Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

#Metoo visade med stor tydlighet att sexuella trakasserier förekommer inom arbetslivet, någonting som även det internationella forskningsfältet är överens om.

Bilden är tudelad. Vi vet att sexuella trakasserier förekommer och att det får allvarliga negativa konsekvenser på individuell, institutionell och samhällsnivå. Men vi vet ganska lite om hur den faktiska utsattheten tar sig uttryck, om vilka förövarna är och kanske framför allt om hur vi bäst förebygger sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet på våra arbetsplatser.

Med en lång erfarenhet av att arbeta med frågor om forskningens- och utbildningens villkor, har vi tagit fram ett antal forskningsöversikter och rapporter på temat sexuella trakasserier, på både nationell, nordisk och internationell basis. Dessa finns samlade under rubriken Publikationer här på webbplatsen. De kunskapsluckor och behov som identifieras i uppdrag och projekt ger uppslag till nya artikelidéer, som sekretariatet utvecklar och formulerar.

För att bidra till utvecklingen av kunskapsfältet inom Norden kommer sekretariatet, bland annat, att publicera översikts- och metodartiklar under de närmaste åren.

Forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin

Nationella sekretariatet för genusforskning förbereder en nationell forskningsstudie inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Studien undersöker förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Ett representativt urval av både anställda och studenter vid universitet och högskolor i Sverige ska nås av enkäten, som skickas ut i maj 2021. Studien blir den första i sitt slag och syftar till att ge underlag för ett mer effektivt arbete mot sexuella trakasserier i akademin.

Ambitionen med forskningsstudien är att få en bättre bild av varför sexuella trakasserier sker, vilka som utsätts, vilka som utsätter, vilka olika former utsattheten tar sig, var de sker, hur länge de pågår och med vilka konsekvenser, för de utsatta, för de som utsätter andra, för arbetsgrupper och för arbets- och studiemiljön i sig. Enkäten utformas så att den kan fånga in utsatthetens diversitet, kopplingen till olika diskrimineringsgrunder, särskilja olika former av trakasserier, utsatthet över tid och allvarlighetsgrad, liksom strukturella förutsättningar.

Insamlat material kommer att ge möjlighet till fler fördjupade delstudier och nya forskningsfrågor inom området. Studien har etikgranskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten och respondenternas konfidentialitet är högsta prioritet.

Forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv

På uppdrag av Kantar Sifo tar Nationella sekretariatet för genusforskning fram en forskningsöversikt om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv. Forskningsöversikten bygger på en systematisk litteratursökning i tio databaser i Sverige och övriga Norden, samt kompletterande riktade sökningar.

Det material som ligger till grund för översikten är vetenskapliga publikationer i form av artiklar och rapporter. Det inkluderar även viss forskning om utbildning i Nordamerika, samt forskning om arbetsliv i Nordamerika. Ett av huvudresultaten i forskningsöversikten är att forskning om förebyggande arbete mot (förekomst och konsekvenser av) sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv är ett näst intill obefintligt forskningsfält. Rapporten publiceras under våren 2020.

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nationella sekretariatet för genusforskning genomför en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och tar fram förslag på hur de kan åtgärdas. Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

I ett första steg tas en nordisk forskningsöversikt fram: Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt (publiceras inom kort). Sekretariatet arbetar med ett förslag till en treårig tvärsektoriell forskningssatsning, som bygger på forskningsöversikten, en sammanställning av komparativa kunskapsbehov och det nordiska samarbetets uppföljning av #metoo.

Förslaget till nordisk forskningssatsning ska bidra till att öka kunskapen om sexuella trakasserier i arbetslivet, ge forskningsbaserat underlag för framtida insatser mot sexuella trakasserier, stärka kvaliteten på förebyggande insatser och främja en hållbar arbetsmiljö, fri från sexuella trakasserier.

Undersökning och rapport om sexuella trakasserier inom akademin i EU

På uppdrag av den Europeiska arbetsgruppen om genus och forskning (Standing Working Group on Gender and Research in Innovation) har sekretariatet tagit fram en undersökning bland medlemsländer som kartlagt aktiviteter, åtgärder och strategier på nationell nivå. Syftet med undersökningen var att få ett forskningsbaserat underlag som kan bidra till att motverka sexuella trakasserier inom akademin.

Undersökningen visar att frågan om sexuella trakasserier, med ett fåtal undantag, är ett ouppmärksammat problem på nationell nivå i Europa. Skillnader mellan länderna är stora, generellt sett saknas det ett sammanhållet arbete, kunskapsnivå och befintlig forskning är låg. 

Tidigare publicerat i ämnet