Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

#Metoo visade med stor tydlighet att sexuella trakasserier förekommer inom arbetslivet, någonting som även det internationella forskningsfältet är överens om.

Bilden är tudelad. Vi vet att sexuella trakasserier förekommer och att det får allvarliga negativa konsekvenser på individuell, institutionell och samhällsnivå. Men vi vet ganska lite om hur den faktiska utsattheten tar sig uttryck, om vilka förövarna är och kanske framför allt om hur vi bäst förebygger sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet på våra arbetsplatser.

Med en lång erfarenhet av att arbeta med frågor om forskningens- och utbildningens villkor, har vi tagit fram ett antal forskningsöversikter och rapporter på temat sexuella trakasserier, på både nationell, nordisk och internationell basis. Dessa finns samlade under rubriken Publikationer här på webbplatsen. De kunskapsluckor och behov som identifieras i uppdrag och projekt ger uppslag till nya artikelidéer, som sekretariatet utvecklar och formulerar.

För att bidra till utvecklingen av kunskapsfältet inom Norden kommer sekretariatet, bland annat, att publicera översikts- och metodartiklar under de närmaste åren.

Forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med en nationell forskningsstudie inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Studien undersöker förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Ett representativt urval av både anställda och studenter vid universitet och högskolor i Sverige har nåtts av enkäten, utskickad i maj 2021. Studien blir den första i sitt slag och syftar till att ge underlag för ett mer effektivt arbete mot sexuella trakasserier i akademin.

Ambitionen med forskningsstudien är att få en bättre bild av varför sexuella trakasserier sker, vilka som utsätts, vilka som utsätter, vilka olika former utsattheten tar sig, var de sker, hur länge de pågår och med vilka konsekvenser, för de utsatta, för de som utsätter andra, för arbetsgrupper och för arbets- och studiemiljön i sig. Enkäten utformas så att den kan fånga in utsatthetens diversitet, kopplingen till olika diskrimineringsgrunder, särskilja olika former av trakasserier, utsatthet över tid och allvarlighetsgrad, liksom strukturella förutsättningar.

Insamlat material kommer att ge möjlighet till fler fördjupade delstudier och nya forskningsfrågor inom området. Studien har etikgranskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten och respondenternas konfidentialitet är högsta prioritet.

Forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv

På uppdrag av Kantar Sifo har Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Forskningsöversikten bygger på en systematisk litteratursökning i tio databaser i Sverige och övriga Norden, samt kompletterande riktade sökningar.

Det material som ligger till grund för översikten är vetenskapliga publikationer i form av artiklar och rapporter. Det inkluderar även viss forskning om utbildning i Nordamerika, samt forskning om arbetsliv i Nordamerika. Ett av huvudresultaten i forskningsöversikten är att forskning om förebyggande arbete mot (förekomst och konsekvenser av) sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv är ett näst intill obefintligt forskningsfält. Rapporten publicerades 2020.

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig.

Nationella sekretariatet för genusforskning har genomfört en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med förslag på hur de kan åtgärdas. En nordisk forskningsöversikt har också tagits fram: Sexuellt trakasserad på jobbet.  

Under 2021-2023 administreras en forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel sker i två omgångar under 2021.

Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Undersökning och rapport om sexuella trakasserier inom akademin i EU

På uppdrag av den Europeiska arbetsgruppen om genus och forskning (Standing Working Group on Gender and Research in Innovation) har sekretariatet tagit fram en undersökning bland medlemsländer som kartlagt aktiviteter, åtgärder och strategier på nationell nivå. Syftet med undersökningen var att få ett forskningsbaserat underlag som kan bidra till att motverka sexuella trakasserier inom akademin.

Undersökningen visar att frågan om sexuella trakasserier, med ett fåtal undantag, är ett ouppmärksammat problem på nationell nivå i Europa. Skillnader mellan länderna är stora, generellt sett saknas det ett sammanhållet arbete, kunskapsnivå och befintlig forskning är låg. 

UniSAFE

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt som syftar till att producera bättre kunskap om genusbaserat våld och sexuella trakasserier i forskningsorganisationer och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare.

Under tre år kommer UniSAFE att tillhandahålla uppdaterade, robusta och pålitliga kvantitativa och kvalitativa data om genusbaserat våld och sexuella trakasserier, inklusive nyligen framväxande former av våld, vid universitet och forskningsorganisationer.

UniSAFE består av ett starkt tvärvetenskapligt konsortium med nio europeiska partner. Flera forskare vid Sveriges sekretariat för genusforskning ingår i det svenska teamet, som leds av Örebro universitet, och bidrar med forskningsexpertis om genusbaserat våld och sexuella trakasserier till två huvuduppgifter:

  • Att utveckla en undersökning om prevalens och effekter, som omfattar 45 forskningsorganisationer i 15 EU-medlemsstater
  • Att genomföra en forskningsanalys av aktuell politik för området i EU27

Nordisk antologi om sexuella trakasserier

Vi har under de senaste åren producerat och sammanställt kunskap på området, som visat på problemets omfattning och komplexitet, samt pekat på ytterligare kunskapsbehov.

För att fortsätta bidra till att möta de problem som genusbaserad utsatthet medför kommer vi under året producera en nordisk antologi som breddar kunskapen om sexuella trakasserier och sätter frågan i ett större sammanhang. Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Antologin publiceras i slutet av 2021.

Publicerat i ämnet

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen, Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik & Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Lundqvist, Maja & Bondestam, Fredrik (2019)
Utgivare: Universitets- och högskolerådet
Sidor: 92
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Bondestam, Fredrik & Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116