Bild
Vy över Sollefteå
Vy över Sollefteå
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6997137
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Framtiden för Sveriges landsbygd hänger på lokalsamhällenas kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med de utmaningar som följer med beslut om lokalisering av offentlig service. För att skapa ett hållbart samhälle måste besluten accepteras eller åtminstone tolereras av befolkningen.

Runtom i Sverige tas initiativ av lokala politiska aktörer för att försvara offentliga tjänster och hitta innovativa lösningar. Vi måste lära av såväl framgångar som motgångar och detta projekt avser att stödja lärandet mellan kommuner och regioner.

Svåra politiska beslut behöver fattas under kommande år. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentliga tjänster kan göras på ett legitimt sätt.

Publikationer av projektmedlemmarna med relevans för projektet

Kantur, Ertan (2024) På spaning efter de bibliotek som flytt. En rapport om folkbibliotek ur ett lokaliseringsperspektiv. Förvaltningshögskolans rapportserie nr 168. Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
(Ertan Kantur skrev rapportern som praktikant i projektet).

Karlsson, David (2024) Kommunernas makt. Om kommunal självstyrelse i det svenska statsskicket. I Tommy Möller (red.) En författning i tiden. Regeringsformen under 50 år. Stockholm: Medströms bokförlag.

de Fine Licht, Jenny, Karlsson, David och Louise Skoog (2023) Här där eller överallt? "Medborgares åsikter om lokalisering av offentlig service". I Ulrika Andersson, Patrik Öhberg, Anders Carlander, Johan Martinsson & Nora Theorin (red) Ovisshetens tid. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. Tabellbilaga.

Karlsson, David och Skoog, Louise (2023), Lokalisering av offentlig service som politikområde – partipolitiska åsiktskonflikter i svenska kommuner. School of Public Administration Working Paper series 36.

de Fine Licht, Jenny., Agerberg, Mattias, och Esaiasson, Peter. (2022). “It’s not over when it’s over”―Post-decision arrangements and empirical legitimacy. Journal of Public Administration Research and Theory, 32(1): 183-199.

Karlsson, David (2022), "Lokalisering av offentlig service – ideologi och egenintresse". Kapitel i  Patrik Öhberg, Henrik Oscarsson & Jakob Ahlbom red. Folkviljans förverkligare  Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen

Karlsson, David (2022) "Svenska politikers syn på kommunalt självstyre, likvärdighet och decentralisering av service".  Kapitel i Bo Per Larsson (red) "Självstyrelse – värd att värna?"

Berg, Rebecka, och de Fine Licht, Jenny. (2021). När kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering. Förvaltningshögskolans rapportserie, 162.

de Fine Licht, Jenny. och Esaiasson, Peter. (2021). When Interests Collide – Politicians’ Perceptions of hard Decisions. Paper presented at the workshop “Improving on perfection? Democratic innovations in Nordic democracies” at the 2021 Congress of the Nordic Political Science Association.

Fogelholm, Petra, de Fine Licht, Jenny, och Esaiasson, Peter. (2019). När beslutet fattats: en studie av kommuners hantering av skolnedläggningar. Förvaltningshögskolans rapportserie, 19: 150.

 

 

 

Projektets sida på Umeå universitet