Göteborgs universitet

Nationell samverkan

Sekretariatet har en mångårig samverkan med flera nationella forsknings- och högskolepolitiska aktörer och myndigheter. Vi har också dialog med arbetsmarknadsaktörer såsom fackförbund och myndigheter.

Andra exempel på samverkansparter är Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, Sveriges genusforskarförbund och Ämnesföreningen för genusvetenskap. 

Vår samverkan tar sig uttryck på flera olika sätt: Det kan handla om arrangemang av eller medverkan på olika sorters seminarier, samtal eller i expertgrupper, liksom produktion av vetenskapliga rapporter och initiering av forskning. Bland annat har sekretariatet sammanställt forskningsöversikter på uppdrag av Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet, UHR. För närvarande är sekretariatet en drivande part i ett sektorsövergripande samverkansprogram om genusbaserad utsatthet i akademin, som beskrivs närmare nedan.

Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

Den 8 mars 2019 lanserades ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Programmet ska i förlängningen bidra till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Programmet har inrättats på initiativ av Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige. Sekretariatet deltar i programmets styrgrupp, forskargrupp, och leder tillsammans med forskare på KI en forskningsstudie om prevalens (förekomst).

Diskrimineringsombudsmannens arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Sekretariatet samverkar under 2020-2021 med Diskrimineringsombudsmannen (DO) i deras arbete med att ta fram en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sekretariatet medverkar i kvalitetssäkringen av arbetet, bland annat genom att göra systematiska litteratursökningar, säkerställa ett relevant urval och ge synpunkter på den skriftliga rapporten i olika skeden.

Forskningsöversikten är tänkt att ge en bild av kunskapsläget om förekomst av sexuella trakasserier, men främst om främjande och förebyggande arbete i svenskt och nordiskt arbetsliv. Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken.

 

Samverkan inom Göteborgs universitet

Rådet för nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar, som alla ingår i ett råd för samverkan och utbyte av erfarenheter. I rådet medverkar föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Havsmiljöinstitutet, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nordicom, Svensk Nationell Datatjänst, Segerstedtinstitutet, Wallenberg center för transnationell medicin samt Nationella sekretariatet för genusforskning.

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice. Sekretariatet är representerat i KvinnSams styrelse och samverkar också ´när det gäller att göra systematiska litteratursökningar i samband med framtagande av forskningsöversikter. Tillsammans med KvinnSam har sekretariatet ett långvarigt samarbete om databasen Gena, som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.