Göteborgs universitet

Vår samverkan tar sig uttryck på flera olika sätt: Det kan handla om arrangemang av eller medverkan på olika sorters seminarier, samtal eller i expertgrupper, liksom produktion av vetenskapliga rapporter och initiering av forskning. Bland annat har sekretariatet sammanställt forskningsöversikter på uppdrag av Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet, UHR. 

Vi har också gett stöd till Diskrimineringsombudsmannen (DO), i deras arbete med att ta fram en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sekretariatet medverkade i kvalitetssäkringen av arbetet, bland annat genom att göra systematiska litteratursökningar, säkerställa ett relevant urval och ge synpunkter på den skriftliga rapporten i olika skeden.

Ett annat exempel på nationell samverkan är Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet, som vi lanserade ett forsknings- och samverkansprogram tillsammans med, för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet.

Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

Den 8 mars 2019 lanserades ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Programmet ska i förlängningen bidra till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Programmet har inrättats på initiativ av Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige. Sekretariatet deltar i programmets styrgrupp, forskargrupp, och leder tillsammans med forskare på KI en forskningsstudie om prevalens (förekomst).

Hat och hot mot företrädare inom akademin

Hat och hot mot de som arbetar med, eller på andra sätt bidrar till det demokratiska samtalet är ett omfattande problem i vår samtid. Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att kartlägga och analysera förekomsten och konsekvenser av hat och hot, riktat mot de som arbetar inom högre utbildning. Syftet är att förbättra det preventiva arbetet och stödet till dem som utsätts. 

Vi samverkar med

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Brottsförebyggande rådet (Brå), forskare i Norge och Finland


Här kan du läsa mer om projektet på vår webbplats

Villkor och karriärvägar för genusvetare och genusforskare

I rapporten Karriärvägar och arbetsvillkor för genusvetare och genusforskare, Nationella sekretariatet för genusforskning 2023, undersöks karriärvägarna för de som disputerat i genusvetenskap, samt för ämnesintegrerade genusforskare, inom och utanför akademin. I studien kartläggs också hur ämnets och fältets finansieringsvillkor ser ut.

Vi samverkar med:
Undersökningen kom till efter ett initiativ från doktorand- och postdoktornätverket inom SGF, Sveriges genusforskarförbund. De har även konsulterats som referensgrupp under projektets gång, med även representanter från bestående av representanter från ÄG, Ämnesföreningen för genusvetenskap (i Sverige) och Kilden, Norges kunskapscentrum för köns- och genusforskning.

Här kan du läsa mer om projektet på vår webbplats

Samverkan inom Göteborgs universitet

Rådet för nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar, som alla ingår i ett råd för samverkan och utbyte av erfarenheter. I rådet medverkar föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Havsmiljöinstitutet, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nordicom, Svensk Nationell Datatjänst, Segerstedtinstitutet, Wallenberg center för transnationell medicin samt Nationella sekretariatet för genusforskning.

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice. Sekretariatet är representerat i KvinnSams styrelse och samverkar också ´när det gäller att göra systematiska litteratursökningar i samband med framtagande av forskningsöversikter.