskning riktar ett tydligare fokus i forskningen mot relationerna mellan socialt arbete, hälsa och ohälsa. Med vår forskning bidrar vi till klient- och samhällsnytta, t.ex. genom att medverka till implementering i den kliniska praktiken och fånga upp aktuella forskningsfrågor. Vi vill också skapa bryggor mellan utbildningar i socialt arbete - i synnerhet Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet – men även andra utbildningar som finns inom ämnet på master- och forskarnivå.

Forskningsområden

 • den sociala gradienten i hälsa, t.ex. jämlik vård 
 • kliniska metoder/interventioner i socialt arbete inom området hälsa/ohälsa   
 • bio-psyko-sociala perspektiv på hälsa/ohälsa    
 • socialförsäkringssystemet   
 • återhämtning, resiliens   
 • närståendeperspektiv på hälsa/ohälsa 
 • hälso- och sjukvårdens organisering    
 • professionsperspektiv på socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens områden     
 • preventivt arbete och hälsopromotion    
 • samhällsarbete och samhällsplanering med fokus på social hållbarhet, hälsa/ohälsa 
 • forskningsmetodik i förhållande till hälsa/ohälsa, t.ex. inkluderande deltagande i forskning 

Samarbeta med oss

Vi vill vara en knutpunkt i relationerna mellan regionernas och kommunernas forskningsaktiva inom området och vi strävar efter samarbeten med andra lärosäten där forskning och undervisning inom socialt arbete och andra näraliggande vetenskaper bedrivs – både i Sverige och globalt.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att ta kontakt med respektive forskare och/eller Jörgen Lundälv, docent och samordnare. 

Exempel på samarbeten
 

 • Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
 • Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, FH Bielefeld, University of Applied Sciences. Prof. Dr. Anna Lena Rademaker, Lehrgebiet
 • Allmänmedicinskt centrum, Regionhälsan, Forskning, Utbildning & Innovation (FoUUI) primärvård, Västra Götalandsregionen
 • Utvecklingsenheten neurosjukvården/Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet
 •  Sahlgrenska akademin, avdelningen för urologi
 • Department of Psychology—UCLA, Cancer prevention and treatment control UCLA School of medicine
 • Chalmers Industriteknik, Chalmers i Göteborg
 • Högskolan Dalarna

 • Örebro universitet

 • Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Rita Hansjürgens Alice Salamon Hochschule Berlin i Tyskland

 • Malmö universitet, institutionen för konst, kultur och kommunikation) och forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden)
 • Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi, Traumavårdsenhet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Pedagogisk samverkan i digital student-/lärarmobilitet med FH Bielefeld på kursen psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa på socionomutbildningen

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).

 

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.