Länkstig

Louise Skoog

Projektkoordinator

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Louise Skoog

Bakgrund

 • Forskare i offentlig förvaltning, 2019 – pågående
 • Utveckling av Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning, 2020-2021
 • Projektkoordinator KOLV, 2016 – 2019
 • Fil dr offentlig förvaltning, 2019
 • Forskningsassistent vid Förvaltningshögskolan, 2011-2012
 • Masterexamen i offentlig förvaltning, 2011

Forskning

Lokaliseringsutmaningen - Jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige (huvudsökande och projektledare) finansierat av FORMAS (ca 7 mkr).

Tillgång till offentlig service av hög kvalitet i hela landet är en förutsättning för att säkra ett fungerande näringsliv och långsiktigt hållbara levnadsförhållanden på Sveriges landsbygd. Men idag är denna vision långt ifrån verklighet. Trots att medborgare på landsbygden ofta betalar högre skatt, så är deras tillgång till offentliga tjänster sämre.

Svåra politiska beslut behöver fattas under kommande år. Framtiden för Sveriges landsbygd hänger på lokalsamhällenas kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med de utmaningar som följer med beslut om lokalisering av offentlig service. För att skapa ett hållbart samhälle måste besluten accepteras eller åtminstone tolereras av befolkningen.

Runtom i Sverige tas initiativ av lokala politiska aktörer för att försvara offentliga tjänster och hitta innovativa lösningar. Det här projektet syftar till att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentliga tjänster kan göras på ett legitimt sätt.

För mer information om projektet: https://www.gu.se/forskning/lokaliseringsutmaningen-jamlik-offentlig-service-och-demokratisk-styrning-i-hela-sverige

Konkurrensdemokrati i svenska kommuner - hur lokala politiska konflikter formas av parlamentarism och marknadisering (medsökande och deltagande forskare) finansierat av Vetenskapsrådet (ca 2,8 mkr).

Bilden av vår lokala demokrati har under dess första sekel präglats av berättelser om pragmatik och samförståndsanda, där ideologiska tvister och partipolitik inte sägs vara lika framträdande som i den nationella politiken. Svensk kommunpolitik är dock idag betydligt mer ideologisk och konfliktfylld än vad många inser och den ideologiska spännvidden mellan partierna i kommunerna är minst lika stor som i riksdagen. Idag är det svårt att beskriva vår kommunal demokrati annat än som en konkurrensdemokrati.

Samtidigt som partikonkurrensen har accelererat har också en annan form av konkurrens slagit klorna i den svenska kommunala demokratin: marknadisering och konkurrensutsättning. Kommunala förvaltningar, bolag och privata utförare konkurrerar med varandra om kommunala uppdrag och om ”kunderna” som väljer mellan serviceproducenter. Denna marknadisering skapar helt nya roller för både politiker och medborgare

Projektets utgångspunkt är att graden och arten av dessa konkurrenslogiker påverkar politiska aktörernas rolltolkningar och incitamentsstrukturer, och i förlängningen även vilka politiska hållningar politikerna driver och vilka relationer de har till varandra. Projektets övergripande frågeställning rör därför hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

För mer information om projektet: https://www.gu.se/forskning/konkurrensdemokrati-i-svenska-kommuner

Political conflicts - dissent and antagonism among political parties in local government (avhandlingsprojekt 2012-2019)

I min avhandling studerade jag de politiska konflikterna mellan de politiska partierna på lokal nivå. Hur politiska konflikter uttrycks och hanteras är centrala aspekter för förståelsen av det svenska politiska systemet. I avhandlingen studerade jag vad politiska konflikter är, vad som orsakar konflikter och vad konflikter kan få för effekter.

Undervisning

 • Demokratiteori
 • Offentlig granskning
 • Politiskt ledarskap
 • Politik och förvaltning i flernivåsystem
 • Vetenskapsteori och metod
 • Handledning av uppsatser

Samverkan

Under 2020-2021 arbetade jag med att utveckla Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning. Detta innebär att jag, med utgångspunkt i våra styrkeområden, tillsammans med kollegor vid institutionen arbetade för att utveckla en rad nya kurser som inom kort ska kunna erbjudas till våra avnämare.

Under 2016-2020 var jag projektkoordinator för samverkansprojektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV). Detta är ett samarbete mellan Förvaltningshögskolan och 10 kommuner i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen.