Göteborgs universitet

Historik

Genom åren har vi utfört en mängd olika uppdrag, gett ut publikationer, skrivit remissvar, genomfört arrangemang tillsammans med olika aktörer, anordnat konferenser, seminarier, föreläsningsserier, kurser och debattsamtal.

När Sekretariatet bildades 1998 var syftet att bidra till att etablera kunskaper om genus. Det gjordes genom att sprida och främja resultat och kunskaper från genusforskning, främst på nationell nivå. Sedan dess har genusforskning utvecklats, genusvetenskap har institutionaliserats och kunskaper från båda fälten är alltmer tillgängliga.

Under åren har sekretariatets roll, verksamhetens innehåll och geografiska arenor breddats.  Parallellt med sitt spridande och främjande arbete, har sekretariatet stärkt genomslaget för svensk, nordisk och europeisk jämställdhets- och forskningspolitik. Verksamheten har utvecklat nya kunskapsperspektiv, bland annat på genusbaserat våld och trakasserier, yrkesutbildning och kompetensförsörjning, grön omställning och hållbara livsvillkor för LGBTI-personer.

Idag är Sekretariatet ett kunskapsnav i Norden, som bidrar med forskningsdrivna analyser av olika samhällsutmaningar och förändringar i jämställdhets-, utbildnings- och forskningspolitik. Vi initierar egna projekt och samverkar med andra på nationell, nordisk och internationell nivå. Vår vision är att bidra till ett hållbart arbetsliv, ett fritt kunskapssamhälle och ett jämlikt Norden.        

          

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen för föregående år finner du en översikt över sekretariatets uppdrag, samt de evenemang som vi har anordnat eller samarrangerat. 

G-konferenser

Vi har i många år arrangerat Sveriges största konferenser för genusforskning, ofta i samverkan med andra universitet. Nästa nationella genuskonferens arrangeras av Mittuniversitetet 2025.

Med nationella konferenser, som sedan 2012 kallats g-konferenser, har Nationella sekretariatet för genusforskning samlat det allt större, tvärvetenskapliga fältet genusforskning. Det finns i Sverige idag forskare med genusinriktning inom så gott som samtliga akademiska discipliner. Samtidigt forskas också inom ämnet genusvetenskap. 

Nu har stafettpinnen för nästa g-konferens gått vidare från Karlstads universitet (g22) till Mittuniversitetet 2025 .