Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ylva Norén Bretzer

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Fax
031-786 44 80
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B319b
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Ylva Norén Bretzer

Pågående forskning, 2021-2022

Under 2021 färdigställs en nulägesanalys om stadsdelen Lövgärdet i Göteborg på uppdrag av Poseidon. Därefter kommer jag att analysera en medborgarstudie i stadsdelen Gamlestaden, den sjätte delstudien i området sedan 2002. Uppdragsgivare är Göteborgs Stad Östra.

Jag har även tilldelats ett stipendium av KVA/Thuréus forskningsfond där jag i projektet TryggStad ska analysera fastighetsägares trygghetsstrategier i tre utsatta områden, Gårdsten, Lövgärdet och Tynnered. Projektet avrapporteras under 2022.

Forskning i urval, 2004 - 2020

Mitt intresse för offentlig förvaltning handlar om hela policycykeln, från politiska beslut till faktiskt genomförande av policy. Titeln på min avhandling var Politiskt förtroende: betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer (2005). Efter avhandlingen har tre olika teman varit i fokus för min forskning som ofta är både multi- och transdisciplinär och jag arbetar inte sällan med så kallade mixade metoder;

  • Kommuner och urban utveckling
  • Utvärderingsforskning
  • Myndighetsförtroende och social tillit

Kommuner och urban utveckling

Ett centralt område i min forskning idag är utsatta förortsområden samt kommunala förhållanden i stort. Frågor om tillit, trygghet och institutionella strukturer är viktiga i dessa studier, liksom förutsättningar för långsiktig hållbarhet. Projekt inom detta fält har varit:

ClueE-projektet (FORMAS och Energimyndigheten, 2010-2013): Projektet handlade om hinder och främjandefaktorer för energieffektivisering i miljonprogramsområden. Jag var projektledare (P. I.) och övriga projektdeltagare var Carolina Hiller, Eva-Lotta Kurkinen, Davd Langlet, Joshua Prentice, Anders Sandoff och Marie Thynell. Projektet resulterade i boken Urban välfärd, effektiv energi (2016).

Jag deltog även i INOPS-projektet, (Innovationer i offentligt-privat samspel, 2014-2020): Andrej Christian Lindholst (P. I.) Ålborg Universitet, tillsammans med kolleger från Danmark, Norge och England. INOPS-gruppen bidrog även med temanumret Marketization Revisited i International Journal of Public Sector Management (2016), där jag deltog med artikeln ”Is public procurement efficiency conditioned by market types? A critical test in park and road sectors in Sweden” tillsammans med Bengt Persson och Thomas Barfoed Randrup.

Utvärderingsforskning

Inom fältet utvärderingsforskning har jag genomfört uppdrag för exempelvis Justitiedepartementet, Naturvårdsverket, Skolverket, Göteborgs Stad och Vänersborgs/Melleruds kommuner. Jag är även vice ordförande i Svenska utvärderingsföreningen, SVUF. Exempel på utvärderingar där jag har varit ansvarig huvudforskare är:

Ordning och samordning: En utvärdering av ordningsvakter i Gamlestaden (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2018-2020).

På uppdrag av Vänersborg/Mellerud genomfördes år 2016 en utvärdering av deras samordningsförbund, vilket resulterade i rapporten Samordnad samverkan, tillsammans med Kerstin Bartholdsson.

Lokal översättning av de nationella miljömålen (2006) genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket. Projektdeltagare var Kerstin Bartholdsson och Björn Forsberg.

Jag genomförde en utvärdering av Tryggare och Mänskligare Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad (2004). Rapporten Brottsförebyggande och Trygghetsarbete i Göteborg finns här.

Myndighetsförtroende och tillit

I min avhandling (2005) undersöktes frågan om politiskt förtroende på nationell nivå i Sverige, samt i västsvenska kommuner. Två teorier prövades mot varandra (Robert D. Putnam 1993 samt Tom Tyler 2002). Resultatet visade att betydelsen av föreningsengagemang och medlemskap var överskattat, det sociala förtroendet mellan människor (social trust) visade sig vara betydligt viktigare för att förklara det politiska förtroendets variation. Ännu mer betydelsefullt var vilken uppfattning allmänheten hade om rättsväsendet, om det ansågs korrupt eller som en företrädare för allmänheten på lika villkor. Länk till min avhandling.

I det mångvetenskapliga projektet Förtroende för Försäkringskassan 1999 – 2010 (FK2010), där jag var huvudansvarig, analyserades de regler myndigheten hade att tillämpa och förändringar i dessa, nedgången i allmänhetens förtroende, samt myndighetens mediebild. I projektet genomförs även fokusgrupper där resultaten både talar om mötet med handläggaren, mötet med myndigheten och socialförsäkringarnas grundprinciper. Projektperiod: 2013 – 2014. Projektdeltagare: Kristina Holmgren, Helena Rohdén, Gabriella Sandstig och Sara Stendahl.

Av projektet följde även ett flervetenskapligt temanummer om tillit i Socialmedicinsk tidskrift, SMT (2018) där jag tillsammans med professor Kristina Holmgren var huvudredaktörer. Länk till numret är här.

(se vidare min Publikationslista för fullständig information)

Undervisning

Varje termin undervisar jag på följande kurser

  • Utvärdering och implementering (masternivå) 15hp
  • Ledarskap inom offentliga organisationer (masternivå) 15hp
  • Policyanalys (T6, kandidatnivå) 15hp

Tidigare har jag varit kursansvarig för kursen Hållbar utveckling i städer och regioner (T3, kandidatnivå, 7,5 hp) och Vetenskapsteori och Metod (T5, kandidatnivå, 15 hp). Jag har även handlett ett 70-tal uppsatser, tveka inte att kontakta mig om du vill diskutera ett uppsatsämne med mig.

Jag har skrivit en grundbok om hur Sveriges politiska system fungerar, ett standardverk på Studentlitteratur.

Samverkan och nätverk
Tidigare hade jag ett uppdrag som forskningssamordnare för GU inom Mistra Urban Futures (2013-2019). Idag samverkar jag inom ramen för Förvaltningshögskolan och leder bland annat nätverket URBX, Urbana utvecklingsområden, som är en del av URBSEC. Jag sitter även i Advisory Board för ReVäst - en mötesplats för regional utveckling.

Ofta deltar jag även i internationella forskarkonferenser, exempelvis med Nordiska kommunforskarföreningen NORKOM där jag sitter i styrelsen som representant för Sverige. Den senaste konferensen arrangerades digitalt av Göteborg i November 2020.

Därutöver deltar jag regelbundet i följande nätverk: