Göteborgs universitet

Fonder

Sekretariatet har sedan flera år tillbaka administrerat finansiering av nordiska projekt, nätverk och andra insatser inom jämställdhets-, genus- och lgbti-området.

Vi administrerar Nordisk jämställdhetsfond samt Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet, för vilket vi även har administrerat en nordisk forskningssatsning. Syftet är att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhets- och lgbti-området. Arbetet med dessa fonder sker genom NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.
Sedan 2024 har sekretariatet även inrättat Nordisk genusfond, i syfte att stimulera och stödja infrastruktur inom ett brett fält av tvärvetenskaplig, maktkritisk forskning i Norden.