Göteborgs universitet

Sexuella trakasserier

Nationella sekretariatet för genusforskning har under de senaste åren arbetat med ett flertal olika uppdrag och projekt relaterade till sexuella trakasserier i arbetslivet generellt och i akademin specifikt.

#Metoo visade med stor tydlighet att sexuella trakasserier förekommer i samhället, inte minst inom arbetslivet, någonting som även det internationella forskningsfältet har beskrivit.

Bilden är tudelad. Vi vet att sexuella trakasserier förekommer och att det får allvarliga negativa konsekvenser på individuell, institutionell och samhällsnivå. Men vi vet mindre om hur den faktiska utsattheten tar sig uttryck, om vilka förövarna är och kanske framför allt om hur vi bäst förebygger sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet på våra arbetsplatser.

Med en lång erfarenhet av att arbeta med frågor om forskningens- och utbildningens villkor, har vi tagit fram ett antal forskningsöversikter och rapporter på temat sexuella trakasserier, på både nationell, nordisk och internationell basis. Dessa finns samlade under rubriken Publikationer här på webbplatsen. De kunskapsluckor och behov som identifieras i uppdrag och projekt ger uppslag till nya artikelidéer, som sekretariatet utvecklar och formulerar.

För att bidra till utvecklingen av kunskapsfältet inom Norden kommer sekretariatet, bland annat, att publicera översikts- och metodartiklar under de närmaste åren.

GenderSAFE 

GenderSAFE har fokus på metoder för att motverka genusbaserat våld i akademin.

Genusbaserat våld är ett omfattande problem i högre utbildning och forskning i Sverige, Norden och internationellt. Därför deltar vi i ett projekt finansierat av EU-kommissionen, i samverkan med forskare från flera EU-länder. Syftet är att bidra till implementeringen av en strategi för nolltolerans mot genusbaserat våld i högre utbildning och forskning inom det europeiska forskningsområdet (ERA).

Här kan du läsa mer om projektet

 

Nordisk antologi om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Vi har under de senaste åren producerat och sammanställt kunskap på området, som visat på problemets omfattning och komplexitet, samt pekat på ytterligare kunskapsbehov. 

För att fortsätta bidra till att möta de problem som genusbaserad utsatthet medför producerar vi en nordisk antologi, som breddar kunskapen om sexuella trakasserier och sätter frågan i ett större sammanhang. Boken är initierad, redigerad och finansierad av Sekretariatet och NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som ett led vårt arbete med att ta fram och sprida kunskap om sexuella trakasserier, nationellt, i Norden och internationellt. 

Antologin publicerades 18 april 2023. 

Här kan du läsa mer om antologin  

GENDERACTIONplus

Genusbaserat våld och trakasserier är vanligt förekommande i högre utbildning och forskning i hela EU. Två av tre studenter och anställda har erfarenheter av någon form av genusbaserat våld enligt aktuell forskning*. Konsekvenserna är allvarliga för individer, grupper, institutioner, och inte minst för kvaliteten i forskning och utbildning. 

Därför är utvecklingen av åtgärder och strategier för att motverka genusbaserat våld prioriterat av EU, och ett relevant fokus för GENDERACTIONplus. I projektet samordnar Nationella sekretariatet för genusforskning policyutveckling kring genusbaserat våld och trakasserier inom det europeiska forskningsområdet. Det görs genom att samla in relevant forskning och analysera situationen i EU:s medlemsstater.   

Projektet ska utveckla användbara förebyggande åtgärder för forskningsfinansierande organisationer. Engagemanget på nationell nivå kommer stödjas genom en policymall för nolltolerans kring genusbaserat våld och trakasserier. Flera planerade aktiviteter inkluderar till exempel seminarier och kunskapsutveckling för nyckelaktörer i EUs forskningspolitiska landskap och riktade workshops som stärker deltagandet från civilsamhällets organisationer.  

Här kan du läsa mer om projektet

UniSAFE

Trots omfattningen, den politiska betydelsen och det växande intresset för akademin är genusbaserat våld i forskningsorganisationer till stor del underrapporterat och outforskat. Utan tillräcklig kunskap, infrastruktur, åtgärder och aktiviteter på plats inom akademin är det svårt att helt förhindra, skydda eller lagföra.  

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt som syftar till att producera bättre kunskap om genusbaserat våld och sexuella trakasserier i forskningsorganisationer och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare.  

Under tre år kommer UniSAFE att tillhandahålla uppdaterade, robusta och pålitliga kvantitativa och kvalitativa data om genusbaserat våld och sexuella trakasserier, inklusive nyligen framväxande former av våld, vid universitet och forskningsorganisationer.  

Här kan du läsa mer om projektet 

 

SUPPORTER

Högre utbildning inom idrott och idrottsinstitutioner karaktäriseras av ojämställda villkor och utbredd problematik kring genusbaserad utsatthet, rasism och homofobi. SUPPORTER (Securing Sports Education Through Innovative and Inclusive Gender Equality Plans) är ett EU-projekt finansierat under Horizon-Widera 2022.  

Syftet är att bidra till mer inkluderande jämställdhet inom European Research Area (ERA) genom ett fokus på idrottsutbildningar. Projektet stödjer åtta institutioner i deras arbete med att utveckla intersektionella, inkluderande och effektfulla jämställdhetsplaner, skräddarsydda för idrottshögskolor och universitet. 

Här kan du läsa mer om projektet 

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer.  

Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig.  

Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Samarbetssektorer är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 

Under 2021-2023 administrerar NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, denna forskningssatsning på uppdrag av Nordiska ministerrådet. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, som är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Här kan du läsa mer om forskningssatsningen 

Några tidigare projekt

Forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med en nationell forskningsstudie inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Studien undersöker förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Ett representativt urval av både anställda och studenter vid universitet och högskolor i Sverige fick den enkät som skickades ut i maj 2021. Studien är den första i sitt slag och syftar till att ge underlag för ett mer effektivt arbete mot sexuella trakasserier i akademin. 

Ambitionen med forskningsstudien är att få en bättre bild av varför sexuella trakasserier sker, vilka som utsätts, vilka som utsätter, vilka olika former utsattheten tar sig, var de sker, hur länge de pågår och med vilka konsekvenser, för de utsatta, för de som utsätter andra, för arbetsgrupper och för arbets- och studiemiljön i sig. Enkäten utformades för att kunna fånga in utsatthetens diversitet, kopplingen till olika diskrimineringsgrunder, särskilja olika former av trakasserier, utsatthet över tid och allvarlighetsgrad, liksom strukturella förutsättningar. 

En övergripande rapport om enkätstudien publicerades 20 maj 2022. Insamlat material kommer att ge möjlighet till fler fördjupade delstudier och nya forskningsfrågor inom området. Studien är etikgranskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten och respondenternas konfidentialitet är högsta prioritet. 

Forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv

På uppdrag av Kantar Sifo har Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Forskningsöversikten bygger på en systematisk litteratursökning i tio databaser i Sverige och övriga Norden, samt kompletterande riktade sökningar. 

Det material som ligger till grund för översikten är vetenskapliga publikationer i form av artiklar och rapporter. Det inkluderar även viss forskning om utbildning i Nordamerika, samt forskning om arbetsliv i Nordamerika. Ett av huvudresultaten i forskningsöversikten är att forskning om förebyggande arbete mot (förekomst och konsekvenser av) sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv är ett näst intill obefintligt forskningsfält. Rapporten publicerades 2020. 

Undersökning och rapport om sexuella trakasserier inom akademin i EU

På uppdrag av den Europeiska arbetsgruppen om genus och forskning (Standing Working Group on Gender and Research in Innovation) har sekretariatet tagit fram en undersökning bland medlemsländer som kartlagt aktiviteter, åtgärder och strategier på nationell nivå. Syftet med undersökningen Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector: National Policies and Measures in EU Member States and Associated Countries var att få ett forskningsbaserat underlag som kan bidra till att motverka sexuella trakasserier inom akademin. 

Undersökningen visar att frågan om sexuella trakasserier, med ett fåtal undantag, är ett ouppmärksammat problem på nationell nivå i Europa. Skillnader mellan länderna är stora, generellt sett saknas det ett sammanhållet arbete, kunskapsnivå och befintlig forskning är låg.  

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. 

Nationella sekretariatet för genusforskning har genomfört en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med förslag på hur de kan åtgärdas. En nordisk forskningsöversikt har också tagits fram: Sexuellt trakasserad på jobbet.  

Publicerat i ämnet

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region
(länk till publikationen på Policy Press)

Författare: Sumaya Jirde Ali, Silas Aliki, Hildur Fjóla Antonsdóttir, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Paulina de los Reyes, Åsa Eldén, Anne Hellum, Anne Laure Humbert, Mads Ananda Lodahl, Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Heta Mulari, Angelica Simonsson, Lea Skewes, Sigbjørn Skåden, Sofia Strid och Kajsa Widegren (2023)

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press samt som OpenAccess. 

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet - Nordisk forskningssatsning 2021 - 2023 (pdf)
Författare: Inga-Bodil Ekselius, Maja Lundqvist, Angelica Simonsson (2024)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 50
Tillgänglig onlineversion: https://pub.norden.org/nord2024-017/
D2.1 Inclusive gender+ equality policy and practice in sport higher education institutions (pdf)
Authors: Karin Grahn, Suzanne Lundvall, Angelica Simonsson, Sofia Strid, Nathalie Wuiame (2023)
Publisher: SUPPORTER
Pages: 63
Benchmarking report on GBV and SH targeting national authorities and RFOs (pdf)
Authors: Fredrik Bondestam, Maja Lundqvist, Susanna Young Håkansson (2023)
Publisher: GENDERACTIONplus
Pages: 209
Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (pdf)
Författare: Rudolfsson, Lisa, Dahlman-Wright, Karin, Löfgren, Lotta, Toropova, Anna och Björklund, Christina (2022)
Utgivare: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet
Sidor: 50
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (pdf)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Gender and Sustainability: An International Research Review (pdf)
Authors: Widegren, Kajsa and Sand, Jimmy (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 40
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 1: Health (pdf)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A sustainability approach to Horizon Europe Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society (pdf)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 3: Civil Security For Society (pdf)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 4 AND 5: Digital, Industry And Space And Cluster 5: Climate, Energy And Mobility (pdf)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 6
A Sustainability Approach to Horizon Europe Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture And Environment (pdf)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (pdf)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (pdf)
Authors: Bondestam, Fredrik and Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (pdf)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen and Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (pdf)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Tillgänglig onlineversion: https://pub.norden.org/temanord2020-511/
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (pdf)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (pdf)
Författare: Bondestam, Fredrik och Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (pdf)
Författare: Lundqvist, Maja och Bondestam, Fredrik (2019)
Utgivare: Universitets- och högskolerådet
Sidor: 92
Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet. Initiativ och åtgärder efter #MeToo (pdf)
Författare: Young Håkansson, Susanna (2019)
Utgivare: NIKK Nordisk information för kunskap om kön
Sidor: 12
Vad säger lagen om #metoo? (pdf)
Författare: Måwe, Ida (2018)
Utgivare: NIKK, Nordisk information för kunskap om kön
Sidor: 7
Addressing Gender-Based Violence through the ERA Policy Framework: A Systemic Solution to Dilemmas and Contestations for Institutions (pdf)
Author: Fredrik Bondestam
Publisher: International Journal of Higher Education, Sciedu Press Vol 13, No 2
Pages: 25