Göteborgs universitet

Nordisk samverkan

Sekretariatet har en bred samverkansplattform på den nordiska arenan. Vi har en lång tradition av samarbete med andra nationella verksamheter som på olika sätt arbetar med forskningsbaserad kunskap om hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv i Norden.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

En stor del av vår nordiska verksamhet sker inom ramen för NIKK – Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid sekretariatet på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna sedan 2012. Inom uppdraget sammanställer och förmedlar sekretariatet forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och jämförande perspektiv.

Sekretariatet samverkar kontinuerligt med flera av aktörerna inom det officiella nordiska samarbetet för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Vi arbetar tvärsektoriellt och därmed med flera politikområden inom Nordiska ministerrådet. Sekretariatet arbetar för jämställdhetsministrarna men även på uppdrag av ministerråd inom andra sektorer, exempelvis arbetsliv, utbildning och forskning.
Vi samverkar också med andra nordiska samarbetsorgan och institutioner under Nordiska ministerrådet bland andra Nordregio, Nordicom och NordForsk.

Nätverket NING -
Nordic Information Network for Gender

Sekretariatet ingår i nätverket NING tillsammans med liknande nationella kunskapscenter för kön, genus och jämställdhet i Norden. Nätverket används för att diskutera tvärnordiska frågor, för kunskapsytbyte och för att samverka. Nätverket driver också kalenderportalen GenderKalenderN, som samlar information om arrangemang i alla nordiska länder. Kalendern är en viktig resurs för att bidra till kunskapsutbyten och samverkan på tvärs i de nordiska länderna.