Länkstig

Socialt arbete, hälsa och ohälsa

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Inom Socialt arbete, hälsa och ohälsa bedrivs forskning som berör socialt arbete, hälsa och ohälsa utifrån en mångfald av teoretiska perspektiv, till exempel kritisk teori och fenomenologi. Inom samtliga områden som vi studerar inkluderas socialt arbete på alla nivåer: från individperspektiv till grupp-, professions och organisations- och samhällsperspektiv. Vår forskning riktar ett tydligare fokus i forskningen mot relationerna mellan socialt arbete, hälsa och ohälsa. Med vår forskning bidrar vi till klient- och samhällsnytta, t.ex. genom att medverka till implementering i den kliniska praktiken och fånga upp aktuella forskningsfrågor. Vi vill också skapa bryggor mellan utbildningar i socialt arbete - i synnerhet Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet – men även andra utbildningar som finns inom ämnet på master- och forskarnivå.

Forskningsområden

 • den sociala gradienten i hälsa, t.ex. jämlik vård 
 • kliniska metoder/interventioner i socialt arbete inom området hälsa/ohälsa   
 • bio-psyko-sociala perspektiv på hälsa/ohälsa    
 • socialförsäkringssystemet   
 • återhämtning, resiliens   
 • närståendeperspektiv på hälsa/ohälsa 
 • hälso- och sjukvårdens organisering    
 • professionsperspektiv på socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens områden     
 • preventivt arbete och hälsopromotion    
 • samhällsarbete och samhällsplanering med fokus på social hållbarhet, hälsa/ohälsa 
 • forskningsmetodik i förhållande till hälsa/ohälsa, t.ex. inkluderande deltagande i forskning 

Samarbeta med oss

Vi vill vara en knutpunkt i relationerna mellan regionernas och kommunernas forskningsaktiva inom området och vi strävar efter samarbeten med andra lärosäten där forskning och undervisning inom socialt arbete och andra näraliggande vetenskaper bedrivs – både i Sverige och globalt.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att ta kontakt med respektive forskare och/eller Jörgen Lundälv, docent och samordnare. 

Exempel på samarbeten
 

 • Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
 • Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, FH Bielefeld, University of Applied Sciences. Prof. Dr. Anna Lena Rademaker, Lehrgebiet
 • Allmänmedicinskt centrum, Regionhälsan, Forskning, Utbildning & Innovation (FoUUI) primärvård, Västra Götalandsregionen
 • Utvecklingsenheten neurosjukvården/Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet
 •  Sahlgrenska akademin, avdelningen för urologi
 • Department of Psychology—UCLA, Cancer prevention and treatment control UCLA School of medicine
 • Chalmers Industriteknik, Chalmers i Göteborg
 • Högskolan Dalarna

 • Örebro universitet

 • Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Rita Hansjürgens Alice Salamon Hochschule Berlin i Tyskland

 • Malmö universitet, institutionen för konst, kultur och kommunikation) och forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden)
 • Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi, Traumavårdsenhet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Pedagogisk samverkan i digital student-/lärarmobilitet med FH Bielefeld på kursen psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa på socionomutbildningen

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).

 

 • Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar
  FORTE-projekt åren 2022-2026. Samarbete med Malmö universitet (Institutionen för konst, kultur och kommunikation) och forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) (Jörgen Lundälv) 
 • PROSA (A problem solving based intervention as an intervention in primary health care for facilitating return-to-work among people suffering from common mental disorders – a cluster-randomized trial). Samarbete med Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet för miljömedicin Karolinska Institutet. (Elisabet Sernbo)
 • Teorianvändning i avhandlingar skrivna av socionomer inom hälso- och sjukvård. Samarbete med Karolinska Institutet, Högskolan Dalarna och Örebro universitet. (Elisabet Sernbo)
 • Asylkuratorer med fokus på specialisering inom det sociala arbetet. (Elisabet Sernbo)
 • Rehabilitering och tillbakagång i arbete efter en utmattningsdiagnos. (Karin Törnbom)
 • Covid-19 och rehabiliteringsprocessen. (Karin Törnbom)
 • Normkreativ krisberedskap. Ett forskningsprojekt med syfte att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier). Samarbete med Malmö universitet (Institutionen för konst, kultur och kommunikation) och forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) (Jörgen Lundälv)
 • Säker mobilitet. Ett forskningsprojekt med syfte att utveckla säker mobilitet, transport och förflyttning för personer med olika funktionsnedsättningar i vägtrafiken). Samarbete med Chalmers Industriteknik och Örebro universitet (Jörgen Lundälv)
 • Återhämtning efter trauma för geriatriska patienter. Doktorandprojekt/samarbete med Sahlgrenska akademin, iInstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi, Traumavårdsenhet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa (Jörgen Lundälv)
 • Komparativ studie om organisationen av välfärds- och behandlingsinsatser för personer med alkoholmissbruk i samarbete med Rita Hansjürgens Alice Salamon Hochschule Berlin i Tyskland (Manuela Sjöström)
 • Kartläggning av avhandlingar skrivna av socionomer inom området hälso- och sjukvård. Samarbete med Karolinska Institutet och Högskolan Dalarna. Artikel publicerad i Socionomens forskningssupplement (2021:1): "Socialt arbete i hälso- och sjukvård i Sverige – en analys av avhandlingar skrivna av socionomer under åren 2008–2019". (Elisabet Sernbo).
 • My Year After (MYA uppföljning, kvinnor efter en bröstcancerdiagnos med avseende på ångest och depression). (Karin Stinesen Kollberg)
 • Forskningsprogrammet ”Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö”. Samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers arkitektur) och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Projekt finansierad av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Artiklar publicerade i Housing & Society och Australian Journal of Rehabilitation Counselling (Jörgen Lundälv).
 • Risker och skador i hem- och boendemiljöer för personer med synnedsättningar. Studie om erfarenheter och kunskap hon synkuratorer i Sverige. Artikel publicerad i Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB).
 • Videoanalys och kvalitativa metoder: personer med funktionsnedsättningar och elrullstolar vid förflyttningar i utomhusmiljöer. Samarbete med Chalmers Industriteknik, Designhögskolan vid Umeå universitet, Institutionen Samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Artikel submittad. (Jörgen Lundälv).
 • Akuta skador hos personer med funktionsnedsättningar vid användande av elrullstolar och elskoter i skilda trafikmiljöer, en registerbaserad studie utifrån skadedata vid akutsjukhus. Samarbete med Chalmers Industriteknik, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Artikel publicerad i Traffic Injury Prevention. (Jörgen Lundälv).
 • Photovoice, delaktighet och stroke. Samarbete med Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet. Artikel publicerad i PLOS One. ”My life after stroke through a camera lens – A Photovoice study on participation in Sweden”. (Karin Törnbom).