Länkstig

Björn Rombach

Professor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A314
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Björn Rombach

Bakgrund

 • Verksam vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 1978-1986 och 1990-1995
 • Arbetslivscentrum mellan 1986-1990
 • Åbo Akademi under ett halvår 1991
 • Göteborgs universitet sedan 1996

 

 • 1980 - Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm
 • 1986 - Ekonomie doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm
 • 1992 - Oavlönad docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
 • 1995 - Pofessor i förvaltningsekonomi, särskilt kommunal ekonomi och organisation med placering vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • 2006 Prefekt vid Förvaltningshögskolan

Forskningsintresse På ett övergripande plan är intresset forskning om den offentlig förvaltning i allmänhet. Det har inte förändrats över åren. Fram till mitten av 1990-talet låg fokus i det egna forskningsintresset inom området ekonomistyrning i bred bemärkelse. Från den tiden föreligger en rad publikationer som bygger på omfattande studier av budgetstyrning, målstyrning, kvalitetsstyrning och marknadslika styrinstrument allt inom kommuner och landsting. Sedan dess har jag arbetat med organisering och strukturfrågor med fokus på offentlig sektor. Detta har på senare år kompletterats med en hel del forskning om ledning. Flera studier och publikationer har under senare år också rört frågan vad vårt ämne är och har för gränser. Pågående forskning Arbetar också med en uppsatshandledningsbok för studenter på grund- och avancerad nivå. Boken heter ”Andra hjälpen” och kommer på Studentlitteratur sent på hösten 2019. Arbetar för närvarande i ett projekt som heter ”Att förvalta döden/Administration of Death”. Projektet avslutas med en antologi som hösten 2020 publiceras på svenska och sedan på engelska. Projektet fokuserar på institutionella insatser som görs – eller uteblir – när en människa är avliden. Det primära är alltså den inträffade döden, men själva döendet och olika typer av dödsprevention kan också behöva beaktas. Den döda människan som sådan träder här i bakgrunden. Det är hennes omgivning, och mobiliseringen av denna, som intresserar. Ett antal väl så väsensskilda praktiker. Vårt syfte är att fånga ett socialt komplex, där traditioner och professioner har sin givna plats, liksom regelverk och konflikter. Upplägget är explorativt: vi vill få syn på praktiker som antingen tas för givna eller som är en angelägenhet för ett relativt fåtal och därför i bägge fallen lätt hamnar i skymundan. Vi önskar både systematisera befintlig kunskap och ta fram ny. Undervisning

Kurser på grund- och avancerad nivå:

 • administration
 • politisk organisation och ekonomi
 • företagets omvärld
 • företagskulturer
 • organisationsteori
 • företagsadministration samt uppsatskurser av olika slag

Kurser på forskarnivå:

 • introduktionskurs för doktorander i förvaltningsekonomi
 • högre seminarium
 • feministisk organisationsteori
 • sociologisk institutionell teori
 • modern förvaltningsekonomisk teori
 • forskarrollen i praktiken och avhandlingsplan

Dessutom har jag examinerat en lång rad så kallade läskurser där en eller i något fall två doktorander deltagit.

Har utöver detta mycket ofta anlitats för olika typer av undervisning utanför akademin.